Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Wigilia dniem wolnym w prokuraturze

Uprzejmie informuję, iż Zarządzeniem Nr 118/18 z dnia 30 listopada 2018 roku Prokurator Okręgowy w Radomiu ustalił dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu i podległych jej jednostkach rejonowych. W zamian za ten wolny dzień, dniem pracy będzie sobota 29 grudnia 2018 roku.

rzecznik prasowy

Beata Galas

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018

Osoba aktualizująca:


zmiany adresów siedzib radomskich prokuratur rejonowych

Informuje, iż z dniem 22 października 2018 roku swą siedzibę zmieniła Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu obecnie jednostka ta mieści się w Radomiu przy ul. Żeromskiego 43/45.

W bieżącym tygodniu swą siedzibę zmieni również Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu przenosząc się do budynku uprzednio zajmowanego przez Prokuraturę Rejonową Radom – Wschód w Radomiu tj. przy ul. Żeromskiego 91/93.

Telefony kontaktowe i numery faxów obu jednostek pozostały bez zmian.

rzecznik prasowy Beata Galas.

Data publikacji: 23 października 2018

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018

Osoba aktualizująca:


prokurator skarży decyzję sądu za brak aresztu w sprawie podejrzanego Michała S. o wymuszenia rozbójnicze i znęcanie nad 84 letnim dziadkiem

W dniu 22 października 2018 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Radomiu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 19-letniego Michała S. mieszkańca Radomia, podejrzanego o dokonanie w okresie od czerwca ub. roku do 19 października 2018 roku w Radomiu przy użyciu przemocy tj. szarpania i popychania oraz groźby pobicia i zniszczenia mienia, szeregu wymuszeń różnych kwot pieniężnych na szkodę 84 letniego dziadka Wiktora S. z którym wspólnie zamieszkiwał oraz o fizyczne i psychiczne znęcanie się w tym okresie nad w/w jako osobą z racji wieku i stanu zdrowia nieporadną. Oba czyny tj. z art. 282 k.k. oraz art. 207 par 1a k.k. zagrożone są surowymi karami pozbawienia wolności, których granice wynoszą odpowiednio od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności i od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Radomiu wniosku prokuratora nie uwzględnił wskazując, iż nie ma konieczności w tej sprawie stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego i orzekł wobec podejrzanego dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 100m oraz nakazał mu opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Prokurator zważywszy na okoliczności sprawy ocenił decyzję sądu jako niesłuszną i zdecydował o jej zaskarżeniu.

rzecznik prasowy Beata Galas

 

Data publikacji: 23 października 2018

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Mirowie Nowym

W dniu 4 października 2018 roku skierowany został do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia p-ko Aleksandrowi M, któremu zarzucono łącznie 7 czynów. Pierwszy zarzut z art. 148 par 1 k.k. dotyczy pozbawienia życia w nocy z 22 na 23 października 2017 roku w Mirowie Nowym 22- letniego Krystiana O.  poprzez zadanie mu kilku ran kłutych oraz ciętych w obrębie głowy i szyi skutkujących masywnym krwotokiem, a następnie jego zgonem. Czyn ten zagrożony jest karą nie mniejszą niż 8 lat pozbawienia wolności, karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Kolejne 3 zarzuty dotyczą udzielania innym osobom w tym również w celu osiągnięcia korzyści majątkowej środków odurzających oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających popełnionych w warunkach powrotu do przestępstwa. Czyny te są zagrożone karami od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności, a w związku z zarzutem działania przez oskarżonego w warunkach recydywy górny wymiar tych kar może zostać zwiększony o połowę. Kolejne dwa zarzuty dotyczą nielegalnego posiadania broni palnej oraz amunicji. Czyny te zagrożone są karami od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ostatni siódmy zarzut dotyczy przystosowania przyrządu w postaci młynka stalowego do niedozwolonego przerobu środków odurzających. w tym przypadku również przyjęto że oskarżony działał w warunkach recydywy. Ten czyn określony w art. 54 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 par 1 k.k. jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W tym wypadku również górna granica kary może przez sąd zostać zwiększona o połowę.

Data publikacji: 18 października 2018

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


urlop rzecznika prasowego

Uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 10 sierpnia 2018 roku do 3 września 2018 roku w związku z urlopem wypoczynkowym rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu obowiązki informacyjne wykonywać będą kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur.

rzecznik prokuratury Beata Galas.

Data publikacji: 9 sierpnia 2018

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2018

Osoba aktualizująca:


„Renowacja powłok malarskich w pomieszczeniach i korytarzach oraz remont podłóg drewnianych parteru i pierwszego piętra w budynku Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu przy ul. Żeromskiego 43/45”

Ogłoszenie nr 595030-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. 

Prokuratura Okręgowa w RadomiuRenowacja powłok malarskich w pomieszczeniach i korytarzach oraz remont podłóg drewnianych parteru i pierwszego piętra w budynku Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu przy ul. Żeromskiego 43/45.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 56967400000, ul. ul. J. Malczewskiego  7 26600   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 3680700 do 05, e-mail ewa.lugowska@prokuratura.radom.pl, faks 483 680 752
Adres strony internetowej (URL): www.radom.po.gov.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.radom.po.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Oferty do postępowania mogą być składane jedynie w formie papierowej. 
Adres: 
ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja powłok malarskich w pomieszczeniach i korytarzach oraz remont podłóg drewnianych parteru i pierwszego piętra w budynku Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu przy ul. Żeromskiego 43/45. 
Numer referencyjny: PO VII WB 261.10.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: • renowacji powłok malarskich w pomieszczeniach i korytarzach; • wykonaniu renowacji powłok malarskich i konserwatorskich holu, sieni oraz w dwóch przedsionkach pod nadzorem konserwatora zabytków zatrudnionego przez Zamawiającego; • wyburzeniu ścianki działowej z karton-gipsu w pokoju nr 115 ( na rzutach pokój oznaczony nr 128); • remoncie podłóg drewnianych parteru i pierwszego piętra budynku. 2. Zamawiający jest w posiadaniu 420 l matowej farby akrylowej Murimal 200 wyprodukowanej przez firmę Ecorson Polska ( 168 l farby białej, 252 l farby barwionej na jasny kolor ) oraz 14 paczek po 1,7 m2 paneli Supreme Vario 8169F firmy Krono Orginal i 55 mb listew przypodłogowych, które przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia lub w trakcie jego trwania zostaną przekazane Wykonawcy protokołem przekazania w ilości wynikającej z przedmiarów robót. 3. Remont podłóg w zależności od stopnia ich zużycia będzie polegał na: • uzupełnieniu lub doszczelnieniu parkietu, • ręcznym zmatowieniu i jednokrotnym lakierowaniu lub cyklinowaniu i trzykrotnym lakierowaniu, • zerwaniu wykładziny z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach, gdzie zakrywa ona parkiet lub posadzki; • ułożeniu podłogi z paneli. 

II.5) Główny kod CPV: 45442100-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45432114-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 50 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  50    

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie minimum 400.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaniem należycie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej prace malarskie, wielobranżowy remont, rozbudowę lub przebudowę obiektu kubaturowego z wyłączeniem hal: produkcyjnych, sportowych, wystawienniczych i handlowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu. 2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów określonych w ust. 6 pkt 7 SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Kopii polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Wykazu robót budowlanych (stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie należycie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej prace malarskie, wielobranżowy remont, rozbudowę lub przebudowę budynku administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, nauki, obsługi bankowej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. brutto wraz dowodami określającymi, że roboty budowlane ujęte w wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 2. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku wspólników spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.08.2018 r. do godz. 11:45. Niewniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 2. Wadium ustala się w wysokości 10 000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł.0/100) 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz.110 ). 5. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu nr konta: 22 1130 1017 0000 0572 5190 0001 z adnotacją „Wadium – PO VII WB 261.10.2018 Renowacja powłok malarskich pomieszczeń i remont podłóg”. Dowodem wniesienia wadium będzie dowód dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją „Wadium – PO VII WB 261.10.2018 Renowacja powłok malarskich pomieszczeń i remont podłóg”. 7. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Prokuratury Okręgowej w Radomiu, w przetargu nieograniczonym PO VII WB 261.10.2018 Renowacja powłok malarskich w pomieszczeniach i korytarzach oraz remont podłóg drewnianych parteru i pierwszego piętra w budynku Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu przy ul. Żeromskiego 43/45. 8. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin wykonania 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art.144 Pzp. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zmianę wynagrodzenia, 3) zmianę osoby przewidzianej do realizacji umowy ze strony Wykonawcy, 4) zmianę dotyczącą przedmiotu umowy w przypadku wykonania robót zamiennych. 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w stosunku do treści umowy w sytuacji, gdy zachodzą następujące okoliczności mające wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy: 1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) w przypadku, gdy wystąpi konieczność usunięcia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających kontynuację całości robót budowlanych, w tym również polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 3) w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót, 4) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5) konieczności wykonania robót zamiennych, przez które rozumie się roboty nie wykraczające poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, nowocześniejsze rozwiązania, usprawniające proces inwestycyjny, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów lub technologii robót i niepowodujących wzrostu kwoty wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 6) przedłużania procedur uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) konieczności wykonania robót dodatkowych i związanymi z tym dodatkowymi procedurami zamówień z wolnej ręki, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, 8) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjęcia do wiadomości wystąpienia określonego zdarzenia, określi możliwy termin zakończenia przedmiotu umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 4.Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do pełnienia funkcji wskazanych w § 6 ust. 1 i 2. umowy w sytuacji: a) śmierci, b) rozwiązania umowy łączącej Zamawiającego lub Wykonawcę z daną osobą, c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszej umowy, d) choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, f) uznania przez Zamawiającego, że osoba wyznaczona przez Wykonawcę nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 5. Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone pisemnymi aneksami i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy. 6. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez strony umowy oraz wymagają aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-09, godzina: 11:45
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6)

 
Do pobrania: 

Ogłoszenie (pdf)

Załącznik nr 1 c Program konserwatorski (pdf)

SIWZ_z_załącznikami (zip)

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 

 

Data publikacji: 26 lipca 2018

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


nocne zdarzenia w Radomiu

Prokuratorzy i funkcjonariusze Policji aktualnie wyjaśniają okoliczności szeregu zdarzeń do jakich doszło dzisiejszej nocy na terenie miasta Radomia. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że 43 letni mężczyzna mieszkaniec Radomia po północy wtargnął do jednego z mieszkań na os. Ustronie gdzie pobił swoją konkubinę po czym uciekł. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Następnie jak ustalono 43 – latek wtargnął do przypadkowego mieszkania na os. Idalin, gdzie zaatakował nożem 34 – letniego mężczyznę. Ten przed agresja napastnika ratował się ucieczką – wyskakując przez okno mieszkania z I pietra. Napastnik natomiast zabrał z mieszkania leżące tam kluczyki samochodowe i uciekł z miejsca zdarzenia pojazdem m-ki Seat należącym do pokrzywdzonego mężczyzny. Napastnik przejechał skradzionym pojazdem do centrum miasta, gdzie wszedł do jednego z bloków, wyważył drzwi przypadkowego mieszkania i zaatakował nożem  75-letniego mężczyznę, którego ranił w okolice brzucha, a wybiegając z mieszkania na klatce schodowej zaatakował kolejnego mężczyznę w wieku lat 79, którego zranił w rękę. Pierwszy z zaatakowanych mężczyzn obecnie w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Agresywny napastnik skradzionym pojazdem przejechał w rejon dworca PKP w Radomiu i skierował się w stronę stojącego w wiacie przystankowej przypadkowego mężczyzny, ten zaczął uciekać, a kierujący Seatem wjechał w wiatę przystankową, po czym w ślad za uciekającym mężczyzną, który schronił się w pobliskim sklepie w rejonie stacji paliw, przejechał przez ten sklep powodując znaczne szkody. Podczas podjętych czynności funkcjonariusze Policji szukając sprawcy udali się w rejon miejsca jego zamieszkania, gdzie zauważyli podjeżdżającego samochodem m-ki Seat mężczyznę. Na widok funkcjonariuszy stał się agresywny, nie reagował na kierowane wobec niego polecenia, został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Podczas podjętej interwencji mężczyzna zaczął tracić przytomność. Funkcjonariusze rozkuli mężczyznę i podjęli niezwłocznie akcję reanimacyjną, która trwała do przyjazdu karetki pogotowia. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy mężczyzna zmarł. Obecnie pod nadzorem prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Radomiu i Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu trwają dalsze czynności, zaś ciało mężczyzny zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji zwłok, a w dalszym toku zostaną zlecone badania toksykologiczne mające na celu ustalenie czy w okresie zdarzeń sprawca znajdował się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Data publikacji: 20 czerwca 2018

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2018

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia dotyczący Macieja S.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia przeciwko Maciejowi S. o to, że w dniu 12 maja 2017 roku w Radomiu działając z zamiarem bezpośrednim i ze szczególnym okrucieństwem poprzez zadanie wielu ciosów nożem pozbawił życia dwie osoby tj. młodą kobietę i jej 16 –to miesięczne dziecko. Wobec Macieja S. sformułowane zostały dwa zarzuty, oba zakwalifikowane z art. 148 § 2 pkt 1 kk, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego więzienia.

 

Rzecznik Prokuratury

Beata Galas

                                                                                                              

               

 

 

 

 

 

Data publikacji: 25 kwietnia 2018

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018

Osoba aktualizująca:


KOMUNIKAT

 

Z dniem 1 kwietnia 2018r prokurator Małgorzata Chrabąszcz przestała pełnić funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem w stan spoczynku.

Z dniem 3 kwietnia 2018r. obowiązki Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu  przejęła prokurator Beata Galas.

Telefon służbowy do kontaktów z mediami : 507 167 382.

Aktualny pozostaje dotychczasowy adres mailowy: rzecznik@prokuratura.radom.pl

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach  19.02. – 23.02.2018r. w godzinach 7:30 – 15:30 Prokuratura Okręgowa w Radomiu zaprasza na dyżury, podczas których udzielane będą porady ofiarom przestępstw w kwestii ich praw oraz działalności organizacji pozarządowych, samorządowych i innych świadczących pomoc ofiarom przestępstw. 

 

GRAFIK DYŻURÓW OKRĘGU RADOMSKIEGO W TYGODNIU POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU 

 • 19 lutego 2018r – Mateusz Krzyżanowski – tel. 483680724
 • 20 lutego 2018r – Przemysław Chrabąszcz – tel. 483680719
 • 21 lutego 2018r – Grzegorz Krawczyk – tel. 483680787
 • 22 lutego 2018r – Magdalena Migasiuk – tel. 483680768
 • 23 lutego 2018r – Paulina Ratajczyk – tel. 483680768

 

PROKURATURA REJONOWA RADOM-WSCHÓD W RADOMIU 

 • 19 lutego 2018r – Anna Skuza – tel. 483612934
 • 20 lutego 2018r – Aneta Góźdź – tel. 483612924
 • 21 lutego 2018r – Dorota Mroczkowska – tel. 483612956
 • 22 lutego 2018r – Donata Prygiel – tel. 483612961
 • 23 lutego 2018r – Marcin Rogoziński – tel. 483612954

 

PROKURATURA REJONOWA RADOM-ZACHÓD W RADOMIU 

 • 19 lutego 2018r – Elżbieta Blinowska – tel. 483681031
 • 20 lutego 2018r – Kamil Adamczyk – tel. 483681024
 • 21 lutego 2018r – Piotr Terlecki – tel. 483681038
 • 22 lutego 2018r – Beata Michalak – tel. 483681039
 • 23 lutego 2018r – Przemysław Niemkiewicz – tel. 483681030

 

PROKURATURA REJONOWA W GRÓJCU

 • 19 lutego 2018r – Krzysztof Sobechowicz – tel. 486648120
 • 20 lutego 2018r – Anna Talarek – tel. 486648122
 • 21 lutego 2018r – Ewelina Tkacz – tel. 486648128
 • 22 lutego 2018r – Katarzyna Głowacz – tel. 486648124
 • 23 lutego 2018r – Wojciech Golenia – tel. 486648131

 

PROKURATURA REJONOWA W KOZIENICACH

 • 19 lutego 2018r – Magdalena Jakubowska – tel. 483704850
 • 20 lutego 2018r – Joanna Żak – tel. 483704850
 • 21 lutego 2018r – Bogusława Pereta – tel. 483704850
 • 22 lutego 2018r – Daniel Mazur – tel. 483704850
 • 23 lutego 2018r – Grażyna Dzik – tel. 483704850

 

PROKURATURA REJONOWA W LIPSKU

 • 19 lutego 2018r – Arkadiusz Wieczorek – tel. 483781520
 • 20 lutego 2018r – Arkadiusz Wieczorek – tel. 483781520
 • 21 lutego 2018r – Anna Czarnecka-Siczek – tel. 483781520
 • 22 lutego 2018r – Anna Czarnecka-Siczek – tel. 483781520
 • 23 lutego 2018r – Ewa Bugaj – tel. 483781520

 

PROKURATURA REJONOWA W PRZYSUSZE

 • 19 lutego 2018r – Dorota Kwiecień – tel. 486752250
 • 20 lutego 2018r – Ewa Osuchowska – tel. 486752250
 • 1 lutego 2018r – Sławomir Musiał – tel. 486752250
 • 22 lutego 2018r – Paweł Ziętek – tel. 486752250
 • 23 lutego 2018r – Dorota Kwiecień – tel. 486752250

 

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY PROKURATURY REJONOWEJ W PRZYSUSZE Z SIEDZIBĄ W SZYDŁOWCU

 • 19 lutego 2018r – Wojciech Krzysztoszek – tel. 486175465
 • 20 lutego 2018r – Cezary Molenda – tel. 486175464
 • 21 lutego 2018r – Aneta Kiełbasińska – tel. 486175476
 • 22 lutego 2018r – Aneta Kiełbasińska – tel. 486175476
 • 23 lutego 2018r – Anna Gonciarska – tel. 486175470

 

PROKURATURA REJONOWA W ZWOLENIU

 • 19 lutego 2018r – Ernest Skrok – tel. 486765440
 • 20 lutego 2018r – Dariusz Brzeziński – tel. 486765440
 • 21 lutego 2018r – Marzena Strug – tel. 486765440
 • 22 lutego 2018r – Gabriela Sidor-Pawłowska – tel. 486765440
 • 23 lutego 2018r – Grzegorz Walicki – tel. 486765440

 

Data publikacji: 16 lutego 2018

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2018

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Ogłoszenie o kolejnej aukcji dwóch samochodów osobowych Renault Thalia

Ogłoszenie z dn. 10.01.2018  – aukcja samochodów Renault Talia (PDF)

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2018

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Ogłoszenie o kolejnej aukcji dwóch samochodów osobowych Renault Thalia

Ogłoszenie o aukcji – pobierz (pdf)

Data publikacji: 27 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Ogłoszenie o aukcji dwóch samochodów osobowych Renault Thalia

 

Ogłoszenie o aukcji – pobierz (pdf)

Data publikacji: 11 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Informacja o udzieleniu zamówienia – „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego „

 

Informacja o udzieleniu zamówieni – pobierz (PDF)

Data publikacji: 31 października 2017

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

 

 

                                                                                  Radom, dnia 23 października 2017 r.

PO IV WOS 1110.10.2017

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora

w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

 

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1767), winny w terminie do dnia 30 października 2017r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

                   Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art.77§1 cyt. wyżej ustawy, a ponadto:

 • oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, oświadczenie kandydata czy był karany za wykroczenia i o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w których jest obwinionym,
 • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego, adwokackiego, bądź radcowskiego,
 • oświadczenie kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016r., poz.152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
 • wypełnioną ankietę personalną,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru,
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie ( ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury),
 • kandydaci wykonujący zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza winni złożyć zaświadczenie z Okręgowej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Izby Notarialnej potwierdzające wykonywanie zawodu.

 

                          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (48) 36 80 722 lub (48) 36 80 723.

 

Mirosław Wachnik

 

 

Data publikacji: 23 października 2017

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego”

 

Ogłoszenie o zamówieniu
na usługi społeczne i inne szczególne usługi
dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”
Nazwa nadana zamówieniu:
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach
prokuratur okręgu radomskiego „

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):

PO VII WB 261.16.2017
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750.000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Zatwierdził :
Prokurator Okręgowy w Radomiu
Mirosław Wachnik

POBIERZ OGŁOSZENIE  Z ZAŁĄCZNIKAMI (zip)

Protokół z otwarcia ofert – Pobierz (pdf)

 

Data publikacji: 5 października 2017

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Kacprowio O.  oskarżonemu o to,  że  w dniu 27 lipca 2017r w Radomiu w sklepie „Biedronka” mieszczącym  się przy   ul. Prażmowskiego w Radomiu publicznie znieważył trzech obywateli Republiki Indii

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Kacprowio O.  oskarżonemu o to,  że  w dniu 27 lipca 2017r w Radomiu w sklepie „Biedronka” mieszczącym  się przy   ul. Prażmowskiego w Radomiu publicznie znieważył trzech obywateli Republiki Indii słowami powszechnie uznanymi za obelżywe i wulgarne oraz sugerując im, że z powodu ich przynależności rasowej, brak dla nich miejsca w Polsce,  a następnie rzucił w jednego z nich jogurtem, czym naruszył   jego nietykalność cielesną tj. o przestępstwo określone w art. 257 kk.

                        Oskarżony przyznał się do stawianego zarzutu. Jest on mieszkańcem Chorzowa a w Radomiu  krytycznego dnia znalazł się przejazdem. Za przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności  do 3 lat .

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 5 października 2017

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Ogłoszenie o aukcji

Ogłoszenie o aukcji samochodu osobowego (PDF)

Data publikacji: 29 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 1 września 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora.

    Informujemy, iż w dniu 8 września 2017 r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 1 września 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora (treść rozporządzenia do pobrania poniżej).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 1 września 2017 r. (PDF)

Data publikacji: 21 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. “Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu”.

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. “Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu”.
 
Pobierz (pdf)

Data publikacji: 18 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Komunikat kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy – Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

Komunikat

kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy – Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

      Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 24 lipca 2017r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. VI GU 43/16 upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wobec obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego, nie może obecnie podejmować na rzecz osób pokrzywdzonych – wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez te osoby pożyczek, w tym od kierowania do Sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.

      Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o.w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 sierpnia 2017r. Nr 148.

      W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone  działaniami ww. Spółki, obecnie powinny samodzielnie i bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, to jest do 2 listopada 2017 r.

      Wierzytelności należy zgłaszać na ręce Sędziego Komisarza na adres:

 

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

sygn. akt VI GUp 146/17

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 18 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Informacja dotycząca zbycia samochodu

 

Informacja dotycząca zbycia pojazdu Renault Megane

Data publikacji: 7 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Grafik Dyżurów Prokuratorów w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturach Okręgu Radomskiego

                                                                                                                                                                                        

GRAFIK  DYŻURÓW

 Prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Radomiu 

oraz podległych Prokuratur Rejonowych 

w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem   

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu

Lp.

Dzień

Prokurator/
Asystent Prokuratora

Kontakt telefoniczny

1.

20 lutego 2017r.

Przemysław Chrabąszcz

48 36 80 744

2.

21 lutego 2017r.

Mateusz Krzyżanowski

48 36 80 724

3.

22 lutego 2017r.

Grzegorz Krawczyk

48 36 80 787

4.

23 lutego 2017r.

Małgorzata Chrabąszcz

48 36 80 726

5.

24 lutego 2017r.

Małgorzata Kulisz – Dacka

48 36 80 727

 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu 

w godzinach urzędowania

 

     – 20 lutego 2017 roku – prokurator Jolanta Kapturska (tel. 48 617-54-65)

     – 21 lutego 2017 roku – prokurator Aneta Kiełbasińska (tel. 48 617-54-76)

     – 22 lutego 2017 roku – prokurator Jolanta Kapturska (tel. 48 617-54-65)

    – 23 lutego 2017 roku – prokurator Aneta Kiełbasińska (tel. 48 617-54-76)  

    – 24 lutego 2017 roku – prokurator Cezary Molenda (tel. 48 617-54-64)

 

Prokuratura Rejonowa w Przysusze

w godzinach od 900 do 1500

 

20.02.2017 r. – prokurator Paweł Ziętek

21.02.2017 r. – prokurator Dorota Kwiecień

22.02.2017 r. – prokurator Paweł Ziętek

23.02.2017 r. – prokurator Dorota Kwiecień

24.02.2017 r. – prokurator Paweł Ziętek

 

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód ul. Żeromskiego 91/93 

w godzinach od 1000 do 1500 

 

– 20 lutego 2017 roku – Dariusz Pańczyszyn  (tel. 48 361-29-52)

– 21 lutego 2017 roku – Iwona Sala – Jankowska (tel. 48 361-29-45)

– 22 lutego 2017 roku – Marta Głogowska (tel. 48 361-29-48)

– 23 lutego 2017 roku – Barbara Stankiewicz (tel. 48 361-29-50)

– 24 lutego 2017 roku – Marta Chudzio (tel. 48 361-29-55)

– 25 lutego 2017 roku – Marcin Pękalski  (tel. 48 361-29-53)

– 26 lutego 2017 roku –  Donata Prygiel (tel. 48 361-29-60)

 

PROKURATURA REJONOWA W ZWOLENIU

 

Lp.

Dzień

Prokurator

Kontakt telefoniczny

1

20.02.2017r

Ernest Skrok

48 676 5440

2

21.02.2017r

Małgorzata Witkowska

48 676 5440

3

22.02.2017r

Wojciech Krzysztoszek

48 676 5440

4

23.02.2017r

Grzegorz Walicki

48 676 5440

5

24.02.2017r

Monika Fliszkiewicz

48 676 5440

 

 

Prokuratura Rejonowa w Grójcu

 

w dniach 20 – 22 lutego 2017r. : dyżur pełni 

Kamil Kwiecień Zastępca Prokuratora Rejonowego w Grójcu tel.  48  664 81 04,

 

w dniu 23 lutego 2017r. dyżur pełni 

Grzegorz Bucoń asesor  Prokuratury Rejonowej w Grójcu tel.  48  664 81 34,

 

w dniu 24 lutego 2017r. dyżur pełni 

Michał Piłat asesor  Prokuratury Rejonowej w Grójcu tel.  48  664 81 35,

 

 

PROKURATURA REJONOWA RADOM-ZACHÓD

 

 

Lp.

Dzień

Prokurator

Kontakt telefoniczny

1.    

20.02.2017

Prok. Piotr Terlecki

48 368 10 38

2.    

21.02.2017

Prok. Cezary Ołtarzewski

48 368 10 37

3.    

22.02.2017

Prok. Maciej Oleś

48 368 10 26

4.    

23.02.2017

Prok. Marcin Ochal

48 368 10 34

5.    

24.02.2017

Prok. Przemysław Niemkiewicz

48 368 10 30

 

 

Prokuratura Rejonowa w Lipsku

w godzinach od  900 do 1400 

 

– 20 lutego 2017 r.   prok.  Ewa Bugaj

– 21 lutego 2017 r.   prok.  Ewa Bugaj

 – 22 lutego 2017 r.   asesor  Arkadiusz Wieczorek

– 23 lutego 2017 r.   asesor  Arkadiusz Wieczorek

– 24 lutego 2017 r.   prok.  Anna Czarnecka-Siczek

 

Nr telefonu Prokuratury Rejonowej w Lipsku-  /48/ 378 15 20

 

Prokuratury Rejonowej w Kozienicach

w godzinach od 730 do 1530 

 

– w dniu 20 lutego 2017 roku – Z-ca Prokuratora Rejonowego –Joanna Żak pokój nr 7

– w dniu 21 lutego 2017 roku – prokurator –  Bogusława Pereta pokój nr 3

– w dniu 22 lutego 2017 roku – prokurator – Daniel Mazur pokój nr 4

– w dniu 23 lutego 2017 roku – prokurator – Emanuela Wojtas-Kunińska pokój nr 9

– w dniu 24 lutego 2017 roku – prokurator – Grażyna Dzik pokój nr 8

 

Wszelkich  porad  prawnych  można  zasięgnąć  również  pod Nr telefonu , 48 614 22 77

 

 

Data publikacji: 20 lutego 2017

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


ZARZĄDZENIE NR 74/16 p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

                Na podstawie § 55 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 2016r. poz. 508),

z a r z ą d z a m:

 • 1. Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 930 – 1430.
 • 2 . W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godz. 1700, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.
 • 3. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.
 • 4. 1. Podanie o widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmowane są przez biuro podawcze w godzinach urzędowania.
 • 4. 2. Zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie wydawane są w piątki w godzinach od 730 do 1530 w sekretariatach Wydziałów.  
 • 5. Wykaz prokuratorów i pracowników prokuratury przyjmujących interesantów po godzinach urzędowania – w każdy poniedziałek – określa harmonogram sporządzany na okres I i II półrocza każdego roku kalendarzowego.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • 7. Traci moc zarządzenie nr 3/15 z dnia 13 stycznia 2015r. nr A 021/3/15.
 • 8. Z treścią zarządzenia zapoznać prokuratorów i urzędników i innych pracowników.
 • 9. Odpis zarządzenia:

–    doręczyć Prokuratorom Rejonowym i Kierownikowi Ośrodka Zamiejscowego

–    a stosowną informację zamieścić na tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

p.o. Prokuratora Okręgowego

Mirosław Wachnik

Data publikacji: 18 maja 2016

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2016

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


“TYDZIEŃ MEDIACJI” – DYŻURY W PROKURATURACH REJONOWYCH

Prokurator Rejonowy Radom – Wschód w Radomiu informuje, że w dniach 12-16 października 2015 roku w  związku z tegorocznymi obchodami Międzynarodowego Tygodnia Mediacji następujący prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu będą pełnić dyżur w godzinach od 9.00 do 15.00

12 października 2015r.

– prokurator  Monika Gibała

tel. 48 361 29 00 lub  48 361 29 49  pok. nr 37

13 października 2015r.

– prokurator Krzysztof Bedyński

tel. 48 361 29 00 lub  48 361 29 46   pok. nr 34     

14 października 2015r.                             

– prokurator  Iwona Sala – Jankowska

tel. 48 361 29 00 lub  48 361 29 45   pok. nr  33

15.października 2015r.

– prokurator Marcin Pękalski

tel. 48 361 29 00 lub  48 361 29 53  pok. nr 41

16 października 2015r.

– prokurator Justyna Domagała Szlaga

tel. 48 361 29 00 lub  48 361 29 51  pok. nr 39

 

Prokurator Rejonowy Radom – Zachód w Radomiu informuje, że w dniach 12-16 października 2015 roku w  związku z tegorocznymi obchodami Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, następujący prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu będą pełnić dyżur w godzinach od 9.00 do 15.00                                                                                                      

12 października 2015r.

– prokurator  Katarzyna Czachor 48-368-10-33

13 października 2015r.

– prokurator  Iwona Głogowska  48-368-10-12

14 października 2015r.                             

– prokurator  Jolanta Kędziora  48-368-10-35

15.października 2015r.

– prokurator  Maciej Oleś  48-368-10-26

16 października 2015r.

– prokurator Justyna Lenart  48-368-10-32

 

Prokurator  Rejonowy  w  Kozienicach  uprzejmie  informuję, że w dniach 12 – 16 października 2015 roku w ramach „Tygodnia Mediacji” w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 22, w godzinach od 1000 do 1400 prokuratorzy będą udzielać bezpłatnych informacji osobom zainteresowanym o zasadach, trybie postępowania mediacyjnego :     

12 października 2015 roku

– prokurator  Joanna Żak pokój nr 7     

13 października 2015 roku

– prokurator  Emanuela Wojtas-Kunińska pokój  nr 9

14 października 2015 roku

– prokurator  Ernest Skrok pokój  nr 8  

15 października 2015 roku

– prokurator  Bogusława Pereta pokój  nr 1   

16 października 2015 roku

– prokurator  Przemysław Niemkiewicz pokój  nr 4     

Wszelkich  porad  prawnych  można  zasięgnąć  również  pod Nr telefonu 48 614 20 10,  48 614 26 10,  48 614 22 77.

 

 

Prokurator  Rejonowy w Grójcu uprzejmie  informuję, że w ramach „Tygodnia Mediacji” w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ul. Sportowej 14, w dniach 12 – 16 października 2015r.  w godzinach od 1000 do 1400 dyżur pełni :

 • prokurator Kamil Kwiecień – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Grójcu tel.  48  664 81 01

 

 

Kierownik Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury  Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu ogłasza, że w dniach od 12 października do 16 października 2015 roku w ramach Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji  w Ośrodku Zamiejscowym przy ul. Strażackiej 1A, w godzinach urzędowania dyżury będą pełnić prokuratorzy, którzy będą udzielać informacji osobom zainteresowanym o zasadach i trybie postępowania mediacyjnego:

12 października  2015 roku

– prokurator Janusz Kaczmarek (tel. 48 617-54-64)

13 października  2015 roku

– prokurator Joanna Skorża  (tel. 48 617-54-66)

14 października  2015 roku

– prokurator Anna Gonciarska  (tel. 48 617-54-70)

15 października  2015 roku

– prokurator Aneta Kiełbasińska (tel. 48 617-54-76)

16 października  2015 roku

– prokurator Janusz Kaczmarek  (tel. 48 617-54-64)

 

Prokurator  Rejonowy w Lipsku  informuję, że w dniach od 12 października do 16 października 2015 roku w ramach Tygodnia Mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji, przypadającego na dzień 15 października 2015 roku, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Lipsku przy ulicy Partyzantów 4 w godzinach od 09oo–14oo, prokuratorzy będą udzielać bezpłatnych, bezpośrednich i telefonicznych informacji o możliwości i zasadach mediacji w postępowaniu karnym.

W dniu:

12 października 2015 roku

– prokurator Ewa Bugaj;

13 października 2015 roku

– prokurator Ewa Bugaj;

14 października 2015 roku

– prokurator Anna Czarnecka – Siczek;

15 października 2015 roku

– prokurator Anna Czarnecka – Siczek;

16 października 2015 roku

– prokurator Małgorzata Witkowska.

Numer telefonu Prokuratury Rejonowej w Lipsku – 48 378 15 20.

 

Prokurator  Rejonowy w Przysusze  informuję, że w ramach obchodów „Tygodnia Mediacji” w dniach od 12 do 16 października 2015 roku w Prokuraturze Rejonowej w Przysusze ul. Radomska 24, w godzinach urzędowania 7.30–15.30, będą udzielane informacje dotyczące instytucji mediacji przez następujących prokuratorów:

12 października 2015 roku

– prokurator Jarosław Zajkowski

13 października 2015 roku

– prokurator Ewa Osuchowska

14 października 2015 roku

– prokurator Paweł Ziętek

15 października 2015 roku

– prokurator Sławomir Musiał

16 października 2015 roku

– prokurator Jarosław Zajkowski

 

Prokurator  Rejonowy w Zwoleniu  informuję, że w dniach od 12 do 16 października 2015 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu przy ul. 11 listopada 10 w godzinach urzędowania osobom zainteresowanym informacje o zasadach i trybie postępowania mediacyjnego udzielać będą:

12 października 2015 roku

– prokurator Marzena Strug  ( tel. 48 676 54 40 )

13 października 2015 roku

– prokurator Beata Ostrowska-Kozar  ( tel. 48 676 54 40 )

14 października 2015 roku

– prokurator Monika Fliszkiewicz ( tel. 48 676 54 40 )

15 października 2015 roku

 – prokurator Grażyna Dzik ( tel. 48 676 54 40 )

16 października 2015 roku

– prokurator Dariusz Brzeziński ( tel. 48 676 54 40 )

 

Data publikacji: 8 października 2015

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2015

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych

 

wzmocnienie_pozycji_ulotka 

pobierz -PDF

Data publikacji: 2 października 2015

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2015

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Komunikat w sprawie mięsa skażonego włośnicą.

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu wszczęła śledztwo dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu mięsa pochodzącego z dzika skażonego włośnicą. Zatrzymano pod takim zarzutem jedną osobę, która została przesłuchana w charakterze podejrzanego. W złożonych wyjaśnieniach mężczyzna zaprzeczył aby mięso, które było w jego posiadaniu zostało komukolwiek odsprzedane. Po ujawnieniu faktu, że było ono zarażone chorobą włośnicy wyjaśnił, że zutylizował je we własnym zakresie poprzez jego spalenie. W aktualnym stanie sprawy nie ma dowodów potwierdzających, że mięso zostało gdziekolwiek sprzedane, aczkolwiek taką ewentualność należy brać pod uwagę i w dalszym ciągu prowadzone są w tym kierunku czynności.
 
                                                           Rzecznik Prasowy
                                                         Prokuratury Okręgowej w Radomiu
                                                          Małgorzata Chrabąszcz
 
 
 

Data publikacji: 19 września 2015

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2015

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Akt oskarżenia – inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

                                                                                   Radom, dnia 6.07 2015r

IA 060/72/15

 

Komunikat

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie przyjmowania w okresie od początku marca 2013r do końca listopada 2013r w Radomiu i innych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego, korzyści majątkowych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie delegatura w Radomiu, w związku z pełnieniem funkcji publicznej podczas prowadzonych kontroli przedsiębiorców, tj. o czyn z art. 228 paragraf 1 kk.

Akt oskarżenia obejmuje 13 takich inspektorów. Wszystkim zarzucono przyjmowanie, a niektórym oskarżonym również żądanie korzyści majątkowych w związku z przeprowadzoną kontrolę różnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą głównie usługowo-handlową. Przedsiębiorcy wręczali korzyści majątkowe w celu uzyskania przychylności kontrolujących i obniżenie wysokości mandatów. Inspektorzy otrzymywali różne kwoty pieniędzy np. 100 zł, 400 zł, lub kawę, alkohol. Wszyscy zostali zawieszeni przez prokuratora w wykonywaniu czynności służbowych. Oskarżonym którzy przyjmowali korzyści majątkowe grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, zaś oskarżonym którzy żądali takiej korzyści od kontrolowanych – do 10 lat. Wszyscy w przypadku skazania zostaną zobowiązani do zwrotu osiągniętych korzyści lub ich równowartości do Skarbu Państwa.

 

Rzecznik Prasowy

Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 6 lipca 2015

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2015

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Umorzenie zaległego podatku w Urzędzie Miejskim

                                                                                               Radom, dnia 06.07 2015r.

I A 060/71/15

 Komunikat

 

 Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 13 stycznia 22012r do 30 czerwca 2014r w Radomiu. Niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, podejmujących z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia decyzje w przedmiocie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości oraz odsetek od w/w zaległości w łącznej kwocie 804 803,64 złote, polegającego  na przeprowadzeniu 21 postępowań podatkowych wobec 19 podmiotów w sposób uchybiający przepisom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa i nieuwzględnieniu przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu  ważnego interesu publicznego lub ważnego interesu podatnika, działając tym samym  na szkodę Gminy Radom tj. o czyn z art. 231§ 2 kk. Postępowanie umorzone zostało wobec braku znamion czynu zabronionego co oznacza, że decyzje umarzające zostały wydane ale zgodnie z prawem, nie popełniono przy tym żadnego przestępstwa. W toku śledztwa zweryfikowano wszystkie decyzje kwestionowane przez CBA Delegatury w Łodzi, pod kątem przestrzegania określonych przepisami prawa procedur. Ustalono bezspornie, że wszystkie decyzje dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych były zgodne z przepisami prawa tj. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Śledztwo wykazało, że komisja opierała się na kompletnym materiale dowodowym, pozwalającym na podjęcie decyzji. Dokonała niezbędnych ustaleń przewidzianych przepisami prawa w tym zakresie. Decyzje te podyktowane były zarówno ważnym interesem podatnika, jak i interesem publicznym. Dla przykładu, komisja umarzała zaległości podatkowe – firmom, które utworzyły nowe miejsca pracy w sytuacji, gdy utrzymały te miejsca pracy będąc w przejściowo trudnej sytuacji finansowej, – przedsiębiorcom  których funkcjonowanie było utrudnione ze względu na remonty ulic przy których miała miejsce działalność. Umarzano je także w sytuacji trudnych przypadków materialnych, zdrowotnych i finansowych. W przypadku remontu zabytkowych kamienic sytuacja finansowa Wnioskodawcy nie była brana pod uwagę. Głównym celem umorzenia były w tym przypadku względy estetyki Miasta Radomia i jego wizerunku.

Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne.

 

Rzecznik Prasowy

Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 6 lipca 2015

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2015

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Urlop Rzecznika Prasowego

Do dnia 07.08.2015r. Rzecznik prasowy – Małgorzata Chrabąszcz – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, przebywa na urlopie wypoczynkowym.

 

W tym okresie informacji o sprawach udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi jednostek w których prowadzone są te sprawy, oraz prokurator Agnieszka Duszyk z Wydziału V Śledczego i prokurator Tomasz Radecki z Wydziału VI Śledczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu w zakresie prowadzonych tam spraw.

Data publikacji: 6 lipca 2015

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2015

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

 

Warunki konkursu:

– objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);

– termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.;

– adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl

 

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składającego się z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer przewidział nagrody. Wyróżniona praca zostanie opublikowana w miesięczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych mediacji.

 

Biuro Prokuratora Generalnego

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

—————————————————————-

tel.: (022) 12 51 832

fax: (022) 12 51 834

Data publikacji: 12 marca 2015

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMUNIKAT

W dniu 28 lutego 2015r wygasły 4-letnie kadencje Prokuratorów Rejonowych powołanych do pełnienia tych funkcji w 2011r.

Radom,  2  marca 2015r.

I A 060/ 17   / 15

KOMUNIKAT

 

     W dniu 28 lutego 2015r wygasły 4-letnie kadencje Prokuratorów Rejonowych powołanych do pełnienia tych funkcji w 2011r.

   Prokurator Generalny powołał z dniem 1 marca 2015r również na 4-letnie kadencje:

– Prokurator Urszulę Zajkowską do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Radom – Wschód w Radomiu

– Prokurator Anetę Góźdź do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Radom-Zachód w Radomiu

– Prokurator Annę Czarnecką –Siczek do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Lipsku

Jednocześnie Prokurator Generalny powołał na kolejne 4-letnie kadencje:

– Prokuratora Jarosława Zajkowskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Przysusze

– Prokurator Bogusławę Pereta do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Kozienicach

– Prokuratora Dariusza Brzezińskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu

                                                                                                       Rzecznik Prasowy

                                                                                                   Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 2 marca 2015

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”.

Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”. 26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa”…………

 

W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, bierze również Prokuratura Generalna. Celem kampanii jest poinformowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z działaniami członków zorganizowanych grup przestępczych, mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT z budżetu państwa.

Kampania zwraca uwagę na edukację w zakresie bezpiecznego, zgodnego z obowiązującym prawem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie podejmowane są działania, które mają ostrzec ludzi, aby nie dali się „wciągnąć” w przestępstwa karuzelowe i informuje o konsekwencjach wynikających z naruszenia przepisów prawa.

Warto podkreślić, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder polegający na wyłudzeniu podatku VAT, ale także i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur – wchodząc tym samym na drogę przestępstwa. Każdy uczestnik oszustwa karuzelowego musi liczyć się z konsekwencjami: podatkowymi, karnymi i karnymi skarbowymi.

 Najczęściej ofiarami przestępstw podatkowych padają osoby, które z uwagi na niską świadomość prawa, swój status materialny lub brak środków do życia, godzą się na udział w procederze przestępczym w zamian za otrzymywanie regularnego lub jednorazowego wynagrodzenia.

Wykorzystywane są osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby bezrobotne, emeryci, osoby młode, wkraczające dopiero na drogę zawodową, a nawet osoby nieuleczalnie chore. Kandydaci na „firmy słupy” są werbowani przez uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, która doskonale wie gdzie i kogo szukać.

Zakres kampanii obejmuje różnorodne formy działania, m.in. spotkania z młodzieżą akademicką, z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w biurach pracy.

Została również udostępniona strona internetowa www.slupczyoszust.pl, na której zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące kampanii, a także informacje o bieżących działaniach Kontroli Skarbowej w poszczególnych regionach kraju. Na potrzeby kampanii przygotowany został też folder informacyjny, plakaty, wystawa wielkogabarytowa oraz spot radiowy, który emitowany będzie w Polskim Radiu.

Data publikacji: 26 lutego 2015

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 23 do 28 lutego 2015 roku, na terenie Polski prowadzona będzie akcja w ramach “Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”

 

  W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach  23.02. – 28.02.2015r. w godzinach 7:30 – 15:30 Proukratura Okręgowa w Radomiu zaprasza na dyżury, podczas których udzielane będą porady ofiarom przestępstw w kwestii ich praw oraz działalności organizacji pozarządowych, samorządowych i innych świadczących pomoc ofiarom przestępstw. 

 

GRAFIK DYŻURÓW PROKURATORÓW OKRĘGU RADOMSKIEGO

W TYGODNIU POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU 

 • 23 lutego 2015r – prok. Marek Stępniewski  tel. 48 36 80 796
 • 24 lutego 2015r – prok. Beata Galas tel. 48 36 80 764
 • 25 lutego 2015r – prok. Robert Bińczak tel. 48 36 80 715
 • 26 lutego 2015r – prok. Kamil Tarka tel. 48 36 80 709
 • 27 lutego 2015r – prok. Tadeusz Andrzejczak tel. 48 36 80 774

 

PROKURATURA REJONOWA W ZWOLENIU 

 • 23 lutego 2015r – prok. Marzena Strug  tel. 48 676 54 40
 • 24 lutego 2015r – prok. Wojciech Krzysztoszek  tel. 48 676 54 40
 • 25 lutego 2015r – prok. Beata Ostrowska-Kozar  tel. 48 676 54 40
 • 26 lutego 2015r – prok. Grażyna Dzik  tel. 48 676 54 40
 • 27 lutego 2015r – prok. Monika Fliszkiewicz  tel. 48 676 54 40
 • 28 lutego 2015r – asesor Michał Roman  tel. 48 676 54 40  (godz. 10:00 – 13:00)

 

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY PROKURATURY REJONOWEJ W PRZYSUSZE Z SIEDZIBĄ W SZYDŁOWCU 

 • 23 lutego 2015 r. – prok. Marzena Karpeta  tel. 48 617-54-64
 • 24 lutego 2015 r. – prok. Janusz Kaczmarek  tel. 48 617-54-65 
 • 25 lutego 2015 r. – prok. Joanna Skorża  tel. 48 617-54-66 
 • 26 lutego 2015 r. – prok. Anna Gonciarska  tel. 48 617-54-70
 • 27 lutego 2015 r. – prok. Aneta Kiełbasińska  tel. 48 617-54-76

 

PROKURATURA REJONOWA W PRZYSUSZE 

 • 23 lutego 2015 r. – prokurator Jarosław Zajkowski  tel. 48 675-52-20
 • 24 lutego 2015 r. – prokurator Ewa Osuchowska  tel. 48 675-52-20
 • 25 lutego 2015 r. – prokurator Paweł Ziętek  tel. 48 675-52-20
 • 26 lutego 2015 r. – prokurator Sławomir Musiał  tel. 48 675-52-20
 • 27 lutego 2015 r. – prokurator Jarosław Zajkowski  tel. 48 675-52-20

 

PROKURATURA REJONOWA W KOZIENICACH 

 • 23 lutego 2015 r. – Prok. Rejonowy – Bogusława Pereta  pokój nr 1
 • 24 lutego 2015 r. – prok. – Przemysław Niemkiewicz  pokój nr 4
 • 25 lutego 2015 r. – Zastępca Prok. Rejonowego – Joanna Żak  pokój nr 7
 • 26 lutego 2015 r. – prok. – Ernest Skrok  pokój nr 8
 • 27 lutego 2015 r. – prok. – Marcin Rogoziński  pokój nr 9

Nr telefonu Prokuratury Rejonowej w Kozienicach – 48 614 22 77

 

PROKURATURA REJONOWA W LIPSKU 

 • 23 lutego 2015 r. – prok. Aneta Góźdź
 • 24 lutego 2015 r. – prok. Małgorzata Witkowska
 • 25 lutego 2015 r. – prok. Anna Czarnecka-Siczek
 • 26 lutego 2015 r. – prok. Ewa Bugaj
 • 27 lutego 2015 r. – prok. Stanisław Konopka

Nr telefonu Prokuratury Rejonowej w Lipsku – 48 378 15 20

 

PROKURATURA REJONOWA W GRÓJCU 

23 – 27 lutego 2015r.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Grójcu

prok. Kamil Kwiecień  tel. 48 664 81 00

 

PROKURATURA REJONOWA RADOM – ZACHÓD 

 • 23 lutego 2015 r. – prok. M. Gawaś  tel. 48 368 10 11
 • 24 lutego 2015 r. – prok. D. Kwiecień  tel. 48 368 10 14
 • 25 lutego 2015 r. – prok. D. Maj  tel. 48 368 10 12
 • 26 lutego 2015 r. – prok. P. Terlecki  tel. 48 368 10 38
 • 27 lutego 2015 r. – prok. E. Blinowska  tel. 48 368 10 31

 

PROKURATURA REJONOWA RADOM – WSCHÓD 

 • 23 lutego 2015 r. – prok.  Krzysztof Bedyński  tel. 48 361 -29-46
 • 24 lutego 2015 r. – prok.  Iwona Sala – Jankowska  tel. 48 361-29-45
 • 25 lutego 2015 r. – prok.  Dorota Mroczkowska  tel. 48 361-29-56
 • 26 lutego 2015 r. – prok.  Donata Prygiel  tel. 48 361-29-61
 • 27 lutego 2015 r. – prok.  Bernadeta Bujak  tel. 48 361 -29-43

Data publikacji: 17 lutego 2015

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

W związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Mediacji, w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych w dniach 13-17 października 2014……

 

W związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Mediacji, w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych w dniach 13-17 października 2014r. prokuratorzy będą udzielać zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji w postępowaniu karnym. Mediacja to rozwiązywanie konfliktu drogą bez przemocy, to dobrowolne porozumienie między pokrzywdzonym a sprawcą.

GRAFIK DYŻURÓW – pobierz (plik PDF)

Data publikacji: 2 października 2014

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMUNIKAT

Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo sygn. akt V Ds 36/14 w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym i spowodowania w dniu 09 lipca 2014r. w miejscowości Piastów gm. Jedlińsk woj. mazowieckiego wypadku tj. zderzenia w powietrzu dwóch samolotów m-ki CESSNA 152, w następstwie którego śmierć poniosły dwie osoby, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.

KOMUNIKAT

Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo sygn. akt V Ds 36/14 w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym i spowodowania w dniu 09 lipca 2014r. w miejscowości Piastów gm. Jedlińsk woj. mazowieckiego wypadku tj. zderzenia w powietrzu dwóch samolotów m-ki CESSNA 152, w następstwie którego śmierć poniosły dwie osoby, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.

W dniu 09 lipca 2014r. około godz. 12.00 w pobliżu lotniska Aeroklubu Radomskiego w miejscowości Piastów gm. Jedlińsk woj. mazowieckiego doszło do wypadku tj. zderzenia w powietrzu na wysokości ok. 800 stóp dwóch samolotów m-ki CESSNA 152, w następstwie którego śmierć poniosły dwie osoby. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zderzenia samolotów doszło w trakcie szkolenia selekcyjnego kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, podczas wykonywania przez uczestników szkolenia tzw. lotów szkoleniowych po kręgu. W wyniku wypadku śmierć na miejscu, wskutek uderzenia uszkodzonego samolotu w powierzchnię zbiornika wodnego, poniosła załoga jednego z samolotów numer SP-APL, natomiast załoga drugiego, również uszkodzonego w następstwie zdarzenia samolotu o numerze SP-KGK, zdołała wylądować na polu w pobliżu ulicy Piaskowej w miejscowości Jedlińsk.

W związku z powyższym Prokuratura Okręgowa w Radomiu zwraca się z prośbą o zgłaszanie się: bezpośrednich świadków wypadku, osób które bezpośrednio przed i po jego zaistnieniu widziały uczestniczące w wypadku samoloty m-ki CESSNA 152, oraz osób które użytkowały w chwili katastrofy radiostacje i słyszały informacje odnośnie katastrofy, nie będąc jej bezpośrednimi świadkami, do: Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7, lub Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, bądź pod numer telefonu (0-48) 345 26 34.

Data publikacji: 15 lipca 2014

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Komunikat w sprawie zastępstwa Rzecznika Prasowego

W związku z szą nieobecnością Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu prok.. Małgorzaty Chrabąszcz uprzejmie informuję, że jej obowiązki w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu wykonywać będą …………

 

Komunikat w sprawie zastępstwa Rzecznika Prasowego.

W związku z dłuższą nieobecnością Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu prok. Małgorzaty Chrabąszcz uprzejmie informuję, że jej obowiązki w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu wykonywać będą – Pani prok. Agnieszka Duszyk, która informować będzie o sprawach prowadzonych w V Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Radomiu, oraz Pan prok. Mariusz Potera, który informować będzie o sprawach prowadzonych w VI Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Radomiu

W zakresie dotyczącym postępowań karnych prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych okręgu radomskiego w okresie nieobecności Rzecznika Prasowego informacji udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi.

Telefony kontaktowe do prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej

Prok. Agnieszka  Duszyk – tel. 48 368 07 32

Prok. Mariusz Potera – tel. 48 368 07 11

Telefony kontaktowe do Prokuratorów Rejonowych

Prokurator Rejonowy Radom – Wschód w Radomiu – 48 361 29 37

Prokurator Rejonowy Radom – Zachód w Radomiu  – 48 368 10 28

Prokurator Rejonowy w Grójcu – 48 664 81 01

Prokurator Rejonowy w Kozienicach – 48 614 22 77

Prokurator Rejonowy w Zwoleniu – 48 676 54 49

Prokurator Rejonowy w Lipsku – 48  378 15 31

Prokurator Rejonowy w Przysusze  – 48 675 02 41

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Oleś

Data publikacji: 15 stycznia 2014

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


K O M U N I K A T

Prokuratura Okręgowa w Radomiu w dniu 07 grudnia 2013r wszczęła śledztwo w sprawie zbiorowego wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 4 grudnia 2013r w wyniku którego śmierć ponieśli czterej pracownicy firm zewnętrznych S…i BB…wykonujących prace we wnętrzu komina nr 3 na terenie elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych gm Kozienice. tj. o przestępstwo z art. 220 par1kk w zw.z art. 155kk w zw. z art. 11 par.2 kk.

 

07. 12 2013r.
IA 060 / 99 / 13
 
                                                     K O M U N I K A T
Prokuratura Okręgowa w Radomiu w dniu 07 grudnia 2013r wszczęła śledztwo w sprawie zbiorowego wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 4 grudnia 2013r w wyniku którego śmierć ponieśli czterej pracownicy firm zewnętrznych S…i BB…wykonujących prace we wnętrzu komina nr 3 na terenie elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych gm Kozienice. tj. o przestępstwo z art. 220 par1kk w zw.z art. 155kk w zw. z art. 11 par.2 kk.
Przy pomocy strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz Zakładowej Straży Pożarnej ENEA W. przy uwzględnieniu zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach , w dniu 5 grudnia wydobyto z rumowiska zwłoki trzech pracowników, a w dniu 6 grudnia przy pomocy specjalistycznej grupy strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wydobyto zwłoki czwartego pracownika. Przy wydobyciu zwłok konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu.
Przeprowadzona sekcja zwłok trzech pracowników wykazała, że przyczyną zgonu były wielonarządowe urazy doznane w wyniku przedmiotowego wypadku. Sekcja zwłok czwartego pracownika przeprowadzona będzie w dniu 9 grudnia br. Do chwili obecnej potwierdzono tożsamość jednej z ofiar. W kolejnych najbliższych dniach kontynuowane będą oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczona została pełna dokumentacja dotycząca konstrukcji komina nr 3, jego modernizacji i przebiegu wykonywanych prac .a także w dotycząca zatrudnionych pracowników przy pracach modernizacyjnych komina. Przesłuchano też w charakterze świadków pracowników różnych szczebli firm zewnętrznych wykonujących prace modernizacyjne przedmiotowego komina. Dalsze zaplanowane czynności wykonywane będą sukcesywnie w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku. Ustawowy termin zakończenia śledztwa upływa w dniu 7 marca 2014r.
                                                                                                 Rzecznik Prasowy
                                                                                            Prokuratury Okręgowej
                                                                                                      w Radomiu
                                                                                            Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 7 grudnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Skierowanie aktu oskarżenia do sądu

Przemoc w celu zmuszenia do określonego zachowania

28.11 2013r.

Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi P. Mikołajowi P. i Robertowi P. o to, że działając wspólnie i w porozumieniu w zmiennym składzie osobowym , w marcu, maju i sierpniu 2013r. w Skaryszewie, używając przemocy w postaci uderzenia pięścią lub otwartą dłonią w twarz, oraz grożąc zabójstwem i spaleniem mienia zmuszali dwóch mężczyzn do zawiadomienia organów ścigania o rzekomym przekroczeniu uprawnień przez Komendanta Komisariatu Policji w Skaryszewie. Osoby zmuszane miały zawiadomić organy ścigania, że Komendant w trakcie czynności procesowych wykonywanych z ich udziałem w innej sprawie miał ich bić w celu złożenia przez nich zeznań określonej treści. W kwestii winy oskarżonych i kary rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Radomiu. Przestępstwo zarzucone oskarżonym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. Oskarżeni nie przyznają się do zarzuconych im czynów.

Data publikacji: 2 grudnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Sprowadzony do Polski z Australii w asyście Policji stanie przed sądem

Paweł W. oskarżony jest o spowodowanie wypadku drogowego w wyniku którego pasażerka pojazdu którym kierował zmarła w drodze do szpitala na skutek odniesionych obrażeń ciała. Do zdarzenia doszło w dniu 22 kwietnia 1999r w Kolonii Promna powiatu białobrzeskiego na drodze numer 7. Paweł W. nie zachował szczególnych środków ostrożności

 

26.11 2013r.
Sprowadzony do Polski z Australii w asyście Policji stanie przed sądem
Paweł W. oskarżony jest o spowodowanie wypadku drogowego w wyniku którego pasażerka pojazdu którym kierował zmarła w drodze do szpitala na skutek odniesionych obrażeń ciała. Do zdarzenia doszło w dniu 22 kwietnia 1999r w Kolonii Promna powiatu białobrzeskiego na drodze numer 7. Paweł W. nie zachował szczególnych środków ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania, zjechał na przeciwny pas ruchu i  zderzył się z pojazdem jadącym z przeciwnego kierunku. Z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania, był on poszukiwany  na terenie kraju listem gończym. Działania te doprowadziły do ustalenia miejsca jego pobytu w Australii. Paweł W. wzywany do Konsulatu Generalnego RP w Sydney celem przesłuchania w charakterze podejrzanego dwukrotnie nie stawił się na przesłuchanie w związku z czym w czerwcu 2010r. prokurator wdrożył procedurę ekstradycyjną. Paweł W. został w Australii przez tamtejsze organy ścigania zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym gdzie przebywał ponad rok w oczekiwaniu na ekstradycję. Do Polski został sprowadzony w dniu 22 listopada 2013r Tego samego dnia prokurator przesłuchał go w charakterze podejrzanego pod zarzutem spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem .śmiertelnym. Paweł W. przyznał się do stawianego zarzutu , złożył wyjaśnienia i poddał się dobrowolnie karze. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.. Prokuratura Rejonowa w Grójcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi W.
Przestępstwo o które został oskarżony zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Data publikacji: 28 listopada 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Podwójne zabójstwo w Pionkach

Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu wszczęła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa , do którego doszło w dniu 19 listopada 2013r. Ofiarami zbrodni jest małżeństwo zamieszkałe w Pionkach.

 

20,11 2013r
 
 
Podwójne zabójstwo w Pionkach
 
 
Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu wszczęła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa , do którego doszło w dniu 19 listopada 2013r. Ofiarami zbrodni jest małżeństwo zamieszkałe w Pionkach. Wstępne oględziny zwłok przeprowadzone w miejscu ich znalezienia wykazały liczne obrażenia głowy zadane najprawdopodobniej narzędziem tępokrawędzistym. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok celem ustalenia przyczyny zgonu i mechanizmu powstania obrażeń ciała, W czasie oględzin zabezpieczono wiele śladów, które poddane zostaną badaniom kryminalistycznym. Motyw działania sprawcy nie jest jeszcze znany. Trwają intensywne działania zmierzające do jego ustalenia. Policja zatrzymała dotychczas trzy osoby do wyjaśnienia.

Data publikacji: 20 listopada 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


K O M U N I K A T

W ramach Tygodnia Mediacji przypadającego w dniach 14 – 18 października 2013r obejmującego swoim zakresem Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający w dniu 17 października 2013r. wyznaczone zostały w prokuraturach okręgu radomskiego dyżury prokuratorów

 

A I 060/ 73 / 13                                                                   Radom 08 10 2013r.
 
 
 
                                                   K O M U N I K A T
 
                                        o obchodach Tygodnia Mediacji
 
 
W ramach Tygodnia Mediacji przypadającego w dniach 14 – 18 października 2013r obejmującego swoim zakresem Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający w dniu 17 października 2013r. wyznaczone zostały w prokuraturach okręgu radomskiego dyżury prokuratorów, którzy będą udzielać informacji osobom zainteresowanym o zasadach i trybie postępowania mediacyjnego.
 
 
 
Wyznaczeni prokuratorzy w dniach od 14 do 18 października 2013r w godzinach od 7.30 do 15.30 pełnić będą dyżury w siedzibach prokuratur przyjmując interesantów osobiście i udzielając informacji telefonicznie
 
 
 
GRAFIK DYŻURÓW
 
 
Prokuratura Okręgowa w Radomiu
 
14.10.2013 – Beata Galas 48 36 80 769
15.10.2013 – Marek Stępniewski 48 36 80 796
16.10.2013 – Zbigniew Lenart 48 36 80 768
17.10.2013 – Marcin Kwiatkowski 48 36 80 745
18.10.2013 – Mariusz Potera 48 36 80 710
 
 
 
Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu
 
14.10.2013 – Justyna Domagała – Szlaga 48 3612951
15.10.2013 – Kamil Kwiecień 48 3612942
16.10.2013 – Joanna Kwiatkowska 48 3612959
17.10.2013 – Monika Gibała 48 3612949
18.10.2013 – Małgorzata Samuś – Pańczyszyn 48 3612960
 
 
 
Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu
 
14.10.2013 – Elżbieta Blinowska 48-368-10-31
15.10.2013 – Piotr Terlecki 48-368-10-38
16.10.2013 – Maciej Oleś 48-368-10-25
17.10.2013 – Iwona Głogowska 48-368-10-24
18.10.2013 – Jolanta Kędziora 48-368-10-35
 
 
 
Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu
 
14.10.2013 – Monika Fliszkiewicz
15.10.2013 – Marzena Strug
16.10.2013 – Wojciech Krzysztoszek
17.10.2013 – Beata Ostrowska-Kozar
18.10.2013 – Dariusz Brzeziński
nr tel. 48 6765440
 
 
 
Prokuratura Rejonowa w Lipsku
 
14.10.2013 – Ewa Bugaj 48 378-15-39
15.10.2013 – Ewa Bugaj 48 378-15-39
16.10.2013 – Anna Czarnecka – Siczek 48 378-15-35
17.10.2013 – Anna Czarnecka – Siczek 48 378-15-35
18.10.2013 – Stanisław Konopka 48 378-15-38
 
 
 
Prokuratura Rejonowa w Przysusze
 
14.10.2013 – Jarosław Zajkowski
15.10.2013 – Ewa Osuchowska
16.10.2013 – Paweł Ziętek
17.10.2013 – Ewa Osuchowska
18.10.2013 – Jarosław Zajkowski
nr tel. 48 6752250
 
 
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu
 
 
14.10.2013 – Marzena Karpeta 48 617-54-64
15.10.2013 – Joanna Skorża 48 617-54-66
16.10.2013 – Janusz Kaczmarek 48 617-54-65
17.10.2013 – Anna Gonciarska 48 617-54-70
18.10.2013 – Aneta Kiełbasińska 48 617-54-76
 
 
 
Prokuratura Rejonowa w Kozienicach
 
14.10.2013 –Joanna Żak
15.10.2013 – Emanuela Wojtas-Kunińska
16.10.2013 – Ernest Skrok
17.10.2013 – Bogusława Pereta
18.10.2013 – Daniel Mazur
 nr tel. : 48 6142010, 48 6142610, 48 6142277
 
 
 
Prokuratura Rejonowa w Grójcu
 
 
14 – 18.10.2013 – Katarzyna Głowacz 48 6648131
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                                     Prokuratury Okręgowej w Radomiu
                                                                                              Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 8 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Podejrzana o zabójstwo w areszcie

W dniu 20 września 2013r po godz. 23 w Grabowie pow. Zwoleń miało miejsce zabójstwo 54 letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w jego mieszkaniu

 

26.09 2013r.
Podejrzana o zabójstwo  –  w areszcie
W dniu 20 września 2013r po godz. 23 w Grabowie pow. Zwoleń miało miejsce zabójstwo 54 letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w jego mieszkaniu, gdzie podczas wzajemnej awantury z Anną K. został ugodzony nożem kuchennym co spowodowało masywny krwotok wewnętrzny i natychmiastowy zgon. Podejrzana Anna K. została zatrzymana , przesłuchana w charakterze podejrzanej pod zarzutem zabójstwa. Na wniosek prokuratora Sąd aresztował ja na okres 3 miesięcy. Śledztwo trwa nadal.
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Radomiu
Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 26 września 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia przeciwko Posłowi na Sejm RP

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Posłowi na Sejm RP Mirosławowi M.

 25.09 2013r.

 

Akt oskarżenia przeciwko Posłowi na Sejm RP

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Posłowi na Sejm RP Mirosławowi M.

Mirosław M. oskarżony jest o to, że w dniu 18 czerwca 2010.r w Nowej Wsi, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podrobił wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej za 2010r, fałszując podpis innej osoby, a następnie po przewidzianym przepisami prawa terminie, przedłożył go w Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania dla tej osoby wsparcia finansowego w postaci płatności bezpośrednich do działek rolnych, w kwocie 9.566,77 zł   tj. o czyn z art.297 par.1kk i art. 270 par.1kk w zw. z art. 11 par.2kk.

Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

W sprawie tej oskarżony został również Daniel B. o to, że w dniu 18 czerwca 2010r w Nowej Wsi, będąc zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Powiatowym w Grójcu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s w Nowej Wsi, uprawniony do przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej za 2010r, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby, poświadczył nieprawdę w jej wniosku złożonym w rzeczywistości w dniu 18 czerwca 2010r przez Mirosława M,. jakoby został on złożony w dniu 13 maja 2010r. w wyniku czego wypłacone zostało nienależne świadczenie w postaci płatności bezpośrednich w wysokości 9,566,77 zł, tj. o czyn z art.271 par. 1 i 3 kk.

Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Data publikacji: 25 września 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Wniosek o areszt

 W dniu 3 września 2013r w lesie w miejscowości Podole na terenie gminy Grójec doszło do zdarzenia w wyniku którego 23 letni mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała realnie zagrażających jego życiu. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn, Szymona F. i Mateusza R., którzy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych pod zarzutem

 

Wniosek o areszt

 05.09 2013r.

W dniu 3 września 2013r w lesie w miejscowości Podole na terenie gminy Grójec doszło do zdarzenia w wyniku którego 23 letni mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała realnie zagrażających jego życiu. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn, Szymona F. i Mateusza R., którzy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych pod zarzutem, że usiłowali zabić pokrzywdzonego poprzez zadawanie tasakiem ciosów w okolice głowy, szyi i rąk, powodując na jego ciele rany rąbane karku, głowy, wieloodłamowe złamania otwarte palców z przecięciem ścięgien i uszkodzeniem mięśni, rany szyi i otwarte złamanie kości potylicznej, które to obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego chorobę realnie zagrażającą życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na mylne wyobrażenie , że pokrzywdzony nie żyje. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanego im czynu Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy z uwagi na to, że zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzani będą w bezprawny sposób utrudniać postępowanie karne a także z uwagi na grożącą surową karę.

Data publikacji: 5 września 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, polegającego na wydaniu służbowego polecenia usunięcia krzyża w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i podległych Komisariatach

 

Wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu

 02.09 2013r.

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień  przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu,  polegającego na wydaniu służbowego polecenia usunięcia krzyża w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i podległych Komisariatach jak również nakłanianiu podległych mu funkcjonariuszy Policji do nie uczestniczenia w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w Częstochowie, które to działania mogły naruszyć ich prawa do uczuć religijnych, czym działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego.Termin zakończenia śledztwa upływać będzie 29 listopada 2013r. Prokurator będzie przesłuchiwał funkcjonariuszy Policji w charakterze świadków w celu zweryfikowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia władzy i naruszenia prawa do ochrony uczuć religijnych.

Data publikacji: 2 września 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia w sprawie międzynarodowego przemytu narkotyków

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się międzynarodowym przemytem narkotyków

 

Akt oskarżenia w sprawie międzynarodowego przemytu narkotyków

21.08 2013r

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się międzynarodowym przemytem narkotyków.

W toku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Radomiu przeprowadzili setki czynności procesowych w tym  przeszukania oraz przesłuchania,  które wykazały  istnienie co najmniej 12-osobowej grupy osób zajmujących się przemytem narkotyków. Jeden z oskarżonych werbował pozostałych współoskarżonych, którzy byli kurierami a ich   rola w tym procederze polegała na opłaconych wyjazdach za granice kraju, zwykle do Belgii, Hiszpanii, Holandii, lub Turcji gdzie połykali oni zwykle po 500 gram narkotyków w postaci kapsułek z heroiną lub kokainą i przewozili je do państw docelowych takich jak Norwegia, Włochy, i Polska. Tam po ich odzyskaniu były przekazywane odbiorcom a w dalszej kolejności do innych krajów.

Oskarżeni przemycili w ten sposób nie mniej niż 1,5 kg heroiny, 2 kg kokainy oraz 3,8 kg marihuany, o łącznej wartości co najmniej 924.000 zł. Oskarżeni to osoby bezrobotne, w wieku od 20 do 42 lat, uprzednio karani Wśród oskarżonych jest czterech mieszkańców Radomia, którzy pełnili rolę kurierów i werbowników. Za każdy przemyt narkotyków oskarżeni otrzymywali zapłatę w  kwocie po 1000zł. Przestępstwo przemytu narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat . Sprawę rozpatrywał będzie Sąd Okręgowy w Radomiu.

Z przedmiotowego śledztwa wyłączono do dalszego prowadzenia materiał dowodowy dotyczący przemytu narkotyków przez kolejne osoby.

Data publikacji: 21 sierpnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zarzuty korupcyjne dla Wójta i Sekretarza Gminy – akt oskarżenia w sądzie

Szydłowiecka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Zofii K która została oskarżona o to, że w związku z pełnieniem funkcji publicznej Wójta Gminy dwukrotne przyjęła korzyści majątkowe od osoby prywatnej

 

Zarzuty korupcyjne dla Wójta i Sekretarza Gminy – akt oskarżenia w sądzie

20.08 2013r.

Szydłowiecka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Zofii K która została oskarżona o to, że w związku z pełnieniem funkcji publicznej Wójta Gminy  dwukrotne przyjęła korzyści majątkowe od osoby prywatnej w zamian za dobrą dalszą współpracę oraz o 5-krotne przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. poprzez zatrudnienie  podległych Jej pracowników  do prac na Jej   prywatnej posesji oraz na posesji innej osoby.  Aktem oskarżenia objęty został również Jan G. którego prokurator oskarżył o to, że w związku z pełnieniem funkcji publicznej Sekretarza Gminy   dwukrotnie żądał i przyjął korzyści majątkowe od osoby prywatnej w zamian za dobrą dalszą współpracę.

W toku śledztwa prokurator zastosował wobec w/w oskarżonych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zawieszenie w czynnościach służbowych.

Sąd Rejonowy w Przysusze rozpatrywał będzie czy oskarżeni są winni zarzucanych Im czynów

Data publikacji: 20 sierpnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Komunikat w sprawie zastępstwa Rzecznika Prasowego.

Komunikat w sprawie zastępstwa Rzecznika Prasowego. W związku z urlopem wypoczynkowym Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu prok.. Małgorzaty Chrabąszcz w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 2 sierpnia 2013r., uprzejmie informuję

 

I A 060/47/13

28.06 2013r.

Komunikat w sprawie zastępstwa Rzecznika Prasowego.

W związku z urlopem wypoczynkowym Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu prok.. Małgorzaty Chrabąszcz w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 2 sierpnia 2013r., uprzejmie informuję, że jej obowiązki w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu wykonywać będą – Pani prok. Agnieszka Duszyk  i Pan prok Andrzej Stojak, którzy informować będą o sprawach prowadzonych w V Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Radomiu, oraz Pan prok. Mariusz Potera, który informować będzie o sprawach prowadzonych w VI Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Radomiu

W zakresie dotyczącym postępowań karnych prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych okręgu radomskiego w okresie nieobecności Rzecznika Prasowego informacji udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi.lub ich Zastępcy.

Telefony kontaktowe do prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej

Prok. Agnieszka  Duszyk  / w okresie 1 – 12 lipca/ tel. 048 368 07 00

Prok. Andrzej Stojak /w okresie 13 – 30 lipca / tel. 048 368 07 00

Telefony kontaktowe do Prokuratorów Rejonowych lub ich Zastępców

Prokurator Rejonowy Radom-Wschód w Radomiu – 048 361 29 37

Z –ca Prokuratora Rejonowego Radom-Zachód w Radomiu   – 048 368 10 10

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Grójcu – 048 664 81 00

Prokurator Rejonowy w Kozienicach – 048 614 20 10

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu –  048 676 54 40

Prokurator w Szydłowcu  – 048 617 54 60

Prokurator Rejonowy w Lipsku – 048 378 15 33

Prokurator Rejonowy w Przysusze – 048 675 22 50

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Radomiu

Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 9 lipca 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Areszt za fałszywy alarm bombowy

Areszt za fałszywy alarm bombowy Na wniosek Prokuratora Rejonowego Radom – Wschód w Radomiu został aresztowany na okres 3 miesięcy Kamil K pod zarzutem, że w dniu 25 czerwca 2013 w Radomiu za pośrednictwem telefonu komórkowego powiadomił dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego o podłożeniu ładunku wybuchowego w radomskim szpitalu

 

28.06 2013r.

Areszt za fałszywy alarm bombowy

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Radom – Wschód w Radomiu został aresztowany na okres 3 miesięcy Kamil K pod zarzutem, że w dniu 25 czerwca 2013 w Radomiu za pośrednictwem telefonu komórkowego powiadomił dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego o podłożeniu ładunku wybuchowego w radomskim szpitalu przy ul. Tochtermana, wiedząc o tym, że w rzeczywistości żaden taki ładunek nie został podłożony. Telefoniczna informacja wywołała przekonanie organów szpitala, że istnieje zagrożenie życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w znacznych rozmiarach. Wywołało też ze strony Policji. Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz organów zagrożonego szpitala czynności mające na celu uchylenie zagrożenia. Działanie podejrzanego stanowi przestępstwo z art. 224a kk i jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany był zatrudniony w tym szpitalu w charakterze sanitariusza salowego. Przyznał się do postawionego zarzutu ale nie potrafił sprecyzować dlaczego powiadomił szpital o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia w sprawie o wytwarzanie znacznej ilości środków odurzających

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi K., Mariuszowi G .i Arturowi K o to, że w 2012r w Głuszynie gm. Klwów woj. mazowieckiego, nielegalnie uprawiali konopie indyjskie i wytworzyli znaczne ilości środków odurzających. Oskarżony został także Michał Ł , który wydzierżawił w/w oskarżonym

 

Akt oskarżenia w sprawie o wytwarzanie znacznej ilości środków odurzających

19.06 2013r.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi K., Mariuszowi G .i Arturowi K o to, że w 2012r  w Głuszynie gm. Klwów  woj. mazowieckiego, nielegalnie uprawiali konopie indyjskie i wytworzyli znaczne ilości środków odurzających. Oskarżony został także  Michał Ł , który wydzierżawił w/w  oskarżonym swoją posesję wraz z tunelami przeznaczonymi do uprawy papryki w celu prowadzenia przez nich przestępczego procederu.. Z wytworzonej przez oskarżonych marihuany można było uzyskać ponad 15,5 tysiąca porcji o wadze 1 grama. W nielegalnym obrocie wartość tego środka wynosiłaby prawie 800 tysięcy złotych. Ponadto oskarżeni wytworzyli co najmniej 605 porcji żywicy konopi, której wartość w nielegalnym obrocie wynosiłaby ponad 30 tysięcy złotych. Niezależnie od tego funkcjonariusze Policji zabezpieczyli rosnące jeszcze w 8 tunelach rośliny konopi z których można byłoby wytworzyć co najmniej 62 kg marihuany. Przestępstwo wytwarzania znacznych ilości środków odurzających zagrożone jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa rozpatrywana będzie w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Rzecznik Prasowy

Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 19 czerwca 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia o kradzieże i włamania

Prokuratura Okręgowa w Radomiu oskarżyła pięciu mężczyzn o kradzieże z włamaniem i paserstwo. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia za kradzieże i włamania

 Prokuratura Okręgowa w Radomiu oskarżyła  pięciu mężczyzn o kradzieże z włamaniem oraz paserstwo.

 W śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu, ustalono że grupa pięciu mężczyzn, działając wspólnie i w porozumieniu dokonała kradzieży  lub usiłowala ukraść co najmniej 15 samochodów osobowych różnych marek. Jak ustalono, oskarżeni kradli samochody na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Kradzione samochody były rozbierane na części, a następnie sprzedawane. Role w grupie były podzielone. Jedni zajmowali się wyborem auta oraz jego kradzieżą i rozbiórką, inni sprzedażą rozebranych części. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia o korupcję

Prokurator oskarżył nauczyciela akademickiego o przyjęcie od studentów korzyści majątkowej w łącznej kwocie 16100zł w zamian za wystawienie pozytywnych ocen

 

04.04 2013r

Akt oskarżenia o korupcję

Prokuratura Rejonowa Radom- Wschód w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi K. któremu prokurator postawił cztery zarzuty o charakterze korupcyjnym. Działanie oskarżonego polegało na tym, że w związku z pełnioną funkcją publiczną nauczyciela akademickiego jednej z radomskich uczelni, czterokrotnie przyjął od studentów korzyści majątkowe w łącznej kwocie 16 100zł pod pozorem sprzedaży książek swojego autorstwa, faktycznie jednak ustalając i pobierając kwoty w różnych wysokościach, zależnych od oceny jaką w zamian za przyjętą korzyść miał wystawić danemu studentowi, np. jeśli student zakupił książkę za 100 zł otrzymywał ocenę bardzo dobrą z egzaminu, jeśli 80 zł to ocenę dobrą , a jeśli 60zł to dostateczną.  Oskarżony fałszował również dokumentację tj. protokoły egzaminacyjne, indeksy i karty ocen z zaliczeń i egzaminów.. W tym samym akcie oskarżenia oskarżonych zostało 45 studentów którzy udzielili oskarżonemu korzyść majątkową nabywając jego książki w zamian za wystawienie im pozytywnych ocen z ćwiczeń i wykładu bez faktycznego przeprowadzenia zaliczenia ćwiczeń i egzaminu.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.. 24 oskarżonych studentów złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze

Data publikacji: 5 kwietnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji (październik 2013 r.) Prokurator Generalny ogłasza IV konkurs na pracę pt. „Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie”

 

Warunki konkursu:

– objętość opracowania maks. 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego

  (40 000 znaków ze spacjami);

-termin nadesłania pracy; 30 września 2013 r;

-adres: Lidia.Mazowiecka@pg.gov.pl

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składające się z przedstawicieli Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluweroraz Polskiego Centrum Mediacji, Prokurator Generalny przewidział nagrody książkowe ufundowane przez prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Nagrodzona praca zostanie opublikowana w miesięczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych tematowi mediacji.

Data publikacji: 18 marca 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Korupcja – akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia o korupcję przeciwko ordynatorowi jednego z oddziałów radomskiego szpitala

 

15.03 2013r.
 
Korupcja – akt oskarżenia
 
Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi B. oskarżonemu o działania korupcyjne w latach 2001 – 2006 kiedy to pełnił funkcję ordynatora jednego z oddziałów radomskiego szpitala
, oraz przeciwko czterem przedstawicielom firm farmaceutycznych. Postawiono łącznie 30 zarzutów, wszystkie mają charakter korupcyjny. Prokurator oskarża lekarza o przyjmowanie korzyści majątkowych od pacjentów lub członków ich rodzin w zamian za np. przyspieszenie terminów zabiegów i lepszą opiekę lekarską w czasie pobytu w szpitalu, za zapewnienie udanej operacji i dalszej opieki medycznej, za udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów. Prokurator oskarża Zbigniewa B .również o to, że będąc członkiem komisji przetargowej pomagał konkretnym firmom medycznym wygrywać przetargi na zakup różnego rodzaju medykamentów zamian za co żądał i otrzymywał w różnej formie korzyści np. .sponsorowanych wyjazdów do Australii, Wenecji, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Borneo. Niezależnie od wyjazdów otrzymywał   przelewem na rachunek bankowy pieniądze na podstawie fikcyjnych umów zlecenia bądź o dzieło. Łączna kwota przyjętych korzyści od pacjentów i przedstawicieli firm medycznych to 42 676zł. Tego rodzaju przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.. Przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa będą podlegały również korzyści majątkowe uzyskane przez oskarżonego w wyniku korupcyjnego procederu.
Przedstawiciele firm medycznych Gerard .W., Renata P., Anna W., Beata S. zostali oskarżeni o wręczanie Zbigniewowi B. korzyści majątkowych w zamian za podejmowanie przez niego działań na rzecz zakupu oraz stosowanie na oddziale którym kierował wskazanych przez te firmy leków. Za wręczanie korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Data publikacji: 15 marca 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Do pobrania:

Komunikat o “Tygodniu pomocy ofiarom przestępstw”

Data publikacji: 21 lutego 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Wniosek o areszt za zabójstwo brata

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu postawił Robertowi Z. zarzut zabójstwa brata Mariusza M. Do zdarzenia doszło w sobotę 08.09 2012r ok. godz.19 w Zwoleniu w mieszkaniu zajmowanym przez obu braci. W tym czasie spożywali alkohol i doszło między nimi do kłótni w wyniku której Robert Z. ugodził swojego przyrodniego brata nożem w okolice obojczyka powodując krwotok wewnętrzny skutkujący zgonem. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert Z. przyznał się do zabójstwa i złożył wyjaśnienia. Jego badanie po zdarzeniu wykazało 1,6 mg/l { 3,2 promila } alkoholu w organizmie co wskazuje, że był on w stanie upojenia alkoholowego. Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Roberta Z. pod zarzutem zabójstwa brata. Sąd rozpozna wniosek w dniu 11.09 2012r.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu.

Data publikacji: 10 września 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia o rozbój w noc Sylwestrową.

Sylwester K Bartosz B. i Anna B. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, dokonali napaści na dwóch młodych radomian których pobili i okradli jednego z nich zabierając mu telefon, czapkę okulary i alkohol o łącznej wartości 500 zł.

 

22.06 2012r.

Sylwester K  Bartosz B. i Anna B. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, dokonali napaści na dwóch młodych radomian których pobili i okradli jednego z nich zabierając mu telefon, czapkę okulary i alkohol o łącznej wartości 500 zł. Do zdarzenia doszło w nocy z 31.12 2011r na 01.01 2012r w tunelu przejścia pod torami przy ul, Słowackiego w Radomiu. W trakcie bicia rękoma i kopania jednemu z nich udało się uciec Pobiegł on w stronę torów kolejowych gdzie został potrącony przez pociąg w wyniku czego stracił rękę. Po niedługim czasie uciekł również drugi z pokrzywdzonych, który pobiegł w przeciwną stronę. Po ucieczce obaj pokrzywdzeni pobiegli w wybraną przez siebie stronę i nie byli ścigani przez oskarżonych, którzy w ogóle nie przemieszczali się w kierunku torów. Oskarżony w tej sprawie został również Sylwester S. który zakupił od Sylwestra K. telefon wiedząc że pochodzi  z przestępstwa. Oskarżonym o rozbój grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności o oskarżonemu o paserstwo kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ta rozpatrywana będzie przez Sąd Rejonowy w Radomiu.

Data publikacji: 22 czerwca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Areszt dla podejrzanego o zabójstwo byłej żony

Sąd Rejonowy w Radomiu uwzględnił wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie

 

25. 05 2012r.

Areszt dla podejrzanego o zabójstwo byłej żony
Sąd Rejonowy w Radomiu uwzględnił wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie Mirosława P. podejrzanego o zabójstwo byłej żony. Mirosław P. został aresztowany na okres 3 miesięcy. Przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Data publikacji: 12 czerwca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Wniosek o areszt za zabójstwo

Prokurator przesłuchał dzisiaj Mirosława P. pod zarzutem zabójstwa byłej żony w nocy 19 maja 2012r w Radomiu. Podejrzany strzelił z bliskiej odległości, z nieustalonej dotychczas broni, w głowę pokrzywdzonej. Zgon nastąpił

 

24.05 2012r.
Wniosek o areszt za zabójstwo.
Prokurator przesłuchał dzisiaj Mirosława P. pod zarzutem zabójstwa byłej żony w nocy 19 maja 2012r w Radomiu. Podejrzany  strzelił z bliskiej odległości, z nieustalonej dotychczas broni, w głowę pokrzywdzonej. Zgon nastąpił w wyniku przestrzelenia głowy i innych obrażeń czaszki.
Podejrzany Mirosław P. przyznał się do stawianego mu zarzutu i wyjaśnił, że doszło do tego w czasie kłótni z byłą żoną która sprowokowała go swoim zachowaniem do tego, że strzelił jej w głowę. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Posiedzenie w tym przedmiocie odbędzie się 25 maja 2012r.

Data publikacji: 24 maja 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


22.05 2012r Śledztwo dotyczące szpitala psychiatrycznego przejęte przez Prokuraturę Okręgową

W dniu 21.05 2012r Prokuratura Okręgowa w Radomiu przejęła z Prokuratury Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników oddziału dziecięco-młodzieżowego

 

22.05 2012r

Śledztwo dotyczące szpitala psychiatrycznego przejęte przez Prokuraturę Okręgową

W dniu 21.05 2012r Prokuratura Okręgowa w Radomiu przejęła z Prokuratury Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników oddziału dziecięco-młodzieżowego szpitala psychiatrycznego w Radomiu i narażenie jednego z małoletnich pacjentów tego oddziału na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu tj. o przestępstwo z art. 231 par. 1kk w zb. Z art. 160 par. 2kk w zw. z art. 11 par.2 kk. Śledztwo zostało przejęte decyzją Prokuratora Okręgowego w Radomiu z uwagi na wagę sprawy. Wszystkie czynności przeprowadzone w Prokuraturze Rejonowej Radom- Zachód zachowują swoją ważność. Wszystkie zaplanowane do tej pory czynności procesowe nie ulegają zmianie, dalsze przesłuchania świadków będą kontynuowane przez prokuratora V Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Aktualnie śledztwo prowadzone jest „ w sprawie” co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. Przesłuchania świadków zaplanowane są do końca maja br. Po ich zakończeniu podjęte zostaną dalsze decyzje w sprawie.

Data publikacji: 22 maja 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Śledztwo w sprawie zabójstwa w Radomiu

W dniu 19 maja 2012r Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa mieszkanki Radomia w nocy z 18 na 19 maja 2012r przy użycie broni palnej

21.05 2012r.

Śledztwo w sprawie zabójstwa w Radomiu

W dniu 19 maja 2012r Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa mieszkanki Radomia w nocy z 18 na 19 maja 2012r przy użycie broni palnej tj. o przestępstwo z art. 148 par. 1 kk. Pokrzywdzona doznała obrażeń głowy i mimo udzielonej pomocy lekarskiej zmarła w szpitalu tej samej nocy w wyniku doznanego urazu. Do zdarzenia doszło podczas kłótni z byłym mężem, który oddał strzał w jej głowę a po chwili strzelił w swoją klatkę piersiową po czym uciekł. Został zatrzymany i poddany zabiegowi operacyjnemu. Jego stan zdrowia nie pozwala na wykonanie z jego udziałem czynności procesowych. Będą one wykonane jeśli poprawi się stan jego zdrowia na tyle aby mógł zostać przesłuchany.

Data publikacji: 22 maja 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Prokurator sprawdzi czy było niedopełnienie obowiązków przez personel szpitala.

Prokurator sprawdzi czy było niedopełnienie obowiązków przez personel szpitala. Matka małoletniego dziecka powiadomiła Prokuraturę Rejonową Radom – Zachód w Radomiu, że zostało ono zgwałcone w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu przez 16 letniego pacjenta hospitalizowanego na innym oddziale……..

 02.05 2012r.

Prokurator sprawdzi czy było niedopełnienie obowiązków przez personel szpitala.

Matka małoletniego dziecka powiadomiła Prokuraturę Rejonową Radom – Zachód w Radomiu, że zostało ono zgwałcone w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu przez 16 letniego pacjenta hospitalizowanego na innym oddziale tego szpitala. Z uwagi na to, że domniemanym sprawcą miała być osoba nieletnia, prokurator przekazał to zawiadomienie celem jego rozpoznania , do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Radomiu, który prowadzi postępowania przeciwko nieletnim sprawcom czynów karalnych. Niezależnie od tego prokurator uznał, że skoro, jak twierdzi matka dziecka, doszło do takiego zdarzenia na terenie szpitala, to należy przeprowadzić śledztwo w kierunku niedopełnienia obowiązków służbowych przez personel odpowiadający za bezpieczeństwo pacjentów z narażeniem ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledztwo takie zostało już wszczęte a prokurator podjął już pierwsze czynności w tej sprawie.

Data publikacji: 7 maja 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach od 20 lutego do 24 lutego 2012 roku, na terenie Polski prowadzona będzie akcja w ramach „ Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”

 

W akcji tej udział wezmą również   prokuratorzy wszystkich Prokuratur Rejonowych okręgu radomskiego oraz Prokuratury Okręgowej, którzy będą informowali interesantów osobiście lub telefonicznie o uprawnieniach jakie przysługują osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ogłoszenia dotyczące czasu, miejsca, wykazu telefonów ze wskazaniem prokuratorów wyznaczonych do tej akcji, zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w prokuraturach, oraz w innych publicznie dostępnych miejscach / sądy, policja, urzędy / w terminie do dnia 10 lutego 2012r.

Wykaz prokuratur okręgu radomskiego.
– Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu
   ul. Żeromskiego 91/93 tel. 48 361-29-00
– Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu
   ul. Traugutta 30/30a    tel. 48 368-10-10
– Prokuratura Rejonowa w Przysusze
   ul. Radomska 24   tel. 48 675-22-50
– Prokuratura Rejonowa w Kozienicach
   Plac Konstytucji 3 Maja 22   tel. 48 614-22-77
– Prokuratura Rejonowa w Grójcu
 ul. Niepodległości 20   tel. 48 664-81-00
– Prokuratura Rejonowa w Lipsku
   ul. Partyzantów 2 tel. 48 378-15-20
– Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu
   ul 11 Listopada 10   tel. 48 676-54-40
– Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu
   ul. Kościuszki 124   tel. 48 617-54-60
– Prokuratura Okręgowa w Radomiu
   ul. Malczewskiego 7   tel. 48 368-07-00
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Radomiu
  Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 2 kwietnia 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


MEDIACJA W PRAKTYCE PROKURATORSKIEJ – DZIŚ I JUTRO

to tytuł konferencji naukowej pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska z udziałem przedstawicieli nauki oraz koordynatorów ds. ofiar przestępstw, która odbędzie w czwartek (20 października 2010 r. godz. 12.00 -16.30) w Prokuraturze Generalnej w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

 

W pierwszej części spotkania przewidziane są referaty i wystąpienia m.in.: prof. Ewy Bieńkowskiej, prof. Cezarego Kuleszy, prof. Tadeusza Cieleckiego, prof. Eleonory Zielińskiej, prof.. Moniki Płatek, dr Wojciech Zalewski oraz  dr. Dariusza Kużelewskiego. Moderatorem sesji będzie prokurator Lidia Mazowiecka.
W drugiej części konferencji prokuratorzy z poszczególnych okręgów apelacyjnych zaprezentują najciekawsze sprawy z wykorzystaniem mediacji.
Konferencja ta będzie również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu ogłoszonego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska – Włodzimierza Albina na pracę pt. „Zalety mediacji karnej”.
Program konferencji.
Na zakończenie konferencji przewidziana jest również dyskusja.
Przebieg konferencji, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie transmitowany za pośrednictwem Internetu po adresem www.LEX.pl/prokuratura.
madiacja(1)
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Data publikacji: 14 października 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


ZALETY MEDIACJI KARNEJ – KONKURS PROKURATORA GENERALNEGO

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza II konkurs na pracę pt. „Zalety mediacji karnej”.

 

Warunki konkursu:

 1. objętość opracowania: do 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami),
 1. termin nadsyłania prac na adres: mazowiecka@ms.gov.pl do 30 września 2011 r.

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury w składzie: po jednym przedstawicielu Prokuratora Generalnego, wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny przewidział nagrody książkowe ufundowane przez Prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

Nagrody zostaną wręczone podczas sesji „Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro”, która będzie transmitowana on-line 20 października 2011 roku z Prokuratury Generalnej.

To już druga edycji konkursu ogłaszanego przez Prokuratora Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

W pierwszym konkursie laureatami  konkursu na pracę pt. „Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego?” zostali:

 1. miejsce: Pan Cezary Kąkol – prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach
 1. miejsce: Pani Marta Wysocka – Fronczek – doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN

III. miejsce: Pani Anna Tombek – Knigawka – pracownik cywilny Prokuratury Generalnej i Pan Wojciech Kotowski – sekretarz redakcji „Prokuratura i Prawo”

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

Data publikacji: 2 sierpnia 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Prokurator Generalny powołał Prokuratorów Rejonowych okręgu Radomskiego

IA 060/ 28 / 11
Radom 28.02 2011r.
K o m u n i k a t

Prokurator Generalny powołał z dniem 28 lutego 2011r do pełnienia funkcji Prokuratorów Rejonowych okręgu radomskiego na  4 – letnie kadencje
Prokuratora Roberta Czerwińskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Radom – Wschód
Prokuratora Andrzeja Alberskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Radom – Zachód
Prokuratora Krzysztofa Sobechowicza do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Grójcu
Prokuratora Jarosława Zajkowskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Przysusze
Prokuratora Boguswławę Pereta do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Kozienicach
Prokuratora Dariusza Brzezińskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu
Prokuratora Anetę Góźdź do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Lipsku
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Radomiu
Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 26 kwietnia 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMUNIKAT

W dniach od 21 do 25 lutego 2011 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibach Prokuratury Okręgowej w Radomiu, podległych prokuraturach rejonowych oraz Ośrodku Zamiejscowym w Szydłowcu w ramach „ Dnia i Tygodnia Ofiar Przestępstw” prokuratorzy oraz asesorzy będą udzielali informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Porady udzielane będą bezpłatnie, bezpośrednio lub telefonicznie.

Adresy poszczególnych jednostek oraz dane adresowe jednostek są dostępne na naszej stronie internetowej.

Data publikacji: 21 stycznia 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

Z dniem 14 grudnia 2010r Prokurator Generalny odwołał Pana prokuratora Piotra Figasa z pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Radomiu i powołał do pełnienia tej funkcji na sześcioletnią kadencję Pana prokuratora Krzysztofa Olesia.

Pan prokurator Krzysztof Oleś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację prokuratorską rozpoczął w 1982r i nieprzerwanie pracuje na stanowisku prokuratora. Z dniem 1 marca 1988r. został mianowany prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu gdzie w Wydziale Śledczym prowadził poważne sprawy kryminalne i gospodarcze, a w latach 1999 – 2001 był rzecznikiem prasowym. Od 1 października 2003r. Pan Krzysztof Oleś pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego w Prokuraturze Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu, aż do chwili powołania na Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

Data publikacji: 14 grudnia 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Katastrofa lądowa poszukujemy świadków

W związku ze śledztwem w sprawie katastrofy w ruchu lądowym zaistniałej 12 października 2010r. w Nowym Mieście nad Pilicą, prokuratura Okręgowa w Radomiu poszukuje

– świadków, którzy w tym dniu w godz.5.30 – 7.00 na trasie nr 707 lub w okolicach Nowego Miasta widzieli poruszający się samochód ciężarowy marki Scania typu cysterna, lub mają wiedzę na temat jego kierowcy,
– świadków, którzy bezpośrednio widzieli przedmiotowy wypadek z udziałem samochodu ciężarowego marki Volvo i samochodu Volkswagen Transporter
– świadków, którzy poruszali się w ruchu drogowym na trasie nr 707 i w okolicach Nowego Miasta użytkując CB-radio i słyszały na bieżąco informacje dotyczące tego wypadku.

Świadkowie proszeni są o zgłoszenie się osobiście do Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 lub  telefonicznie: tel. (48) 36 80 732, (48) 36 80 745 lub najbliższej jednostki Policji.

Data publikacji: 14 października 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Katastrofa lądowa w Nowym Mieście nad Pilicą

Śledztwo w sprawie katastrofy lądowej w Nowym Mieście nad Pilicą prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

Zapraszam na briefing, który odbędzie się w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7 w dniu 12.10 2010r o godz. 12.00.

Rzecznik prasowy Małgorzata Chrabąszcz.

 

 

Data publikacji: 12 października 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

W związku z organizacją w dniu 21 października 2010r. obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych tj. Prokuraturze Radom-Wschód w Radomiu, Radom- Zachód w Radomiu, Grójcu Kozienicach, Zwoleniu, Lipsku, Przysusze i Szydłowcu, prokuratorzy będą udzielać zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji w postępowaniu karnym.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

21 października 2010r.

W związku z organizacją w dniu 21 października 2010r. obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych tj. Prokuraturze Radom-Wschód w Radomiu, Radom- Zachód w Radomiu, Grójcu Kozienicach, Zwoleniu, Lipsku, Przysusze i Szydłowcu,  prokuratorzy będą udzielać zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji w postępowaniu karnym. Na tablicach ogłoszeń w tych prokuraturach umieszczone zostaną wykazy mediatorów wpisanych na listę Sądu Okręgowego w Radomiu. W akcji tej uczestniczyć będą również sami mediatorzy , którzy swoją obecnością w niektórych prokuraturach wspomagać będą prokuratorów w rozpowszechnianiu tej instytucji przedstawiając jej praktyczne zastosowanie.

Mediacja to rozwiązywanie konfliktu drogą bez przemocy, to dobrowolne porozumienie między pokrzywdzonym a sprawcą. Postępowanie mediacyjne prowadzi osoba godna zaufania wskazana przez prokuratora lub sąd.  Ugodowe zakończenie mediacji może być korzystne dla pokrzywdzonego poprzez np. ustalenie warunków naprawienia szkody, zadośćuczynienie, przeproszenie przez sprawcę , rozwiązanie na trwałe konfliktu ze sprawcą. Natomiast dla sprawcy może mieć wpływ na sposób zakończenia sprawy np. poprzez warunkowe umorzenie postępowania, bezwarunkowe umorzenie /jeśli pokrzywdzony cofnie wniosek o ściganie/ lub zostanie uznany znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu, lub poprzez zmianę kwalifikacji czynu na łagodniejszą – przy przyjęciu przypadku mniejszej wagi. W każdym czasie trwania mediacji można się z niej wycofać. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa.

Więcej informacji na temat mediacji.

Data publikacji: 5 października 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia w sprawie zatrucia tlenkiem węgla

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R. Leopoldowi O i Jackowi S. o nieumyślne narażenie mieszkańców lokalu przy ul. Planty 7 w Radomiu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz o nieumyślne doprowadzenie do zgonu 14-letniej dziewczynki ,która uległa

Akt oskarżenia w sprawie zatrucia tlenkiem węgla.

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R. Leopoldowi O i Jackowi S. o nieumyślne narażenie mieszkańców lokalu przy ul. Planty 7 w Radomiu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz o nieumyślne doprowadzenie do zgonu 14-letniej dziewczynki ,która uległa śmiertelnemu zaczadzeniu podczas kąpieli w dniu 23 grudnia 2009r. Oskarżony Piotr R. był serwisantem piecyka gazowego i to jemu zarzucono, że dokonując pierwszego uruchomienia tego pieca dopuścił go do użytkowania w sytuacji gdy nie były zapewnione ciągi kominowe, nie było, zgodnie z instrukcją obsługi pieca, otworu w ścianie zewnętrznej umożliwiającego napływ powietrza z zewnątrz. Oskarżeni Leopold O. i Jacek S. jako kominiarze dokonujący okresowego przeglądu przewodów wentylacyjnych dopuścili je do użytku w sytuacji gdy wymiary kratki wentylacyjnej w łazience nie spełniały wymogów określonych w prawie budowlanym, w ścianie łazienki nie było otworu do nawiewu powietrza, okna mieszkania nie posiadały nawiewników, nie zalecono i nie wykonano ocieplenia przewodów wentylacyjnych w odniesieniu do tych które zamarzały zimą. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności .
Wszyscy oskarżeni złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wyrok zapadnie w Sądzie Rejonowym w Radomiu.

Data publikacji: 10 sierpnia 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Postrzelenie funkcjonariusza Służby Więziennej podczas szkolenia strzeleckiego

Prokuratura Rejonowa Radom- Zachód wszczęła śledztwo w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia funkcjonariusza Służby Więziennej Aresztu

11.06 2010r.

Postrzelenie funkcjonariusza Służby Więziennej podczas szkolenia strzeleckiego

Prokuratura Rejonowa Radom- Zachód wszczęła śledztwo w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia funkcjonariusza Służby Więziennej Aresztu Śledczego w dniu 08.06 2010r w Piastowie gm. Jedlińsk poprzez postrzelenie go z broni palnej i spowodowanie obrażeń realnie zagrażających jego życiu. Inny z funkcjonariuszy doznał rany postrzałowej palca połączonej ze złamaniem kości. Obrażenia ciała u obu funkcjonariuszy spowodowane zostały w wyniku jednego wystrzału. Do zdarzenia doszło podczas szkolenia strzeleckiego w Piastowie. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń z której padł feralny strzał do dalszych badań balistycznych , zabezpieczono ślady dokonano oględzin i zabezpieczono stosowną dokumentację. Aktualnie przeprowadzane są przesłuchania świadków .Wszystkie te działania zmierzają do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.

Data publikacji: 11 czerwca 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W.

Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W. zarzucając mu wieloletnie znęcanie się fizyczne i moralne pod wpływem alkoholu nad żoną Barbarą i spowodowanie w dniu 8 marca 2010r ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu.

08.06 2010r.

Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W.

Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W. zarzucając mu wieloletnie znęcanie się fizyczne i moralne pod wpływem alkoholu nad żoną Barbarą i spowodowanie w dniu 8 marca 2010r ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu. Do zdarzenia w Sycynie Północnej gm. Zwoleń . W trakcie wspólnego spożywania alkoholu doszło między małżonkami do kolejnego nieporozumienia w trakcie którego oskarżony Andrzej W. wielokrotnie uderzył żonę w głowę i twarz, a kiedy upadła na podłogę kopał ją po całym ciele. Położył ją następnie na łózku obok siebie i zasnął. Kiedy się obudził stwierdził, że żona nie żyje. Sekcja zwłok wykazała, że denatka miała wiele obrażeń ciała stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu. Jej zgon był zdaniem biegłych wynikiem ostrego zatrucia alkoholem etylowym ( 4,30 promila we krwi) i nie miało żadnego związku ze spowodowaniem obrażeń ciała. Andrzej W. przebywa od dnia zdarzenia w areszcie śledczym w Radomiu gdzie oczekuje na termin rozprawy. Przestępstwo które mu zarzucono zagrożone jest od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Data publikacji: 8 czerwca 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zarzut dla b. syndyka zakładów „PRONIT” S.A. w Pionkach

Prokuratura Okręgowa w Radomiu postawiła Grzegorzowi K. zarzut, że w okresie od dnia 5.09 2000r do 29.12 2003r w Pionkach jako syndyk masy upadłości Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w upadłości z/s w Pionkach

Prokuratura Okręgowa w Radomiu postawiła Grzegorzowi K. zarzut, że w okresie od dnia 5.09 2000r do 29.12 2003r w Pionkach jako syndyk masy upadłości Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w upadłości z/s w Pionkach, będąc zobowiązany do zajmowania się ich sprawami majątkowymi nie dopełnił obowiązków w zakresie prawidłowego gospodarowania tym majątkiem czym wyrządził upadłemu znaczną szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż 298.740 zł. tj. o przestępstwo z art. 296 par. 1 kk. Aktualnie weryfikowane są złożone przez podejrzanego wyjaśnienia. Termin śledztwa został przedłużony do dnia 31.08 2010r.

Data publikacji: 2 czerwca 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


BROSZURY INFORMACYJNE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Obywatel w postępowaniu karnym,
Obywatel w postępowaniu cywilnym,
Obywatel w postępowaniu sądowo administracyjnym

Data publikacji: 27 maja 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej

W nocy z 16 na 17 maja 2010r w Szydłowcu doszło do zawalenia I piętrowej kamienicy. Nikomu nic się nie stało bo mieszkańców nie było w domu.

Śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej.

W nocy z 16 na 17 maja 2010r w Szydłowcu doszło do zawalenia I piętrowej kamienicy. Nikomu nic się nie stało bo mieszkańców nie było w domu. Oględziny tego miejsca przeprowadził prokurator z udziałem inspektora nadzoru budowlanego oraz biegłego z zakresu budownictwa. Zabezpieczono dokumentację techniczną dotyczącą zarówno zawalonego budynku jak i kamienicy będącej w trakcie rozbiórki na sąsiedniej posesji. Biegły z zakresu budownictwa ma wydać opinię dot. przyczyn katastrofy oraz ewentualnego wpływu rozbiórki sąsiedniej kamienicy na powstanie stanu zagrożenia życia lub zdrowia wielu ludzi albo mieniu w wielkich rozmiarach. Ustalane będzie również jaki był stan techniczny kamienicy przed zawaleniem, oraz czy rozbiórka sąsiedniego budynku odbywała się zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Szydłowcu.

Data publikacji: 19 maja 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Kolejny oskarżony w sprawie wybuchu gazu na stacji pali

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód oskarżyła Marcina S. o to ,że w dniu 27 września 2007r. spowodował na stacji paliw przy ul, Zbrowskiego w Radomiu eksplozję i pożar składowanych tam butli z gazem zagrażając życiu i zdrowiu wielu osób oraz o to że nielegalnie wybudował instalację służącą do przepompowywania gazu z butli do zbiorników LPG.

 W toku śledztwa ustalono, że Marcin S. w miesiącu wrześniu 2005r. działając wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem S. i Jerzym K./którzy zostali już skazani prawomocnymi wyrokami przez sąd/  oraz innym nieustalonym dotychczas mężczyzną  jako współwłaściciel stacji paliw LPG „AUTO GSM” odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, umyślnie sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji materiałów łatwopalnych zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób poprzez niedozwolone przepompowywanie gazu płynnego z butli gazowych o poj. 11 kg do zbiorników LPG zainstalowanych na stacji przy użyciu instalacji niespełniającej określonych prawem  wymogów narażając przy tym pracowników w/w stacji na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.  Marcin S. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Data publikacji: 13 maja 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMUNIKAT

Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadziła śledztwo nr V Ds 16/03/S dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która w latach 1998-2003 na terenie kilku województw dopuściła się kilkudziesięciu napadów rabunkowych i kilkuset innych przestępstw przeciwko mieniu.

 

Radom, dnia 12 maja 2010 roku

V Ds. 16/03/S

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadziła śledztwo nr V Ds 16/03/S dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która w latach 1998-2003 na terenie kilku województw dopuściła się kilkudziesięciu napadów rabunkowych i kilkuset innych przestępstw przeciwko mieniu.

 

Większość członków tejże grupy została oskarżona i skazana w sprawie sygn. II K 134/04 Sądu Okręgowego w Radomiu.

 

Natomiast w sprawie dokonania licznych przestępstw przez jednego z członków tejże grupy przestępczej Ireneusza Juścikowskiego postępowanie zostało prawomocnie umorzone wobec jego śmierci postanowieniem z dnia 28 lipca 2006 roku.

 

W dniach 27 i 29 marca 2003 roku podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych Ireneusza Juścikowskiego oraz przy nim samym ujawniono i zabezpieczono następujące rzeczy, które w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że zostały uzyskane za pomocą przestępstw uznano za dowody rzeczowe:

 1. pierścionek z żółtego metalu z czerwonym oczkiem – szt. 1
 2. pierścionki i obrączki z białego metalu – szt. 16
 3. bransoletki z białego metalu różnego rodzaju – szt. 10
 4. łańcuszki z białego metalu różnego rodzaju – szt. 15
 5. wisiorki z białego metalu różnego rodzaju – szt. 14
 6. kolczyki różnego rodzaju – szt. 30
 7. broszki z białego metalu – szt. 3
 8. zegarek TIMEMASTER – szt. 1
 9. bransoletka z metalu w kolorze żółtym – szt. 1
 10. łańcuszek z metalu w kolorze żółtym z krzyżykiem z metalu żółtego z wizerunkiem Jezusa Chrystusa – szt.1.

 

Wobec nieustalenia pokrzywdzonych, uprawnionych do odbioru przedmiotowych dowodów rzeczowych, w dniu 22 grudnia 2006 roku prokurator złożył dowody te do depozytu sądowego, w którym przechowywane są jako depozyt wartościowy.

Obecnie zaszła potrzeba wdrożenia postępowania w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu.

Stosownie do treści art. 6 ust 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z dnia 21 listopada 2006r. Nr 208 poz. 1537.) wobec nieustalenia dotychczas osób uprawnionych do odbioru depozytu wzywam te osoby do jego odbioru.

Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata i będzie liczony od dnia 01 czerwca 2010 roku, tj. od dnia wywieszenia niniejszego komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7. (art. 4 ust 2 cyt. ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów).

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu (art. 4 ust 1 cyt. ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów).

 

 

 

Prokurator

Prokuratury Okręgowej

Mariusz Potera

Data publikacji: 13 maja 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W dniach od 22 lutego do 26 lutego 2010 roku w siedzibach wszystkich prokuratur okręgu radomskiego w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach udzielać będą osobiście lub telefonicznie dyżurujący prokuratorzy w ramach akcji „ TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW”.

 A 060/ 16 /10                                                                                                                                                                                                                                                                               Radom, dnia 10 lutego 2009r.

K O M U N I K A T

         W dniach od 22 lutego do 26 lutego 2010 roku w siedzibach wszystkich prokuratur okręgu radomskiego w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach udzielać będą osobiście lub telefonicznie dyżurujący prokuratorzy w ramach akcji „ TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW”.

–  Prokuratura Okręgowa w Radomiu

 1. Malczewskiego 7

tel+48  368 – 07 – 00

– Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu

 1. Żeromskiego 91/93

tel.+48 340 – 15 – 80,  340 – 15 – 81,

– Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu

 1. Traugutta 30/30A

tel.+48  368 – 10 – 10,

– Prokuratura Rejonowa w Przysusze

 1. Radomska 24,

tel.+48  675 – 22 – 50,

– Prokuratura Rejonowa w Kozienicach

Pl. Konstytucji 3 Maja 22,

tel.+48  614 – 22 – 77

–  Prokuratura Rejonowa w Grójcu

 1. Niepodległości 20,

tel.+48  664 – 81 – 00

– Prokuratura Rejonowa w Lipsku

 1. Partyzantów 2,

tel.+48  378 – 15 – 20

– Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu

 1. 11 Listopada 10,

tel.+48 676 – 54 – 40

– Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

 1. Kościuszki 124,

tel.+48 617 – 54 – 60

Ogłoszenia dotyczące czasu, miejsca, wykazu telefonów ze wskazaniem prokuratorów, którzy udzielać będą porad prawnych zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w prokuratur, oraz w innych publicznie dostępnych miejscach (sądy, policja urzędy) w terminie do dnia 15 lutego 2010r. Przedmiotowa akcja została ukierunkowana wyraźnie na zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw, natomiast nie jest jej celem udzielanie w ramach tego przedsięwzięcia bezpłatnych porad prawnych pozostałym interesantom prokuratury.

RZECZNIK PRASOWY

PROKURATURY OKRĘGOWEJ

Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 7 maja 2010

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Plan zamówień publicznych na rok 2021

  Plan zamówień publicznych na rok 2021 (pdf)  

więcej »


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci […]

więcej »


Sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego (sprawa nr PO VII WB 261.08.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części (pdf) Formularz Oferty (docx) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału (docx) Wykaz usług (docx) Wzór umowy wraz z załącznikami (zip)   Informacja z otwarcia ofert z dnia 4.12.2020 roku (pdf) Oświadczenie o grupie […]

więcej »


Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego (sygn. PO VII WB 261.04.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (pdf) Załącznik nr 1A – Oświadczenie dotyczące monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania (docx) Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału (docx) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (docx) Załącznik nr 5 – […]

więcej »


Prokuratura skarży decyzję kozienickiego sądu, który nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 10 lipca 2020 roku przedstawiła Mateuszowi B.  mieszkańcowi gminy Głowaczów zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci siarczanu amfetaminy – o łącznej wadze przekraczającej 666 gramów tj. o przestępstwo z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2019r […]

więcej »


Areszt w sprawie wypadku zaistniałego na obwodnicy południowej w Radomiu

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu 2 lipca 2020 roku przedstawiła zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Marcie A. która w dniu 12 czerwca 2020 roku w Radomiu kierowała samochodem m-ki VW Golf znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci metylonu i poruszała się z nadmierną prędkością nie mniejszą niż 125 […]

więcej »


Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu – Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych, instalacja SSP oraz instalacje niskoprądowe (PO VII WB 261.03.2020)   Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 2 do […]

więcej »


Akt oskarżenia wobec sprawców oszustw dokonanych metodą “na wnuczka”

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu w dniu 7 maja 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn Przemysława H. (lat 34) oraz Romana B. (lat 57), którym zarzucono dokonanie kilku oszustw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonymi osobami metodą “na wnuczka”. Aktem oskarżenia objęto trzy zdarzenia […]

więcej »


Komunikat o umorzeniu śledztwa Prokuratury Okręgowej w Radomiu PO 1Ds. 93.2016

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając w oparciu o treść art. 131 § 2 i 3 k.p.k zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016 dotyczącego utrudniania oraz udaremnienia […]

więcej »


Plan zamówień publicznych w roku 2020

Plan zamówień publicznych w roku 2020 (pdf)

więcej »


Archiwum aktualności