Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

OFERTY PRACY

Radom, dnia 31 marca 2021r.

PO IV WOS 1111.4.2021

 

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 4 /21 Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 577) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz.400)  zatrudni z dniem 1 maja 2021r. na staż urzędniczy na stanowisko: audytor wewnętrzny 1 osobę – 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu w wymiarze 20 godzin tygodniowo istnieje możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowym czasu pracy

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 9 kwietnia 2021r.

Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jedn.: Dz.U.2018r., poz.506 ) polegające w szczególności na:

 • systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuraturach rejonowych,
 • czynnościach doradczych, w tym składaniu wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymienionych jednostek prokuratury.

Przewidywaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017r., poz.485 z późn. zm.).

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • spełniać wymagania i posiadać kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określone w art.286 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), w tym m.in.:

– posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiadać wyższe wykształcenie,

– posiadać jeden z wymaganych certyfikatów do przeprowadzania audytu wewnętrznego lub legitymować się złożonym w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminem na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadać uprawnienia biegłego rewidenta albo posiadać dwuletnią praktykę w wymiarze czasu pracy      nie mniejszym niż 1/2 etatu w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

 • posiadać wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, znajomość standardów kontroli zarządczej, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
 • posiadać umiejętności stosowania prawa w praktyce, umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, argumentowania, podejmowania decyzji i efektywnego komunikowania się,
 • posiadać umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi     (MS Office, w tym: Excel).

Pożądane wymagania dodatkowe:

 • posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej rocznego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego lub nadzorowaniem czy wykonywaniem czynności kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych,

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu –  w dniu 14 kwietnia 2021r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 10 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (czas trwania testu – 30 minut).

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu z podaniem nr telefonu kontaktowego,
 • urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i posiadania kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych, w tym:

– jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government

Auditing Professional (CGAP),  Certified Information Systems Auditor (CISA),

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified

Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub dokumentu poświadczającego złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub  dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta albo dokumentu potwierdzającego dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego 

 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa  26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.( 048 ) 36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.50.

 

PROKURATOR  OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik


Radom, dnia 16 lutego 2021r.

PO IV WOS 1111.3.2021

  

 

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 3 /21

Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 577) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz.400)  zatrudni z dniem 1 kwietnia 2021r.

na staż urzędniczy na stanowisko: audytor wewnętrzny

1 osobę – 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w wymiarze 20 godzin tygodniowo

istnieje możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowym czasu pracy

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 5 marca 2021r.

 

                        Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jedn.: Dz.U.2018r., poz.506 ) polegające w szczególności na:

 

 

                          Przewidywaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017r., poz.485 z późn. zm.).

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

– posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiadać wyższe wykształcenie,

– posiadać jeden z wymaganych certyfikatów do przeprowadzania audytu wewnętrznego lub legitymować się złożonym w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminem na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadać uprawnienia biegłego rewidenta albo posiadać dwuletnią praktykę w wymiarze czasu pracy      nie mniejszym niż 1/2 etatu w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu –  w dniu 10 marca 2021r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 10 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (czas trwania testu – 30 minut).

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

 

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

 

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

– jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government

Auditing Professional (CGAP),  Certified Information Systems Auditor (CISA),

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified

Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub

dokumentu poświadczającego złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub  dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta albo dokumentu potwierdzającego dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego 

 

                     Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa  26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.( 048 ) 36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.50.

 

 

                                                                             PROKURATOR  OKRĘGOWY

                                                                                         Mirosław Wachnik


Radom, dnia  15 lutego 2021r.

PO IV WOS 1111.2.2021 

 

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 7/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/21 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Referendarz Jolanta Laskowska – członek komisji

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu  Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

ogłasza, że po III etapie konkursu zakwalifikowała Pana Pawła Piotra Prusińskiego
do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu

  Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  8 lutego 2021 r.

PO IV WOS 1111.2.2021

 

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 7/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/21 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w  dniu 8 lutego 2021 r. podjęła uchwałę o następującej treści:

 

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/21 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 14 stycznia 2021 r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, po przeprowadzeniu II etapu konkursu ogłasza wyniki

Martyna Kinga Sarniak- 5,5 pkt

Paweł Piotr Prusiński-8,5 pkt

Do III etapu konkursu zakwalifikował się Pan Paweł Piotr Prusiński”.

 

Jednocześnie informuję, że III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 15 lutego 2021 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

 

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  1 lutego 2021 r.

PO IV WOS 1111.2.2021

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/21 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w  dniu 1 lutego 2021 r. podjęła uchwałę o następującej treści:

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/21 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 14 stycznia 2021 r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 2 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Martyna Sarniak
 2. Paweł Prusiński”

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 8 lutego 2021r . w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 według następującej kolejności:

 1. Martyna Sarniak – godz.9.00
 2. Paweł Prusiński – godz.10.00

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 

 


PO IV WOS 1111.2.2021

Radom, dnia 14 stycznia 2021r

I N F O R M A C J A O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 2/21
Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r poz. 577) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.400) zatrudni z dniem  17 lutego 2021r

 

na staż urzędniczy na stanowisko: stażysta

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 27 stycznia 2021r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku będzie należało:

1.  wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,

2.  obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”

3.  obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

1)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2)      cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3)      kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6)      posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,

7)      posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości.

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r poz. 537).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 1 lutego 2021r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

1)      wniosek o dopuszczenie do konkursu z podaniem nr telefonu kontaktowego,

2)      urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,

3)      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata o niekaralności,

5)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

7)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

Osoba przygotowująca informację: Wioletta Opałka


Radom, dnia 12 stycznia 2021r.

PO IV WOS 1111.1.2021

I N F O R M A C J A
O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 1 /21
Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 577) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz.400) zatrudni z dniem 22 lutego 2021r. na staż urzędniczy na stanowisko:

audytor wewnętrzny
1 osobę – 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu
w wymiarze 20 godzin tygodniowo
istnieje możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowym czasu pracy

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 31 stycznia 2021r.

Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jedn.: Dz.U.2018r., poz.506 ) polegające w szczególności na:

• systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuraturach rejonowych,
• czynnościach doradczych, w tym składaniu wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymienionych jednostek prokuratury.

Przewidywaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017r., poz.485 z późn. zm.).

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• spełniać wymagania i posiadać kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określone w art.286 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), w tym m.in.:

– posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiadać wyższe wykształcenie,
– posiadać jeden z wymaganych certyfikatów do przeprowadzania audytu wewnętrznego lub legitymować się złożonym w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminem na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadać uprawnienia biegłego rewidenta albo posiadać dwuletnią praktykę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

• posiadać wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, znajomość standardów kontroli zarządczej, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
• posiadać umiejętności stosowania prawa w praktyce, umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, argumentowania, podejmowania decyzji i efektywnego komunikowania się,
• posiadać umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi (MS Office, w tym: Excel).

Pożądane wymagania dodatkowe:
• posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej rocznego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego lub nadzorowaniem czy wykonywaniem czynności kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych,

Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 4 lutego 2021r.II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 10 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (czas trwania testu – 30 minut).Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.
III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu
Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu
Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu
Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl.

Dokumenty wymagane od kandydata:
• wniosek o dopuszczenie do konkursu z podaniem nr telefonu kontaktowego,
• urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i posiadania kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych, w tym:
– jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government
Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA),
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified
Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub
dokumentu poświadczającego złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta albo dokumentu potwierdzającego dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego
• oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o niekaralności
• oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.( 048 ) 36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.50.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 30 listopada 2020r

PO IV WOS 1111.12.2020

KOMUNIKAT

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 162/20  z dnia 13 listopada 2020r do przeprowadzenia konkursu nr 12/20 na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.: Dz. U. z 2014r poz. 400) w składzie:

Prokurator Okręgowy w Radomiu Mirosław Wachnik– Przewodniczący Komisji,

Naczelnik Wydziału II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu Tomasz Radecki– Członek komisji,       

Główny specjalista ds. pracowniczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu Wioletta Opałka –– Sekretarz komisji.

ogłasza, iż po trzecim etapie konkursu zakwalifikowała  Pana Zenona Krzyczkowskiego do zatrudnienia  na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik


Radom, dnia 23  listopada 2020r

PO IV WOS 1111.12.202

KOMUNIKA

Komisja powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 162/20  z dnia 13 listopada 2020r do przeprowadzenia konkursu nr 12/20 na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.: Dz. U. z 2014r poz. 400) w składzie:

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu Mirosław Wachnik– Przewodniczący Komisji, Naczelnik Wydziału II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu Tomasz Radecki– Członek komisji, Główny specjalista ds. pracowniczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu Wioletta Opałka –– Sekretarz komisji, ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu został zakwalifikowany kandydat:

Pan Zenon Krzyczkowski – 8 pkt.

Trzeci etap konkursu odbędzie się  w dniu 30 listopada 2020r o godz. 15.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7”

Sekretarz   Komisji

Wioletta Opałka

Główny specjalista ds. pracowniczych

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia 16 listopada 2020r

PO IV WOS 1111.12.2020

KOMUNIKAT

Powołana zarządzeniem nr 162/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 13 listopada 2020r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 12/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2020r  podjęła uchwałę o następującej treści:

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 12/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 2 listopada 2020r o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem jednego kandydata stwierdza, że zgłoszenie to spełnia wymogi formalne konkursu i ustala, że kandydat Zenon Krzyczkowski został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu.

Jednocześnie informuję, że drugi etap konkursu odbędzie się  w dniu 23 listopada 2020r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7”

 

Przewodniczący Komisji

Mirosław Wachnik

Prokurator Okręgowy w Radomiu


Radom, dnia 2 listopada 2020r.

PO IV WOS 1111.12.2020

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR  12/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577)  w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

 

zatrudni z dniem  7 grudnia 2020r

 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko: 

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

       1 osobę – na 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 10 listopada 2020r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r poz. 742)

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 9. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 16 listopada 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą sprawdzenia wiedzy wymaganej na danym stanowisku.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów. Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zdaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać  zakwalifikowana mniejsza liczba osób. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest  zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

 

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja  o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

 

Wymagane dokumenty:

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

                                                                            PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                    Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia  28  września 2020r.

PO IV WOS 1111.11.2020

K O M U N I K A T

Powołana zarządzeniem nr 110/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 3 września 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 28 września 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 18 sierpnia 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ogłasza, że  po trzecim etapie konkursu zakwalifikowała Panią Annę Stróż do zatrudnienia na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu”.

Sekretarz Komisji

Referendarz Prokuratury Okręgowej

Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dnia  21 września 2020r.

PO IV WOS 1111.11.2020

K O M U N I K A T

Powołana zarządzeniem nr 110/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 3 września 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 21 września 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 18 sierpnia 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu została zakwalifikowana: Pani Anna Stróż”.

Jednocześnie informuję, że III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 28 września 2020r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

Referendarz Prokuratury Okręgowej

Agnieszka Kotkowska


Radom, dnia  9  września 2020r.

PO IV WOS 1111.11.2020

 

K O M U N I K A T

Powołana zarządzeniem nr 110/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 3 września 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 9 września 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 18 sierpnia 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 2 kandydatów na docelowe stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowała się: Pani Anna Stróż”.

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 21 września 2020r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

Referendarz Prokuratury Okręgowej 

Agnieszka Kotkowska


 

Radom, dnia  2 września 2020r.

PO IV WOS 1111.10.2020

 

KOMUNIKAT

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu Rr 10/20 z dnia 18 sierpnia 2020r. do przeprowadzenia konkursu nr 10/20 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach , działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400) w składzie :

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Inspektor ds. biurowości p.f. Kierownika Sekretariatu Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

Referendarz Maria Sułowska – członek komisji

 

ogłasza, iż po trzecim etapie konkursu zakwalifikowała Panią Klaudię Czerwińską do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach.

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  26 sierpnia 2020r.

PO IV WOS 1111.10.2020

 

KOMUNIKAT

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 10/20 z dnia 18 sierpnia 2020r. do ogłoszenia nr 10/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach na posiedzeniu w  dniu 26 sierpnia 2020r.podjęła uchwałę o następującej treści:

 

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 10/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 sierpnia 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach, po przeprowadzeniu II etapu konkursu w dniu 26 sierpnia 2020r. ogłasza wyniki:

 1. Klaudia Czerwińska – 8,5 pkt
 2. Dominika Kamińska – 3 pkt .

Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowała się Klaudia Czerwińska

 

Jednocześnie informuję, że III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 2 września 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 o godz.15.30.

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

mk

 

 


Radom, dnia  19 sierpnia 2020r.

PO IV WOS 1111.10.2020

 

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 104/20 z dnia 18 sierpnia 2020r.Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 10/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach na posiedzeniu w  dniu 19 sierpnia 2020r.podjęła uchwałę o następującej treści:

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 10/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 sierpnia 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 3 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Klaudia Czerwińska
 2. Dominika Kamińska”

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 26 sierpnia 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 według następującej kolejności:

 1. Klaudia Czerwińska – godz.8.30
 2. Dominika Kamińska – godz.9.00

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia 18 sierpnia 2020r

PO IV WOS 1111.11.2020

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 11/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.400)

zatrudni z dniem 1 października 2020r
na staż urzędniczy na docelowe stanowisko:
księgowy
1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija
w dniu 6 września 2020r.

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku będzie należało:
1. księgowanie faktur wpływających do Wydziału w programie finansowo-księgowym firmy OrCom,
2. analizowanie sald kont rozrachunkowych pod kątem bieżącego regulowania zobowiązań,
3. rozksięgowywanie zbiorczych faktur na poszczególne jednostki rejonowe,
4. prowadzenie spraw socjalnych pracowników prokuratur okręgu radomskiego,
5. wspomaganie procesu przygotowania postępowań o zamówienia publiczne,
6. biegła znajomość obsługi komputera i programów :Word i Excel.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
2) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
3) kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6) posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel,
7) posiadać co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia,
8) posiadać roczny udokumentowany staż pracy w księgowości.

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r poz. 537).

Pożądane wymagania dodatkowe:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub finanse,
 umiejętność współpracy w zespole,
 dobry poziom wiedzy ogólnej,
 obowiązkowość, dokładność, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność,
 znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 9 września 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą sposobu księgowania faktur zakupu, znajomości planu kont i paragrafów wydatkowych, podstawowych zagadnień związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, znajomości ustawy prawo zamówień publicznych i trybów jej stosowania oraz sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem. Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów . Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zadaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać zakwalifikowana mniejsza liczba osób . W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.
III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu
Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu
Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu
Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o dopuszczenie do konkursu z podaniem nr telefonu kontaktowego,
2) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów,
3) dokumenty świadczące o rocznym stażu pracy w księgowości,
4) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie kandydata o niekaralności,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.30.-

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik


Radom, dnia 7 sierpnia 2020r

PO IV WOS 1111.10.2020

 

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR  10/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem  7 września 2020r

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  14 sierpnia 2020r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 

 

                              Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r  poz. 537).

 

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 19 sierpnia 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania                  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia  27 lipca 2020r.

PO IV WOS 1111.9.2020

 

KOMUNIKAT

 

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 93/20 z dnia 10 lipca 2020r. do przeprowadzenia konkursu nr 9/20 na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu , działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400) w składzie :

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Inspektor ds. biurowości p.f. Kierownika Sekretariatu Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

Referendarz Maria Sułowska – członek komisji

 

ogłasza, iż po trzecim etapie konkursu zakwalifikowała Panią Malwinę Mindę do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia  20 lipca  2020r.

PO IV WOS 1111.9.2020

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 93/20 z dnia 10 lipca 2020r.Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 9/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w  dniu 20 lipca  2020r. po przeprowadzeniu w dniu dzisiejszym II etapu konkursu ogłasza wyniki:

 

 1. Malwina Minda – 9,5 pkt
 2. Karol Jodłowski – 8,5 pkt
 3. Małgorzata Berentowicz – 5,5 pkt
 4. Dominika Gołosz – 6,5 pkt
 5. Luiza Kozicka – 1,5 pkt
 6. Sandra Górzyńska – 1,5 pkt

 

Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się z największą liczbą punktów w porządku malejącym: 

 

 1. Malwina Minda – 9,5 pkt
 2. Karol Jodłowski – 8,5 pkt
 3. Dominika Gołosz – 6,5 pkt

 

Jednocześnie informuję, że III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 27 lipca 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 według następującej kolejności:

Malwina Minda – godz. 8.15

Karol Jodłowski – godz.8.30

Dominika Gołosz – godz.8.45

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia 13 lipca 2020 roku

PO IV WOS 1111.8.2020

Ogłoszenie

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu, działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838), po zapoznaniu się z wynikami prac komisji powołanej zarządzeniem nr 83/20 z dnia 19 czerwca 2020 roku do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, w składzie: Prokurator Okręgowy w Radomiu – Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji, prokurator Beata Galas – członek komisji oraz prokurator Tomasz Radecki – członek komisji, ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 13 lipca 2020 roku.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowisko asystenta prokuratora zostają zakwalifikowane:

 1. Pani Marzena Piskorek – 41 pkt z II etapu, 8 pkt z III etapu, razem 49 pkt
 2. Pani Dominika Sadza – 40,5 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 49,5 pkt

Komisja konkursowa ogłasza, że Pani Klaudia Utkowska z łącznym wynikiem 48,5 pkt (41 pkt z II etapu oraz 7,5 pkt z III etapu) została wpisana na listę rezerwową.

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatkom za udział w konkursie.

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik


Radom, dnia  13 lipca 2020r.

PO IV WOS 1111.9.2020

 

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 93/20 z dnia 10 lipca 2020r.Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 9/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w  dniu 13 lipca  2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 9/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 9 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Malwina Minda
 2. Karol Jodłowski
 3. Małgorzata Berentowicz
 4. Dominika Gołosz
 5. Luiza Kozicka
 6. Sandra Górzyńska”

 

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie
w dniu 20 lipca 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 według następującej kolejności:

 

 1. Malwina Minda – godz. 15.15
 2. Karol Jodłowski – godz.15.45
 3. Małgorzata Berentowicz – godz.16.15
 4. Dominika Gołosz – godz.16.45
 5. Luiza Kozicka – godz.17.15
 6. Sandra Górzyńska – godz.17.45

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia 6 lipca 2020 roku

PO IV WOS 1111.8.2020

 Ogłoszenie

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 83/20
z dnia 19 czerwca 2020 roku do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 8, § 9 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838)
w składzie: Prokurator Okręgowy w Radomiu – Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji, prokurator Beata Galas – członek komisji oraz prokurator Tomasz Radecki – członek komisji, ogłasza, że kandydaci którzy przystąpili do drugiego etapu konkursu uzyskali następujące wyniki (w kolejności alfabetycznej):

 1. Pani Marta Altman – 29 pkt z testu, 4,5 pkt z kazusu, łącznie 33,5 pkt
 2. Pani Agata Hajduk – 30 pkt z testu, 4 pkt z kazusu, łącznie 34 pkt
 3. Pani Zuzanna Kaczmarczyk – 23 pkt z testu, 6,5 pkt z kazusu, łącznie 29,5 pkt
 4. Pani Marzena Piskorek – 32 pkt z testu, 9 pkt z kazusu, łącznie 41 pkt
 5. Pani Dominika Sadza – 33 pkt z testu, 7,5 pkt z kazusu, łącznie 40,5 pkt
 6. Pani Agnieszka Trzos – 22 pkt z testu, 4,5 pkt z kazusu, łącznie 26,5 pkt
 7. Pani Klaudia Utkowska – 32 pkt z testu, 9 pkt z kazusu, łącznie 41 pkt

Do trzeciego etapu konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Marta Altman
 2. Pani Agata Hajduk
 3. Pani Zuzanna Kaczmarczyk
 4. Pani Marzena Piskorek
 5. Pani Dominika Sadza
 6. Pani Klaudia Utkowska

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik


Radom, dnia 29 czerwca 2020 roku

PO IV WOS 1111.8.2020

 Ogłoszenie 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 83/20 z dnia 19 czerwca 2020 roku do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838)w składzie: Prokurator Okręgowy w Radomiu – Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji, prokurator Beata Galas – członek komisji oraz prokurator Tomasz Radecki – członek komisji, ogłasza, że niżej wymienieni kandydaci zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu:

 1. Pani Marta Altman,
 2. Pani Agata Hajduk,
 3. Pani Zuzanna Kaczmarczyk,
 4. Pani Aleksandra Konefał,
 5. Pani Marzena Piskorek,
 6. Pani Dominika Sadza,
 7. Pani Agnieszka Trzos,
 8. Pani Klaudia Utkowska.

Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7 w dniu 6 lipca 2020 roku o godzinie 10:00.

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik


Radom, dnia 26 czerwca 2020r

 

PO IV WOS 1111.9.2020

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 9/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400) zatrudni z dniem  30 lipca 2020r

 na staż urzędniczy na stanowisko: stażysta

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 8 lipca 2020r.

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r  poz. 537).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 13 lipca 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik


Radom, dnia  23 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2020 

 

KOMUNIKAT

 

                        Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 79/20 z dnia 4 czerwca 2020r. do przeprowadzenia konkursu nr 6/20 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Referendarz Maria Sułowska – członek komisji

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu  Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

ogłasza, że po III etapie konkursu zakwalifikowała Panią Gabrielę Cegłę do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu  Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  22 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.7.2020 

 

KOMUNIKAT

 

                        Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 78/20 z dnia 2 czerwca 2020r. do przeprowadzenia konkursu nr 7/20 na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400) w składzie:

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Referendarz Maria Sułowska – członek komisji

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu  Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

ogłasza, że po III etapie konkursu zakwalifikowała Panią Annę Wasiak do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach.

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu  Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  16 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2020

 

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 79/20 z dnia 4 czerwca 2020r.Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 6/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w  dniu 16 czerwca 2020r.podjęła uchwałę o następującej treści:

 

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 6/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 20 maja 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, po przeprowadzeniu II etapu konkursu ustala następującą listę kandydatów do III etapu konkursu:

 1. Gabriela Cegła
 2. Aleksandra Nowak”.

 

Jednocześnie informuję, że III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 23 czerwca 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 według następującej kolejności:

 

 1. Gabriela Cegła – godz.15.00
 2. Aleksandra Nowak – godz.15.30

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  15 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.7.2020

 

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 78/20 z dnia 2 czerwca 2020r.Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 7/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020r.podjęła uchwałę o następującej treści:

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 7/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 21 maja 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach, po przeprowadzeniu II etapu konkursu ustala następującą listę kandydatów do III etapu konkursu:

 1. Anna Wasiak
 2. Klaudia Utkowska”

 

Jednocześnie informuję, że III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 22 czerwca 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 według następującej kolejności:

 

 1. Anna Wasiak – godz.15.00
 2. Klaudia Utkowska – godz.15.30

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  9 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2020

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 79/20 z dnia 4 czerwca 2020r.Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 6/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w  dniu 9 czerwca 2020r.podjęła uchwałę o następującej treści:

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 6/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 20 maja 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 5 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Jakub Jabłoński
 2. Gabriela Cegła
 3. Agnieszka Woźniak
 4. Aleksandra Nowak”

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 16 czerwca 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 według następującej kolejności:

 1. Jakub Jabłoński – godz.9.30
 2. Gabriela Cegła – godz.10.00
 3. Agnieszka Woźniak – godz.10.30
 4. Aleksandra Nowak – godz.11.00

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  8 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.7.2020

 

KOMUNIKAT

 

Powołana Zarządzeniem Nr 78/20 z dnia 2 czerwca 2020r.Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 7/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach na posiedzeniu w  dniu 5 czerwca 2020r.podjęła uchwałę o następującej treści:

 „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 7/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 21 maja 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 4 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Anna Wasiak
 2. Anita Wit
 3. Klaudia Utkowska”

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 15 czerwca 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 według następującej kolejności:

 1. Anna Wasiak – godz.10.00
 2. Anita Wit – godz.10.30
 3. Klaudia Utkowska – godz.11.00

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia 2 czerwca 2020r

 

PO IV WOS 1111.5.2020

 

KOMUNIKAT

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 69/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 18 maja 2020r do przeprowadzenia konkursu nr 5/20  na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

 

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji,

Referendarz Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji,

Główny specjalista ds. pracowniczych Wioletta Opałka – członek komisji.

 

ogłasza, wyniki trzeciego etapu konkursu:

komisja konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu Panią:

 

Dorotę Edytę Lachtara.

 

 

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik


Radom, dnia  29 maja 2020r

PO IV WOS 1111.8.2020

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ASYSTENT PROKURATORA

W DRODZE KONKURSU NR 8/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U.  z 2019r.  poz. 740 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem 15 lipca 2020r.

dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

na stanowisko: asystent prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

z obowiązkiem odbywania stażu asystenckiego.

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 20 czerwca 2020r.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019r  poz. 740 z późn. zm.) następujące wymogi:

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 29 czerwca 2020r, a także poda termin drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

– znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty:

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik


Radom, dnia 26 maja 2020r

 

PO IV WOS 1111.5.2020

 

KOMUNIKAT

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 69/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 18 maja 2020r do przeprowadzenia konkursu nr 5/20  na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji,

Referendarz Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji,

Główny specjalista ds. pracowniczych Wioletta Opałka – członek komisji.

 

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

 1. Pani Beata Maj – pkt 6,5,
 2. Pani Dorota Edyta Lachtara – pkt 6,5.

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020r w sali konferencyjnej  (I piętro pokój  nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7. Osoby do niego zakwalifikowane proszone są o stawienie w następującej kolejności:

 1. Pani Beata Maj godz. 15.30
 2. Pani Dorota Edyta Lachtara godz.16.00

 

Sekretarz Komisji

Agnieszka Kotkowska

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia 21 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.7.2020

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 7/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem  25 czerwca 2020r

na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu  30 maja 2020r.

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku będzie należało:

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3) kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4) nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6) posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,

7) posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości.

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r  poz. 537).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 5 czerwca 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

1)  wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)  urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,

3) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)  oświadczenie kandydata o niekaralności,

5)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6)  oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

7)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik


Radom, dnia  20 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2020

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 6/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem  25 czerwca 2020r

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu   3 czerwca 2020r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

1.wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,

2.obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”

3.obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 

1)posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2)cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3)kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6)posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,

7)posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości.

 

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.  poz. 537).

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 9 czerwca 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

1)wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,

3)oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)oświadczenie kandydata o niekaralności,

5)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6)oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

7)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 

Mirosław Wachnik


Radom, dnia  20 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.4.2020 

 

KOMUNIKAT

 

                        Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 45/20 z dnia 12 marca 2020r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/20 na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400) w składzie:

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Referendarz Maria Sułowska – członek komisji

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu  Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

ogłasza, że po III etapie konkursu zakwalifikowała Panią Marlenę Kwiek
do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód
w Radomiu
, zaś Panią  Katarzynę Nowocień  wpisuje na listę rezerwową.

  

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia 19 maja 2020r

 

PO IV WOS 1111.5.2020

 

KOMUNIKAT

 

Powołana zarządzeniem nr 69/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 18 maja 2020r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/20 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu na posiedzeniu w dniu 19 maja 2020r podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 4 maja 2020r o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 2 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, ustala następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Beata Maj,
 2. Dorota Edyta Lachtara.

 

Jednocześnie informuję, że drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 26 maja 2020r w sali konferencyjnej (I piętro pokój  nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7, w następującej kolejności:

 1. Beata Maj godz. 10.00
 2. Dorota Edyta Lachtara godz.10.30

 

 

Sekretarz Komisji 

Agnieszka Kotkowska

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


 

Radom, dnia  15 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.4.2020 

KOMUNIKAT

 

W związku z wprowadzeniem w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu od dnia 18 maja 2020 roku zmianowego systemu czasu pracy i wynikającymi stąd zmianami organizacyjnymi ulegają zmianie godziny przeprowadzenia III etapu konkursu nr 4/20 na staż urzędniczy   w Prokuraturze Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu.

 

Osoby, które zostały zakwalifikowane do tego etapu proszone są o stawienie się w dniu 20 maja 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7 w następującej kolejności:

 

 

Za niedogodności przepraszam.

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  13 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.4.2020 

KOMUNIKAT

                              Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu do przeprowadzenia konkursu nr 4/20 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

Referendarz Maria Sułowska – członek komisji

 

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

 

 1. Pani Gabriela Cegła – pkt 7,5
 2. Pani Ewa Gronek – pkt 8
 3. Pani Agata Hajduk – pkt 8,5
 4. Pani Martyna Kaczmarska – pkt.9,5
 5. Pani Marlena Kwiek – pkt 9,5
 6. Pani Katarzyna Nowocień – pkt 7
 7. Pani Marzena Piskorek – pkt. 7

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 20 maja 2020r. w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7 w następującej kolejności:

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia  13 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.3.2020 

KOMUNIKAT

 

                              Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu do przeprowadzenia konkursu nr 3/20 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

Referendarz Maria Sułowska – członek komisji

 

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu nie została zakwalifikowana żadna osoba.

 

 

Sekretarz komisji:

Marzena Kiełbania

Inspektor ds. biurowości pf. Kierownika Sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia 6 maja 2020r

PO IV WOS 1111.4.2020

 

KOMUNIKAT

 

Na podstawie  § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.: Dz.U. z 2014r poz. 400)  informuję, że drugi etap konkursu Nr 4/20 na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu przeprowadzony zostanie w dniu 13 maja 2020r  w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

Konkretna godzina ustalana będzie indywidualnie z kandydatem telefonicznie

 

 

Sekretarz Komisji

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dnia 6 maja 2020r

 

 

PO IV WOS 1111.3.2020

 

KOMUNIKAT

 

Na podstawie  § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.: Dz.U. z 2014r poz. 400)  informuję, że drugi etap konkursu Nr 3/20 na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu przeprowadzony zostanie w dniu 13 maja 2020r  w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej  w Radomiu  ul. Malczewskiego 7.

Konkretna godzina ustalana będzie indywidualnie z kandydatem  telefonicznie

 

Sekretarz Komisji

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Agnieszka Kotkowska


Radom, dnia  4 maja 2020r

PO IV WOS 1111. 5.2020

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 5/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.  o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem  8 czerwca 2020r

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu   13 maja 2020r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,

2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”

3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 

1)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2)      cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3)      kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6)      posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,

7)      posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości.

 

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r  poz. 537).

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

§  wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne oraz ukończone szkolenie informatyczne,

§  biegła i udokumentowana znajomość języka obcego,

§  umiejętność współpracy w zespole,

§  obowiązkowość, dokładność, wysoka kultura osobista, cierpliwość, komunikatywność, odporność na stres,

§  umiejętności w zakresie obsługi baz danych.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  19 maja 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

1)      wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)      urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,

3)      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata o niekaralności,

5)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

7)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej
w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.               W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 

 


Radom, dnia 24 marca 2020r.

PO IV WOS 1111.3.2020

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 46/2020 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 12 marca 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 3/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w dniu 24 marca 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

 

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 3/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 4 marca 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem 1 kandydata na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszenia kandydata pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowała się Pani Jolanta Czamara.”

 

Jednocześnie informuję, że termin II etapu konkursu ze względu na stan epidemii zostaje odroczony do odwołania. O wyznaczonym terminie kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Sekretarz Komisji:
Referendarz
Prokuratury Okręgowej w Radomiu
Agnieszka Kotkowska


Radom, dnia  18  marca 2020r.

PO IV WOS 1111.4 .2020

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 45/2020 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 12 marca 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 4/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu na posiedzeniu w dniu 18 marca 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

 

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 4/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia ? marca 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 10 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Gabriela Cegła
 2. Ewa Gronek
 3. Agata Hajduk
 4. Martyna Kaczmarska
 5. Marlena Kwiek
 6. Katarzyna Nowocień
 7. Marzena Piskorek
 8. Karolina Woźniak

 

Jednocześnie informuję, że termin II etapu konkursu ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju, zostaje odroczony do odwołania.

O terminie kolejnego etapu konkursu każdy z zakwalifikowanych kandydatów zostanie powiadomiony indywidualnie  e-mailem lub telefonicznie.

 

Sekretarz Komisji

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Agnieszka Kotkowska


 

Radom, dnia 9 marca 2020r

PO IV WOS 1111.4.2020

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 4/20

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczyw sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem 6 kwietnia 2020r

 na staż urzędniczy na stanowisko: 

stażysta

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Radom – Zachód w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 13 marca 2020r.

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r  poz. 1915 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 18 marca 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10. 

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722 lub 723  w godz. od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia  4 marca 2020r

 

PO IV WOS 1111.3.2020

 

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY

W DRODZE KONKURSU NR 3/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400) zatrudni z dniem  10 kwietnia 2020r

 

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 18 marca 2020r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku będzie należało:

 1. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. Obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. Obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r  poz. 1915 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  24 marca 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej                       w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania                  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 

 


 

Radom, dnia 02 marca 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

KOMUNIKAT

 

Powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 19/20 z dnia 31 stycznia 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

 

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 29 stycznia 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu ogłasza, że do zatrudnienia w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu nie została zakwalifikowana żadna osoba.”

 

Sekretarz Komisji:

Agnieszka Kotkowska

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia  24 lutego 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Powołana zarządzeniem nr 19/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 29 stycznia 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu została zakwalifikowana:

Pani Agnieszka Woźniak – 6 pkt”.

Jednocześnie informuję, że III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 2 marca 2020r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dnia  17 lutego 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Powołana zarządzeniem nr 19/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/20 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

 

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 29 stycznia 2020r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 2 kandydatów stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu do drugiego etapu konkursu ustala się następującą listę kandydatów:

 

 1. Jolanta Czamara
 2. Agnieszka Woźniak

 

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 24 lutego 2020r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

 

Sekretarz Komisji

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Agnieszka Kotkowska

 

 


PO IV WOS 1111.1.2020  

Radom, dnia 12 lutego 2020 roku

 

KOMUNIKAT

Powołana zarządzeniem nr 10/2020 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 21 stycznia 2020 roku komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/20 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Prokuratury Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu   przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400) w składzie:

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Naczelnik Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu – Anna Majchrzak – Szczepanowska – członek komisji

Referendarz Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

 

ogłasza, że po trzecim etapie konkursu zakwalifikowano Panią Lidię Więcaszek do zatrudnienia na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

Referendarz 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia 5 lutego 2020 roku

PO IV WOS 1111.1.2020  

 

KOMUNIKAT

Powołana zarządzeniem nr 10/2020 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 21 stycznia 2020 roku komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/20 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Prokuratury Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400) w składzie:

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Naczelnik Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu – Anna Majchrzak – Szczepanowska – członek komisji

Referendarz Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

 

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu została zakwalifikowana kandydatka:

 

Pani Lidia Więcaszek uzyskując wynik 10 pkt

 

Jednocześnie informuję, że trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

Referendarz 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 

 


Radom, dnia 29 stycznia 2020r

PO IV WOS 1111.2.2020

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 2/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem  5 marca 2020r

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu   12 lutego 2020r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r  poz. 1915 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  17  lutego 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 

 


Radom, dnia  29 stycznia 2020r.

PO IV WOS 1111.1.2020

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Powołana zarządzeniem nr 10/2020 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 21 stycznia 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/20 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Prokuratury Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 17 stycznia 2020r. o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Prokuratury Okręgowej w Radomiu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 2  kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na stanowisko pełnomocnik ochrony informacji niejawnych stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na stanowisko stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu do drugiego etapu konkursu kwalifikują się następujący kandydaci:

 

 1. Justyna Michalska
 2. Lidia Więcaszek

 

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 5 lutego 2020r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Przewodniczący  Komisji:

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński

 


Radom, dnia 29 stycznia 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2019

 

KOMUNIKAT

 

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 5/20 z dnia 13 stycznia 2020r. do przeprowadzenia konkursu nr 6/19 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu i w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400) w składzie :

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Inspektor ds. biurowości p.f. Kierownika Sekretariatu Marzena Kiełbania – członek komisji

Referendarz Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

 

ogłasza, iż po trzecim etapie konkursu zakwalifikowała Panią Agnieszkę Wotlińską
do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach.

 

 

Sekretarz Komisji:

Agnieszka Kotkowska

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia 22 stycznia 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2019 

KOMUNIKAT

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 5/20 z dnia 13 stycznia 2020r. do przeprowadzenia konkursu nr 6/19 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu i w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400) w składzie:

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

Inspektor ds. biurowości p.f. Kierownika Sekretariatu Marzena Kiełbania – członek komisji

Referendarz Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

 

Pani Kinga Krakowiak – 4,5 pkt

Pani Agnieszka Wotlińska – 6 pkt

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020r.
o godz. 10.00
w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej
w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

Referendarz 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia 17 stycznia 2020r.

PO IV WOS 1111.1.2020

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY

W DRODZE KONKURSU NR  1/20 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

 

zatrudni z dniem  20 lutego 2020r

 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko: 

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

       1 osobę – na 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 24 stycznia 2020r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r poz. 742)

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 9. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać obywatelstwo polskie
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel,
 8. posiadać wykształcenie wyższe,
 9. posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne;
 10. posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  29 stycznia 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą sprawdzenia wiedzy wymaganej na danym stanowisku.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów. Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zdaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać  zakwalifikowana mniejsza liczba osób. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest  zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania                  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja  o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

 Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów,
 3. oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis dokumentu świadczącego  o posiadaniu odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
 4. oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis dokumentu świadczącego o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia  15 stycznia 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2019

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 5/20 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 13 stycznia 2020r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 6/19 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu i w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020r. podjęła uchwałę o następującej treści:

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 6/19 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 23 grudnia 2019r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 1 kandydata na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu oraz ze zgłoszeniami 5 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu do drugiego etapu konkursu nie kwalifikuje się żaden kandydat, natomiast na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach ustala się następującą listę kandydatów:

 1. Kinga Krakowiak
 2. Agnieszka Wotlińska
 3. Agnieszka Stankowska

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 22 stycznia 2020r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej
w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

Sekretarz Komisji

Referendarz

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dnia 23 grudnia 2019r

 

PO IV WOS 1111.6.2019

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 6/19 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiudziałając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.  o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu  i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

 

zatrudni z dniem 3 lutego 2020r na staż urzędniczy na stanowisko: stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu   10 stycznia 2020r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r  poz. 1915 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  15  stycznia 2020r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

                                                                            PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                   Mirosław Wachnik

 

 


 

Radom, dnia 30 lipca 2019r

PO IV WOS 1111.5.2019

 

KOMUNIKAT

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 55/19 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 15 lipca 2019r. do przeprowadzenia konkursu nr 5/19 na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

Główny księgowy Ewa Skórkiewicz – Przewodniczący komisji,

Z-ca głównego księgowego Teresa Łukawska – Sekretarz komisji,

Inspektor ds. biurowości pf Kierownika sekretariatu Prokuratury Okręgowej Marzena Kiełbania  – Członek komisji :

podjęła decyzję o zatrudnieniu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu:

 

 Panią Barbarę Krzyżanowską- (umowa o pracę – 1 etat).

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 23 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.5.2019

 

KOMUNIKAT

 

                     Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 55/19 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 15 lipca 2019r. do przeprowadzenia konkursu nr 5/19 na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowali się:

 

   Pani Barbara Krzyżanowska z wynikiem 7,5 pkt,

   Pani Elżbieta Kaim z wynikiem 2 pkt.

  

               Jednocześnie informuję, że trzeci etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 30 lipca  2019r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

Z-ca Głównego Księgowego

Teresa Łukawska

 


Radom, dnia  16 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.5.2019

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 55/19  Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 15 lipca 2019r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/19 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019r podjęła uchwałę o następującej treści:

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/19 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 29 czerwca  2019r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ogłasza wyniki pierwszego etapu konkursu. Do drugiego etapu konkursu na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu zostały zakwalifikowane:

 

Pani Elżbieta Kaim

Pani Barbara Krzyżanowska

 

  Drugi etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ulicy Malczewskiego 7, w dniu 23 lipca 2019r. o godzinie

  10.00.

 

Sekretarz –Z-ca Głównego Księgowego Prokuratury

Okręgowej w Radomiu

Teresa Łukawska

 

 


Radom, dnia  29  czerwca 2019r

PO IV WOS 1111.5.2019

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY

W DRODZE KONKURSU NR  5/19 Prokuratury Okręgowej

w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

 

zatrudni z dniem  1 sierpnia 2019r

 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko: 

księgowy

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 10 lipca 2019r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. przyjmowanie i sprawdzanie rachunków/faktur biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, adwokatów oraz innych specjalistów w sprawach dotyczących postępowań prokuratorskich,
 2. sporządzanie list płac w programie „Biegli” firmy OrCom, na podstawie postanowień prokuratorów o przyznaniu wynagrodzenia biegłym,
 3. przygotowywanie danych z programu do sprawozdań,
 4. prowadzenie i nadzorowanie całości spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu i w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego,
 5. prowadzenie ewidencji i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia przy pomocy programu komputerowego firmy OrCom- ewidencja środków trwałych,
 6. sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących środków trwałych,
 7. księgowanie faktur i wyciągów bankowych.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

                   Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 1915).

Pożądane wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub finanse,
 2. dobry poziom wiedzy ogólnej,
 3. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  16  lipca 2019r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą sprawdzenia wiedzy wymaganej na danym stanowisku.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów. Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zadaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać  zakwalifikowana mniejsza liczba osób. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest  zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja  o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 23 kwietnia 2019 roku

PO IV WOS 1111.4.2019

Ogłoszenie

 

Przewodniczący komisji konkursowej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji powołanej zarządzeniem nr 25/19 z dnia 29 marca 2019 roku do przeprowadzenia konkursu na cztery wolne stanowiska asystenta prokuratora, po dwie osoby w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu i w Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838) ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowiska asystenta prokuratora zostają zakwalifikowani:

 1. Pan Marcin Chechliński – 33 pkt z II etapu, 6 pkt z III etapu, razem 39 pkt
 2. Pani Dominika Anna Piotrowska – 39 pkt z II etapu, 8 pkt z III etapu, razem 47 pkt
 3. Pan Kacper Szewczyk – 34 pkt z II etapu, 7 pkt z III etapu, razem 41 pkt
 4. Pani Aleksandra Tabiszewska – 42 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 51 pkt

Komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                       Zastępca Prokuratora Okręgowego

                                                                       Robert Barszczyński

 


Radom, dnia 16 kwietnia 2019 roku.

PO IV WOS 1111.4.2019

Ogłoszenie

 

              Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 25/19 z dnia 29 marca 2019 roku do przeprowadzenia konkursu na cztery wolne stanowiska asystenta prokuratora, po dwie osoby w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu i w Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu, działając na podstawie § 8, § 9 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838) stwierdza, że kandydaci którzy przystąpili do drugiego etapu konkursu uzyskali następujące wyniki (w kolejności alfabetycznej):

 1. Pan Marcin Chechliński – 28 pkt z testu, 5 pkt z kazusu, łącznie 33 pkt
 2. Pani Dominika Anna Piotrowska – 31 pkt z testu, 8 pkt z kazusu, łącznie 39 pkt
 3. Pan Kacper Szewczyk – 27 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 34 pkt
 4. Pani Patrycja Szmit – 23 pkt z testu, 5 pkt z kazusu, łącznie 28 pkt
 5. Pani Aleksandra Tabiszewska – 33 pkt z testu, 9 pkt z kazusu, łącznie 42 pkt

Do trzeciego etapu konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pan Marcin Chechliński
 2. Pani Dominika Anna Piotrowska
 3. Pan Kacper Szewczyk
 4. Pani Aleksandra Tabiszewska

 

             Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński

 


Radom, dnia 8 kwietnia 2019 roku.

PO IV WOS 1111.4.2019

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 25/19 z dnia 29 marca 2019 roku do przeprowadzenia konkursu na cztery wolne stanowiska asystenta prokuratora, po dwie osoby w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu i w Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838) stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci zostali dopuszczeni do drugiego etapu konkursu:

 1.  Marcin Chechliński
 2. Dominika Anna Piotrowska
 3.  Kacper Szewczyk
 4. Patrycja Szmit
 5. Aleksandra Tabiszewska

Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7

w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00.

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński

 


Radom, dnia 25 marca 2019 roku

PO IV WOS 1111.3.2019

Ogłoszenie

 

Przewodniczący komisji konkursowej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji powołanej zarządzeniem nr 17/19 z dnia 28 lutego 2019 roku do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838) ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 25 marca 2019 roku.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowisko asystenta prokuratora zostaje zakwalifikowany:

             Pan Adrian Kamil Badzio – 39 pkt z II etapu, 5 pkt z III etapu, razem 44 pkt

Komisja nie utworzyła listy rezerwowej kandydatów.

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński


Radom, dnia 18 marca 2019 roku.

PO IV WOS 1111.3.2019

 Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 17/19  z dnia 28 lutego 2019 roku do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838) stwierdza, że kandydaci którzy przystąpili do drugiego etapu konkursu uzyskali następujące wyniki (w kolejności alfabetycznej):

 1. Pan Adrian Kamil Badzio – 33 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 39 pkt
 2. Pani Dominika Anna Piotrowska – 32 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 38 pkt

Do trzeciego etapu konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pan Adrian Kamil Badzio
 2. Pani Dominika Anna Piotrowska

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński

 


Radom, dnia 11 marca 2019 roku.

PO IV WOS 1111.3.2019

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 17/19 z dnia 28 lutego 2019 roku do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1838) stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci zostali dopuszczeni do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Dominika Anna Piotrowska,
 2. Adrian Kamil Badzio.

 

Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7  w dniu 18 marca 2019 roku o godzinie 10:00.

 

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński

 


 

Radom, dnia 7 marca 2019r

 

PO IV WOS 1111.2.2019

 

KOMUNIKAT

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 9/19 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 lutego 2019r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/19 na staż urzędniczy na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

Z-ca Prokuratora Okręgowego w Radomiu Robert Barszczyński – Przewodniczący komisji,

Dyrektor Finansowo-Administracyjny Andrzej Batory – Sekretarz komisji,

Główny Księgowy Ewa Skórkiewicz – Członek komisji,

podjęła decyzję o zatrudnieniu na staż urzędniczy na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu:

Pana Konrada Sputowskiego (umowa o pracę – 1 etat).

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu, to jest:

Pan Paweł Gawor

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik

 


 

Radom, dnia 7 marca 2019r

PO IV WOS 1111.4.2019

 

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ASYSTENT PROKURATORA

W DRODZE KONKURSU NR 4/19 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U.  z 2017r.  poz. 1767 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem 1 maja 2019r.

cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

na stanowisko:  asystent prokuratora

 1. po dwie osoby :

w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu

i w Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu

z obowiązkiem odbywania stażu asystenckiego.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu  2 kwietnia 2019r.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017r  poz. 1767 z późn. zm.) następujące wymogi:

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.
 4. mieć ukończone 24 lata

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej

w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 8 kwietnia 2019r,  a także poda termin drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

 

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

 

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi,  z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

 

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

 

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

 

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

 

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr  tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 Mirosław Wachnik

                                                                                      

Do pobrania :

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ANKIETA PERSONALNA

 


   Radom, dnia 1 marca 2019r.     

PO IV WOS 1110.4.2019

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora

w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu

 

                   Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje o wszczęciu procedury naboru na  wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu.

                      Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1767 z późn. zm.), winny w terminie do dnia 8 marca  2019r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

 

                   Do wniosku należy dołączyć n/w dokumenty:

 

                          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (48) 36 80 722 lub (48) 36 80 723.

 

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 28 lutego 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

KOMUNIKAT

 

                     Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 9/19 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 lutego 2019r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/19 na staż urzędniczy na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

Z-ca Prokuratora Okręgowego w Radomiu Robert Barszczyński – Przewodniczący komisji,

Dyrektor Finansowo-Administracyjny Andrzej Batory – Sekretarz komisji,

Główny Księgowy Ewa Skórkiewicz – Członek komisji,

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowali się:

 

   Konrad Sputowski z wynikiem 9 pkt,

   Joanna Lament-Kunecka z wynikiem 9 pkt,

   Paweł Gawor z wynikiem 6 pkt.

 

               Jednocześnie informuję, że trzeci etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 7 marca 2019r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój  nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

 

Sekretarz Komisji

 

Andrzej Batory

Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia  21 lutego 2019r

PO IV WOS 1111.1.2019

KOMUNIKAT

 

Powołana zarządzeniem nr 9/19 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 07 lutego 2019r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/19 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019r podjęła uchwałę o następującej treści:

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 2/19 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 05 lutego 2019 r. o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami kandydatów stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszenia kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia  do konkursu ustala następującą listę kandydatów  zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Konrad Sputowski
 2. Joanna Lament-Kunecka
 3. Paweł Gawor

Jednocześnie informuję, że drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 28 lutego 2019r o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

 

Andrzej Batory

Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia 6 lutego 2019 r.

PO IV WOS 1111.3.2019

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ASYSTENT PROKURATORA

W DRODZE KONKURSU NR 3/19 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U.  z 2017r.  poz. 1767 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem 1 kwietnia 2019r.

jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy

na stanowisko:  asystent prokuratora

w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

z obowiązkiem odbywania stażu asystenckiego.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  28 lutego 2019r.

 

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017r  poz. 1767 z późn. zm.) następujące wymogi:

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.
 4. mieć ukończone 24 lata

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

 – pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 11 marca 2019r,  a także poda termin drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik


Radom, dnia 5 lutego 2019 r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

 

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY

W DRODZE KONKURSU NR 2/19 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

 

zatrudni z dniem  11 marca 2019r

 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko: 

specjalista ds. zamówień publicznych i finansowych

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  15 lutego 2019r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu wewnętrznego zamawiającego oraz innych spraw związanych z działalnością Wydziału Budżetowo-Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 1915).

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  21 lutego 2019r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą sprawdzenia wiedzy wymaganej na danym stanowisku.

 

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

 

Do trzeciego etapu konkursu zostaną  zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów. Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zadaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać  zakwalifikowana mniejsza liczba osób. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest  zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja  o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 28 stycznia 2019r.

PO IV WOS 1111.1.2019

 

K O M U N I K A T

Komisji Konkursowej z przeprowadzenia I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.

 

 

Powołana zarządzeniem nr 3/19  Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 18 stycznia 2019r. komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu  nr 1/19  na staż urzędniczy na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, dokonała w dniu 28 stycznia 2019r. wstępnej oceny zgłoszenia jednego kandydata pod kątem spełniania wymogów formalnych.

Sekretarz Komisji informuję, ze do II etapu konkursu zgłoszenia nie zakwalifikowano.  

 

Sekretarz Komisji

Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Andrzej Batory

 


 

Radom, dnia  17 stycznia 2019r.

PO IV WOS 1111.11.2018

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 120/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 grudnia 2018r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/18 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019r. podjęła uchwałę o następującej treści:

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 grudnia 2018r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu. Do zatrudnienia na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu została zakwalifikowania Pani Justyna Dwojak.

 

Sekretarz Komisji

Główny Księgowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Ewa Skórkiewicz

 


Radom, dnia  10 stycznia 2019r.

PO IV WOS 1111.11.2018

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 120/18  Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 grudnia 2018r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/18 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019r. podjęła uchwałę o następującej treści:

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 grudnia 2018r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu informuje, że do II etapu konkursu przystąpiła Pani Justyna Dwojak i po sprawdzeniu pracy pisemnej uzyskała 10 punktów w skali punktowej od 1 do 10.

Pani Justyna Dwojak została zakwalifikowana do III etapu konkursu, który odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ulicy Malczewskiego 7, w dniu 17 stycznia 2019r o godzinie 10.00.

 

Sekretarz Komisji

Główny Księgowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Ewa Skórkiewicz


 

Radom, dnia 8 stycznia 2019

PO IV WOS 1111.1.2019

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY                  

W DRODZE KONKURSU NR 1/19 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

 

zatrudni z dniem  15 lutego 2019r

 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko: 

specjalista ds. zamówień publicznych

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  22 stycznia 2019r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie pod względem formalno-prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. nadzór i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro zgodnie z wewnętrznym Regulaminem.
 3. sporządzanie wniosków oraz umów o zamówienia publiczne,
 4. sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie informacji przekazanych przez komórki merytoryczne tut. Prokuratury,
 5. przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z procedurami określonymi w ustawie,
 6. udział w pracach komisji przetargowej,
 7. prowadzenie korespondencji z oferentami i wykonawcami (odpowiedzi na zapytania zamówienia pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
 8. ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej, sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne),
 9. prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą oraz nadzór nad jej realizacją,
 10. realizacja zakupów towarów i usług nieobjętych trybem zamówień publicznych,
 11. opracowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach oraz analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań,
 12. sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych,
 13. prowadzenie rejestru postępowań przetargowych,
 14. wykonywanie innych poleceń przełożonych.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 1915).

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  28 stycznia 2019r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą sprawdzenia wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

Do trzeciego etapu konkursu zostaną  zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów. Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zadaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać  zakwalifikowana mniejsza liczba osób. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest  zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja  o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

 PROKURATOR OKRĘGOWY

 Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia  3 stycznia 2019r.

PO IV WOS 1111.11.2018

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 120/18  Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 grudnia 2018r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/18 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2019r. podjęła uchwałę o następującej treści:

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 11/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 grudnia 2018r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem czterech kandydatek:

Pani Sylwii Duda

Pani Anny Pyrka

Pani Moniki Popiel

Pani Justyny Dwojak

stwierdza, że kandydatki Pani Sylwia Duda i Pani Anna Pyrka nie spełniają wymogów formalnych i nie mogą być dopuszczone do drugiego etapu konkursu.

Do drugiego etapu konkursu są dopuszczone kandydatki:

Pani Monika Popiel

Pani Justyna Dwojak.

Drugi etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ulicy Malczewskiego 7, w dniu 10 stycznia 2019r o godzinie 10.00.

 

Sekretarz Komisji

Główny Księgowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Ewa Skórkiewicz

 


Radom, dnia 11 grudnia 2018 roku

PO IV WOS 1111.9.2018

Ogłoszenie

 

Przewodniczący komisji konkursowej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji powołanej zarządzeniem nr 115/18 z dnia 19 listopada 2018 roku do przeprowadzenia konkursu na 2 wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838) ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowisko asystenta prokuratora zostają zakwalifikowani:

 1. Pani Aneta Ćwiklińska – 40 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 49 pkt
 2. Pani Katarzyna Goljat – 38 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 47 pkt

 

Komisja nie utworzyła listy rezerwowej kandydatów.

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński

 


Radom, dnia 5 grudnia 2018r.

PO IV WOS 1111.11.2018

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY

W DRODZE KONKURSU NR 11/18 Prokuratury Okręgowej w Radomiu 

ul.Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.  o pracownikach sądówi prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

 

zatrudni z dniem  23 stycznia 2019r

 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko: 

księgowy

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 21 grudnia 2018r.

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. księgowanie faktur wpływających do Wydziału w programie finansowo-księgowym firmy OrCom,
 2. analizowanie sald kont rozrachunkowych pod kątem bieżącego regulowania zobowiązań,
 3. rozksięgowywanie zbiorczych faktur na poszczególne jednostki rejonowe,
 4. prowadzenie spraw socjalnych pracowników prokuratur okręgu radomskiego,
 5. wspomaganie procesu przygotowania postępowań o zamówienia publiczne,
 6. biegła znajomość obsługi komputera i programów :Word i Excel.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

  Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r  poz. 1915).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 3 stycznia 2019r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą sposobu księgowania faktur zakupu, znajomości planu kont i paragrafów wydatkowych, podstawowych zagadnień związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, znajomości ustawy prawo zamówień publicznych i trybów jej stosowania oraz sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

Do trzeciego etapu konkursu zostaną  zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów. Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zadaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać  zakwalifikowana mniejsza liczba osób . W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest  zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja  o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl . 

Wymagane dokumenty:

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

Do pobrania :

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ANKIETA PERSONALNA


Radom, dnia 4 grudnia 2018r.

PO IV WOS 1111.9.2018

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 115/18 z dnia 19 listopada 2018 roku do przeprowadzenia konkursu na 2 wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 8, § 9, w zw. z  §  7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 1838) stwierdza, że kandydaci którzy przystąpili do drugiego etapu uzyskali następujące wyniki (w kolejności alfabetycznej):

 1. Pani Aneta Ćwiklińska –   31 pkt z testu,   9 pkt z kazusu, łącznie 40 pkt
 2. Pani Liwia Giemza – 30 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 36 pkt
 3. Pani Katarzyna Goliat – 29 pkt z testu, 9 pkt z kazusu, łącznie 38 pkt
 4. Pani Anna Sikora – 29 pkt z testu,   4 pkt z kazusu, łącznie 33 pkt
 5. Pani Patrycja Szmit – 26 pkt z testu, 4 pkt z kazusu, łącznie 30 pkt

Do trzeciego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Aneta Ćwiklińska
 2. Pani Liwia Giemza
 3. Pani Katarzyna Goliat
 4. Pani Anna Sikora
 5. Pani Patrycja Szmit

Komisja stwierdza, że Pan Mateusz Gałązkiewicz i Pan Robert Jaskulski nie stawili się w dniu dzisiejszym w siedzibie prokuratury, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności.

 

 Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński


Radom, dnia  3 grudnia 2018r.

PO IV WOS 1111.10.2018

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 117/18  Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 29 listopada 2018r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 10/18 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2018r. podjęła uchwałę o następującej treści:

Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 10/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 20 listopada 2018r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem jednej kandydatki Pani Moniki Darii Popiel, stwierdza, że kandydatka nie spełnia wymogów formalnych i nie może być dopuszczona do drugiego etapu konkursu.

 

Sekretarz Komisji

Główny Księgowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Ewa Skórkiewicz

 


Radom, dnia 26 listopada 2018 roku.

PO IV WOS 1111.9.2018

Ogłoszenie

 

  Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 115/18 z dnia 19 listopada 2018 roku do przeprowadzenia konkursu na 2 wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 1838) stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci zostali dopuszczeni do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Aneta Ćwiklińska,
 2. Mateusz Gałązkiewicz,
 3. Liwia Giemza,
 4. Katarzyna Goljat,
 5. Robert Jaskulski,
 6. Anna Sikora,
 7. Patrycja Szmit.

Komisja jednocześnie stwierdza, że Pan Kamil Kawalec złożył rezygnację z udziału w konkursie.

 

Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7  w dniu 4 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00.

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Robert Barszczyński


Radom, dnia 20 listopada 2018r

PO IV WOS 1111.10.2018

 

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY                  

W DRODZE KONKURSU NR 10/18 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

 

zatrudni z dniem 20 grudnia 2018r

na staż urzędniczy na docelowe stanowisko: 

księgowy

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  28 listopada 2018r.

 

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. księgowanie faktur wpływających do Wydziału w programie finansowo-księgowym firmy OrCom,
 2. analizowanie sald kont rozrachunkowych pod kątem bieżącego regulowania zobowiązań,
 3. rozksięgowywanie zbiorczych faktur na poszczególne jednostki rejonowe,
 4. prowadzenie spraw socjalnych pracowników prokuratur okręgu radomskiego,
 5. wspomaganie procesu przygotowania postępowań o zamówienia publiczne,
 6. biegła znajomość obsługi komputera i programów :Word i Excel.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

      Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r  poz. 1915).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  3 grudnia 2018r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą sposobu księgowania faktur zakupu, znajomości planu kont i paragrafów wydatkowych, podstawowych zagadnień związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, znajomości ustawy prawo zamówień publicznych i trybów jej stosowania oraz sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

Do trzeciego etapu konkursu zostaną  zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów . Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zadaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać  zakwalifikowana mniejsza liczba osób . W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest  zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja  o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

 

         Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

                                                                            PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                   Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 26 października 2018r.     

PO IV WOS 1110.12.2018 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora

w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach

 

 Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje o wszczęciu procedury naboru na  wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach. 

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1767 z późn. zm.), winny w terminie do dnia 2 listopada 2018r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

 

                   Do wniosku należy dołączyć n/w dokumenty:

 

                          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (48) 36 80 722 lub (48) 36 80 723.

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 24 października 2018r

PO IV WOS 1111.9.2018

 

I N F O R M A C J A

 O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ASYSTENT PROKURATORA

W DRODZE KONKURSU NR 9/18

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U.  z 2017r.  poz. 1767 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem  17 grudnia 2018r.

dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

na stanowisko:  asystent prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

z obowiązkiem odbywania stażu asystenckiego.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 15 listopada 2018r.

 

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie  z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017r  poz. 1767 z późn. zm.) następujące wymogi:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.
 4. mieć ukończone 24 lata

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej                    w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

 

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 26 listopada 2018r,  a także poda termin drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

 

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

 

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

 

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

 

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

 

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

 

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

 

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

 PROKURATOR OKRĘGOWY

 Mirosław Wachnik

 

 


Radom, dnia  22 października 2018r.

PO IV WOS 1111.8.2018 

KOMUNIKAT

 

  Komisja konkursowa powołana 27 września 2018r., zmieniona zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w  Radomiu nr 96/18 z dnia 10 października 2018r., do przeprowadzenia konkursu nr 8/18 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

Prokurator Okręgowy w Radomiu Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Prokuratury Okręgowej w Radomiu Maria Sułowska – członek komisji

inspektor ds. biurowości pf. kierownika sekretariatu  Prokuratury Okręgowej w Radomiu – Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

ogłasza, iż po trzecim etapie konkursu zakwalifikowała Panią Agnieszkę Adach
do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu.

                             

Sekretarz Komisji

inspektor ds. biurowości pf. kierownika sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 Marzena Kiełbania

 


 

Radom, dnia  15 października 2018r.

PO IV WOS 1111.8.2018

KOMUNIKAT

 

     Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 91/18 z dnia 27 września 2018r., zmieniona zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w  Radomiu nr 96/18 z dnia 10 października 2018r., do przeprowadzenia konkursu nr 8/18 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

Prokurator Okręgowy w Radomiu Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Prokuratury Okręgowej w Radomiu Maria Sułowska – członek komisji

inspektor ds. biurowości pf. kierownika sekretariatu  Prokuratury Okręgowej w Radomiu – Marzena Kiełbania – sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

 

Pani Agnieszka Adach  – 8 pkt

Pani Aleksandra Grygiel – 5 pkt

 

Trzeci etap konkursu  odbędzie się w dniu 22 października 2018r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej

w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

inspektor ds. biurowości pf. kierownika sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Marzena Kiełbania

 


Radom, dnia  8 października 2018r.

PO IV WOS 1111.8.2018

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 91/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 27 września 2018r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 8/18 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu na posiedzeniu w dniu 8 października 2018r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 8/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 20 września 2018r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 3 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Agnieszka Adach
 2. Aleksandra Grygiel
 3. Anna Wolak

 

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 15 października 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

 

Sekretarz Komisji

inspektor ds. biurowości pf. kierownika sekretariatu 

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 

 Marzena Kiełbania


Radom, dnia 20 września 2018r

PO IV WOS 1111.8.2018

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY                  

W DRODZE KONKURSU NR 8/18 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości   z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem 25 października 2018r 

na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu   30 września 2018r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 

     Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r  poz. 2142 z późn. zm.).

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  8 października 2018r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

  Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej  w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 

         


    Radom, dnia 16 lipca 2018r.     

PO IV WOS 1110.11.2018

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora

w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

 

                   Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje o wszczęciu procedury naboru na 2 wolne stanowiska asesora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

                   Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1767 z późn. zm.), winny w terminie do dnia 20 lipca 2018r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

 

                   Do wniosku należy dołączyć n/w dokumenty:

 

                          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (48) 36 80 722 lub (48) 36 80 723.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

w Radomiu

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 02 lipca 2018r.

PO IV WOS 1111.7.2018

 

KOMUNIKAT

 

                     Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 62/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 30 maja 2018r do przeprowadzenia konkursu nr 7/18 na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie:

 

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji,

Główny specjalista ds. pracowniczych Wioletta Opałka – sekretarz komisji,

Dyrektor finansowo-administracyjny Andrzej Batory – członek komisji,

ogłasza, wyniki trzeciego etapu konkursu:

 

komisja konkursowa wybrała do zatrudnienia  na stanowisko audytora wewnętrznego

 

Pana Rafała Strzałkowskiego

 

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia  25  czerwca 2018r

 

PO IV WOS 1111.7.2018

 

KOMUNIKAT

 

                     Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 62/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 30 maja 2018r do przeprowadzenia konkursu nr 7/18 na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej  w Radomiu, działając na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie :

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji,

Główny specjalista ds. pracowniczych Wioletta Opałka – sekretarz komisji,

Dyrektor finansowo-administracyjny Andrzej Batory – członek komisji,

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikował się :

 

Rafał Strzałkowski z wynikiem 7 pkt.

 

                        Jednocześnie informuję, że trzeci etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 2 lipca 2018r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

 

Sekretarz Komisji 

Wioletta Opałka

główny specjalista ds. pracowniczych

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia 18 czerwca 2018r

PO IV WOS 1111.7.2018

 

KOMUNIKAT

 

 

                     Powołana zarządzeniem nr 62/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 30 maja 2018r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 7/18 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2018r podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 7/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 22 maja 2018r o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem jednego kandydata stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszenia kandydata pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, ustala następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

Rafał Strzałkowski”.

 

                        Jednocześnie informuję, że drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 25 czerwca 2018r o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

 

Sekretarz Komisji

 

Wioletta Opałka

główny specjalista ds. pracowniczych

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


PO IV WOS.1111.6.2018

Radom, dnia 13 czerwca 2018r.

 

 

Ogłoszenie

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu po zapoznaniu się z wynikami prac komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 55/18 z dnia 17 maja 2018r. do przeprowadzenia konkursu nr 6/18 na asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016 poz. 1838 ) w składzie:  Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – przewodniczący komisji, Tomasz Radecki, Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej – członek komisji oraz Robert Borkowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji, ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 13 czerwca 2018r.

Do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu została zakwalifikowana :

Pani Ewelina Szczechowska – 43 pkt ( 35 pkt. z II etapu + 8 pkt. z III etapu )

 

Prokurator Okręgowy

  Mirosław Wachnik

 


PO IV WOS.1111.6.2018

                                                                                  Radom , dnia 4 czerwca 2018r. 

 

 

OGŁOSZENIE

 

      Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 55/18 z dnia 17 maja 2018 roku do przeprowadzenia konkursu nr 6/18 na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – przewodniczący komisji, Tomasz Radecki, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II Gospodarczego – członek komisji oraz Robert Borkowski , prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji ogłasza, że kandydaci którzy przystąpili do drugiego etapu uzyskali następujące wyniki (w kolejności alfabetycznej):

 

 1. Pani Anna Sikora – 21pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 27 pkt
 2. Pani Ewelina Szczechowska – 29 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 35 pkt
 3. Pani Anna Szybińska – 20 pkt z testu, 3 pkt z kazusu, łącznie 23 pkt

 

Do trzeciego etap konkursu została zakwalifikowana Pani Ewelina Szczechowska

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 13 czerwca  2018  o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.         

 

 

Sekretarz komisji

Robert Borkowski

 


PO IV WOS 1111.6.2018

                                                                                         Radom, dnia 28 maja 2018r.

 

O g ł o s z e n i e

 

            Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 55/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 17 maja 2018r. do przeprowadzenia konkursu nr 6/18 na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej  w Grójcu, działając na podstawie §7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz Tomasz Radecki – Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu – członek komisji i Robert Borkowski  – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji, ogłasza, że do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

 1. Pani Anna Sikora
 2. Pani Ewelina Szczechowska
 3. Pani Anna Szybińska

Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

      Sekretarz komisji :

Prokurator Robert Borkowski

 

 

 


                                                                                   Radom, dnia 22 maja 2018r.

PO IV WOS 1111.7.2018

 

 

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 7/18

Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 577) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz.400)  

zatrudni z dniem 10 lipca 2018r.

na staż urzędniczy na stanowisko: audytor wewnętrzny

1 osobę – 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w wymiarze 20 godzin tygodniowo

istnieje możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowym czasu pracy

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 8 czerwca 2018r.

 

         Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017r., poz. 2077) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jedn.: Dz.U.2018r., poz.506 ) polegające w szczególności na:

 

 

         Przewidywaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017r., poz.485 z późn. zm.).

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

– posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiadać wyższe wykształcenie,

– posiadać jeden z wymaganych certyfikatów do przeprowadzania audytu wewnętrznego lub legitymować się złożonym w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminem na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadać uprawnienia biegłego rewidenta albo posiadać dwuletnią praktykę w wymiarze czasu pracy      nie mniejszym niż 1/2 etatu w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu –  w dniu 18 czerwca 2018r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 10 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (czas trwania testu – 30 minut).

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10.

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy  z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

 

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

 

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

– jednego z certyfikatów:

Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP),  Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub

dokumentu poświadczającego złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub  dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta albo dokumentu potwierdzającego dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego 

 

        Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa  26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.( 048 ) 36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.50.

 

                                                                             PROKURATOR  OKRĘGOWY

                                                                                         Mirosław Wachnik

 

 


Radom, dnia 07 maja 2018r

 

PO IV WOS 1111.5.2018

 

KOMUNIKAT

 

                     Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 49/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 13 kwietnia 2018r do przeprowadzenia konkursu nr 5/18 na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie :

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji,

Główny specjalista ds. pracowniczych Wioletta Opałka – sekretarz komisji,

Dyrektor finansowo-administracyjny Andrzej Batory – członek komisji,

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikował się :

 

Andrzej Pawłowski z wynikiem 7 pkt.

 

                        Jednocześnie informuję, że trzeci etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 14 maja 2018r o godz. 10.30 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

 

Wioletta Opałka

główny specjalista ds. pracowniczych

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia 30 kwietnia 2018r

 

PO IV WOS 1111.5.2018

 

KOMUNIKAT

 

   Powołana zarządzeniem nr 49/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 13 kwietnia 2018r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/18 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2018r podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2018r o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem jednego kandydata stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszenia kandydata pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, ustala następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

                                              Andrzej Pawłowski”.

 

   Jednocześnie informuję, że drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 7 maja 2018r o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

 

Sekretarz Komisji 

Wioletta Opałka

główny specjalista ds. pracowniczych

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia  30 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.4.2018 

KOMUNIKAT

 

      Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 48/18 z dnia 12 kwietnia 2018r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/18 na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r.  w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński  – przewodniczący komisji

 1. referent Marlena Gostyńska – członek komisji
 2. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu:

     W związku z powyższym komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zakwalifikowała Panią Karolinę Szczepanowską na stanowisko urzędnika w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, zaś Pani Marzena Górska wpisana została na listę rezerwową.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

st . referent  Prokuratury Okręgowej


Radom, dnia 25 kwietnia 2018r

PO IV WOS 1111.6.2018

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STANOWISKO

ASYSTENT PROKURATORA

W DRODZE KONKURSU NR 6/18 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu 

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U.  z 2017r.  poz. 1767 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem  20 czerwca 2018r.

jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko: 

asystent prokuratora

w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

z obowiązkiem odbywania stażu asystenckiego.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 20 maja 2018r.

 

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie  z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017r  poz. 1767 z późn. zm.) następujące wymogi:

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.
 4. mieć ukończone 24 lata

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

drugi etap – praca pisemna,

trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 28 maja 2018r,     a także poda termin drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi,  z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata  do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr  tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

 PROKURATOR OKRĘGOWY

 Mirosław Wachnik

Do pobrania :

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ANKIETA PERSONALNA

 


Radom, dnia  23 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.4.2018 

KOMUNIKAT

 

    Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 48/18 z dnia 12 kwietnia 2018r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/18 na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400)
w składzie:

Zastępca Prokuratora Okręgowego Robert Barszczyński – przewodniczący komisji

 1. referent Marlena Gostyńska – członek komisji
 2. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

Pani Marzena Górska – 7 pkt

Pani Karolina Szczepanowska – 7 pkt

Trzeci etap konkursu  odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018r.  o godz. 09.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej  w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

st . referent  Prokuratury Okręgowej

 


Radom, dnia  16  kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.4.2018

 

 

K O M U N I K A T

 

    Powołana zarządzeniem nr 48/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 12 kwietnia 2018r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 4/18 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 4/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 30 marca 2018r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 5 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Marzena Górska
 2. Karolina Szczepanowska
 3. Katarzyna Nowocień.”

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 23 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej
w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

st. referent Prokuratury Okręgowej 

Agnieszka Kotkowska

                                                                  


                 Radom, dnia 4 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.5.2018

 

 

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 5/18

Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 577) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz.400)  zatrudni z dniem 21 maja 2018r.

na staż urzędniczy na stanowisko: audytor wewnętrzny

1 osobę – 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w wymiarze 20 godzin tygodniowo

istnieje możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowym czasu pracy

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 20 kwietnia 2018r.

 

    Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017r., poz. 2077) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jedn.: Dz.U.2018r., poz.506 ) polegające w szczególności na:

   Przewidywaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017r., poz.485 z późn. zm.).

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

– posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiadać wyższe wykształcenie,

– posiadać jeden z wymaganych certyfikatów do przeprowadzania audytu wewnętrznego lub legitymować się złożonym w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminem na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadać uprawnienia biegłego rewidenta albo posiadać dwuletnią praktykę w wymiarze czasu pracynie mniejszym niż 1/2 etatu w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu –  w dniu 30 kwietnia 2018r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 10 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (czas trwania testu – 30 minut).

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl.

Dokumenty wymagane od kandydata:

– jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government

Auditing Professional (CGAP),  Certified Information Systems Auditor (CISA),

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified

Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub

dokumentu poświadczającego złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta albo dokumentu potwierdzającego dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego 

    Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa  26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.( 048 ) 36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.50.

 

                                                                             PROKURATOR  OKRĘGOWY

                                                                                         Mirosław Wachnik

 

Do pobrania :

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ANKIETA PERSONALNA

 

 


Radom, dnia 3 kwietnia 2018r

PO IV WOS 1111.3.2018

 

KOMUNIKAT

 

                     Powołana zarządzeniem nr 38/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 23 marca 2018r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 3/18 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2018r podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 3/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 7 marca 2018r o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem jednego kandydata stwierdza, że kandydat Andrzej Pawłowski nie został dopuszczony do drugiego etapu konkursu z uwagi na niezłożenie:

– życiorysu własnoręcznie napisanego,

– urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i posiadania kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r poz. 2077),

– urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów (lub oświadczenia) potwierdzających umiejętność obsługi komputera,

– urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

co stanowi braki formalne, a rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 poz. 400) nie przewiduje trybu uzupełniania braków formalnych dokumentów”.

 

Sekretarz Komisji

Wioletta Opałka

główny specjalista ds. pracowniczych

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia 29 marca 2018r

PO IV WOS 1111.4.2018

I N F O R M A C J A

                                           

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 4/18 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury

( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r  poz. 577 ) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego

trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400) zatrudni z dniem 7 maja 2018r

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu   10 kwietnia 2018r.

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

   Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r  poz. 2142 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  16 kwietnia 2018r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

  Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 Mirosław Wachnik

 

Do pobrania :

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ANKIETA PERSONALNA

 

 


PO IV WOS 1111.2.2018                

Radom, dnia 20 marca 2018r.

 

Ogłoszenie

   Prokurator Okręgowy w Radomiu po zapoznaniu z wynikami prac komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 16/18 z dnia 22 lutego 2018r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/18 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu-przewodniczący komisji, Tomasz Radecki, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II Gospodarczego – członek komisji oraz Grzegorz Talarek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji, ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 20 marca 2018r.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowisko asystenta prokuratora została zakwalifikowana:

Pani Izabela Ciepałowicz – 49 pkt (42 pkt z II etapu + 7 pkt z III etapu).

Natomiast Pani Monika Piwowarek z wynikiem 43 pkt (34 pkt z II etapu oraz 9 pkt z III etapu) została umieszczona na liście rezerwowej osób oczekujących na zatrudnienie na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora. Lista rezerwowa dotyczy wszystkich jednostek prokuratury w okręgu radomskim.

 

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 13 marca 2018r.

PO IV WOS.021.16.2018

Ogłoszenie

   Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 16/18 z dnia 22 lutego 2018 roku do przeprowadzenia konkursu nr 2/18 na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu-przewodniczący komisji, Tomasz Radecki, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II Gospodarczego – członek komisji oraz Grzegorz Talarek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji ogłasza, że kandydaci którzy przystąpili do drugiego etapu uzyskali następujące wyniki (w kolejności alfabetycznej):

 1. Pani Anna Bacza –   23pkt z testu,   2pkt z kazusu, łącznie 25pkt
 2. Pani Paulina Chudzik –   28pkt z testu,   6pkt z kazusu, łącznie 34pkt
 3. Pani Izabela Ciepałowicz –   33pkt z testu,   9pkt z kazusu, łącznie 42pkt
 4. Pan Adrian Kania –   18pkt z testu,   4pkt z kazusu, łącznie   22pkt
 5. Pan Piotr Piekut – 30pkt z testu,   9pkt z kazusu, łącznie   39pkt
 6. Pani Monika Piwowarek – 25pkt z testu,   9pkt z kazusu, łącznie   34pkt
 7. Pani Anna Sikora – 24pkt z testu,   5pkt z kazusu, łącznie 29pkt

Do trzeciego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Paulina Chudzik
 2. Pani Izabela Ciepałowicz
 3. Pan Piotr Piekut
 4. Pani Monika Piwowarek
 5. Pani Anna Sikora

     Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 20 marca 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji:

Grzegorz Talarek


Radom, dnia 7 marca 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 3/18

Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu, działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 246 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz.400)

 zatrudni z dniem 23 kwietnia 2018r.

na staż urzędniczy na stanowisko: audytor wewnętrzny

1 osobę – 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w wymiarze 20 godzin tygodniowo

istnieje możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowym czasu pracy

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 23 marca 2018r.

 

    Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017r., poz. 2077) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2015r., poz.1480 z późn. zm.) polegające w szczególności na:

 

 

    Przewidywaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017r., poz.485 z późn. zm.).

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

– posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiadać wyższe wykształcenie,

– posiadać jeden z wymaganych certyfikatów do przeprowadzania audytu wewnętrznego lub legitymować się złożonym w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminem na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadać uprawnienia biegłego rewidenta albo posiadać dwuletnią praktykę w wymiarze czasu pracy  nie mniejszym niż 1/2 etatu w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu –  w dniu 3 kwietnia 2018r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 10 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (czas trwania testu – 30 minut).

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

 

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

 

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

– jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government

Auditing Professional (CGAP),  Certified Information Systems Auditor (CISA),

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified

Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub

dokumentu poświadczającego złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub  dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta albo dokumentu potwierdzającego dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego 

 

      Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa  26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.( 048 ) 36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.50.

 

                                                                             PROKURATOR  OKRĘGOWY

                                                                             Mirosław Wachnik 

 

Do pobrania :

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ANKIETA PERSONALNA

 

 

 

     


Radom, dnia 5 marca 2018r

 

PO IV WOS 1111.1.2018

 

KOMUNIKAT

 

                     Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 11/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 lutego 2018r do przeprowadzenia konkursu nr 1/18 na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie :

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji,

Główny specjalista ds. pracowniczych Wioletta Opałka – sekretarz komisji,

Dyrektor finansowo-administracyjny Andrzej Batory – członek komisji,

ogłasza, wyniki trzeciego etapu konkursu:

 

                       komisja konkursowa podjęła decyzję o niezatrudnianiu na stanowisko audytora wewnętrznego kandydata, który zgłosił się do konkursu.

 

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik

 


PO IV WOS 1111.2.2018                                  

Radom, dnia 5 marca 2018r.

 

 

Ogłoszenie

 

 

      Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.16.2018 z dnia 22 lutego 2018r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/18 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz Tomasz Radecki – Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu – członek komisji i Grzegorz Talarek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji, ogłasza, że do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Anna Maria Bacza
 2. Pani Izabela Laura Ciepałowicz
 3. Pani Paulina Maria Chudzik
 4. Pan Adrian Krzysztof Kania
 5. Pan Piotr Piekut
 6. Pani Monika Małgorzata Piwowarek
 7. Pani Anna Iwona Sikora

Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w dniu 13 marca 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Kandydat Mateusz Kamil Żakowicz nadesłał w dniu 2 marca 2018r. pisemne oświadczenie o wycofaniu swojego udziału z konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

 

 

Sekretarz komisji:

Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

 


Radom, dnia 26 lutego 2018r

 

PO IV WOS 1111.1.2018

 

KOMUNIKAT

 

                     Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 11/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 lutego 2018r do przeprowadzenia konkursu nr 1/18 na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r poz. 400) w składzie :

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji,

Główny specjalista ds. pracowniczych Wioletta Opałka – sekretarz komisji,

Dyrektor finansowo-administracyjny Andrzej Batory – członek komisji,

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikował się :

 

Mariusz Repelewicz z wynikiem 7 pkt.

 

                        Jednocześnie informuję, że trzeci etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 5 marca 2018r o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

 

Sekretarz Komisji

 

Wioletta Opałka

główny specjalista ds. pracowniczych

Prokuratury Okręgowej w Radomiu


Radom, dnia 19 lutego 2018r

 

PO IV WOS 1111.1.2018

 

KOMUNIKAT

 

                     Powołana zarządzeniem nr 11/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 lutego 2018r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/18 o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2018r podjęła uchwałę o następującej treści: „Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/18 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 26 stycznia 2018r o naborze kandydata na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem jednego kandydata stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszenia kandydata pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

    Mariusz Repelewicz”.

 

                        Jednocześnie informuję, że drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 26 lutego 2018r o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

 

Wioletta Opałka

główny specjalista ds. pracowniczych

Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 


Radom, dnia  2  lutego 2018r

PO IV WOS 1111.2.2018

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STANOWISKO

ASYSTENT PROKURATORA

W DRODZE KONKURSU NR 2/18 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U.  z 2017r.  poz. 1767 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem  26 marca 2018r.

jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy

na stanowisko:  asystent prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

z obowiązkiem odbywania stażu asystenckiego.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 25 lutego 2018r.

 

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017r  poz. 1767 z późn. zm.) następujące wymogi:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 

 1. być nieskazitelnego charakteru,

 

 1. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.

 

 1. mieć ukończone 24 lata

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

 

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 7 marca 2018r,  a także poda termin drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

 

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

 

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

 

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

 

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

 

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

 

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

 

 

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

 

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki  w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr  tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

                                                                     PROKURATOR OKRĘGOWY

 

                                                                            Mirosław Wachnik

 


 

Radom, dnia 26 stycznia 2018r.

PO IV WOS 1111.1.2018

 

 

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 1/18

Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów  i prokuratury (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 246 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz.400) zatrudni z dniem 12 marca 2018r.

na staż urzędniczy na stanowisko: audytor wewnętrzny

1 osobę – 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w wymiarze 20 godzin tygodniowo

istnieje możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowym czasu pracy

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu 12 lutego 2018r.

 

                        Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017r., poz. 2077) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2015r., poz.1480 z późn. zm.) polegające w szczególności na:

 

 

                          Przewidywaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017r., poz.485 z późn. zm.).

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

– posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiadać wyższe wykształcenie,

– posiadać jeden z wymaganych certyfikatów do przeprowadzania audytu wewnętrznego lub legitymować się złożonym w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminem na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadać uprawnienia biegłego rewidenta albo posiadać dwuletnią praktykę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

 

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu –  w dniu 19 lutego 2018r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 10 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (czas trwania testu – 30 minut).

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

 

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

 

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

– jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government

Auditing Professional (CGAP),  Certified Information Systems Auditor (CISA),

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified

Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub

dokumentu poświadczającego złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub  dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta albo dokumentu potwierdzającego dwuletnią praktykę  w zakresie audytu wewnętrznego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego 

 

                     Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa  26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.( 048 ) 36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.50.

 

PROKURATOR  OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 

 

 


Radom, dnia  13 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.5.2017 

KOMUNIKAT

 

          Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 93/17 z dnia 16 listopada 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 5/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

 

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Maria Sułowska – członek komisji

st. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

 

ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu:

 

 

          W związku z powyższym komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zakwalifikowała Panią Katarzynę Prykiel na stanowisko urzędnika w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

st . referent  Prokuratury Okręgowej

 


Radom, dnia  6 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.5.2017

KOMUNIKAT

 

   Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 93/17 z dnia 16 listopada 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 5/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Maria Sułowska – członek komisji

st. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

Trzeci etap konkursu  odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

st. referent Prokuratury Okręgowej

 


Radom, dnia  29  listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.5.2017

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 93/17 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 listopada 2017r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/17 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017r. podjęła uchwałę  o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/17 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 13 listopada 2017r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 4 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Mateusz Puta
 2. Katarzyna Prykiel
 3. Urszula Kalinowska
 4. Anna Szybińska.”

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie
w dniu 6 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

st. referent Prokuratury Okręgowej – Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dnia 28 listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.4.2017

 

KOMUNIKAT

 

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 91/17 z dnia 8 listopada 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400) w składzie:

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Maria Sułowska – członek komisji

st. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu:

 

 

W związku z powyższym komisja konkursowa do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu zakwalifikowała Panią Magdalenę Bąk, zaś Pani Katarzyna Mazurkiewicz zostaje wpisana na listę rezerwową.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

st. referent Prokuratury Okręgowej

 


 

Radom, dnia  21 listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.4.2017

KOMUNIKAT

 

              Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 91/17 z dnia 8 listopada 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400)

w składzie:

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Maria Sułowska – członek komisji

st. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

 

Pani Magdalena Bąk – 9,5 pkt

Pani Katarzyna Mazurkiewicz – 7,5 pkt

Pani Agnieszka Adach – 6 pkt

Pani Julita Wrześniewska – 6 pkt

 

Trzeci etap konkursu  odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r.
o godz. 10.00
w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej
w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

st. referent Prokuratury Okręgowej – Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dnia  14  listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.4.2017

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 91/17 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 8 listopada 2017r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 4/17 o naborze kandydatów na staż urzędniczy
na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2017r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 4/17 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 26 października 2017r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 6 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Julita Wrześniewska
 2. Beata Jędra
 3. Agnieszka Adach
 4. Katarzyna Mazurkiewicz
 5. Magdalena Bąk
 6. Wioletta Urbańska”.

 

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 21 listopada 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

st. referent Prokuratury Okręgowej – Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dn. 13.11.2017

PO IV WOS 1111.5.2017

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 5/17 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

 

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r  poz. 246 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400) zatrudni z dniem 18 grudnia 2017r.

 

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu   21 listopada 2017r.

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

                              Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r  poz. 1511 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  29 listopada 2017r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania   w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 

 


PO IV WOS 1111.4.2017

Radom, dnia 26 października 2017r.

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 4/17 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r  poz. 246 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400) zatrudni z dniem 1 grudnia 2017r.

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu   7 listopada 2017r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

    Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r  poz. 1511 z późn. zm.).

 Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  14 listopada 2017r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej
www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej  w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

 

                                                                            PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                             Mirosław Wachnik

 

 


Radom, dnia 23 października 2017r.

PO IV WOS 1110.10.2017

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora

w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

 

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1767), winny w terminie do dnia 30 października 2017r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

                   Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art.77§1 cyt. wyżej ustawy, a ponadto:

 

                          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (48) 36 80 722 lub (48) 36 80 723.

 

Mirosław Wachnik

 


 

Radom, dnia 17 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Ogłoszenie

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu po zapoznaniu z wynikami prac komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 53/17 z dnia 3 lipca 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu-przewodniczący komisji, Agnieszka Duszyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – członek komisji oraz Grzegorz Talarek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji, ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 17 sierpnia 2017r.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowisko asystenta prokuratora został zakwalifikowany:

 

Pan Mariusz Walkiewicz – 35 pkt z II etapu, 8,5 pkt z II etapu, razem 43,5 pkt.

 

Natomiast Pani Monika Zagdańska z wynikiem 40 pkt (31 pkt z II etapu oraz 9 pkt z III etapu) została umieszczona na liście rezerwowej.

 

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik  

 

 

Radom, dnia 10 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017         

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 53/17 z dnia 3 lipca 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu-przewodniczący komisji, Agnieszka Duszyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – członek komisji oraz Grzegorz Talarek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji ogłasza, że kandydaci którzy przystąpili do drugiego etapu uzyskali następujące wyniki (w kolejności alfabetycznej):

 1. Pani Marlena Drążyk – 24 pkt z testu, 4 pkt z kazusu, łącznie 28 pkt
 2. Pani Daniela Karasek – 22 pkt z testu, 4 pkt z kazusu, łącznie  26 pkt
 3. Pan Ireneusz Podlewski – 17 pkt z testu, 2 pkt z kazusu, łącznie 19 pkt
 4. Pan Mariusz Walkiewicz – 29 pkt z testu,  6 pkt z kazusu, łącznie  35 pkt
 5. Pani Monika Zagdańska – 24 pkt z testu,  7 pkt z kazusu, łącznie  31 pkt

Do trzeciego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pan Mariusz Walkiewicz,
 2. Pani Monika Zagdańska.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

   Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

Radom, dnia 3 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017        

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 53/17 z dnia 3 lipca 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu-przewodniczący komisji, Agnieszka Duszyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – członek komisji oraz Grzegorz Talarek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji ogłasza, że do drugiego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Marlena Drążyk
 2. Pani Daniela Karasek
 3. Pan Ireneusz Podlewski
 4. Pani Aleksandra Szczęsna
 5. Pan Mariusz Walkiewicz
 6. Pani Monika Zagdańska

 Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

Kandydat Marcin Kaczmarek nie został dopuszczony do drugiego etapu konkursu z uwagi na nie złożenie wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta prokuratora, co stanowi brak formalny wynikający z §3 ust. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości a jednocześnie cyt. wyżej Rozporządzenie nie przewiduje trybu uzupełniania braków formalnych dokumentów.

 

Sekretarz komisji:

    Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

PO IV WOS 1111.3.2017

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 3/17 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U.  z 2016r.  poz. 177 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem 1 września 2017r.

jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy

 na staż asystencki

na stanowisko:  asystent prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 25 lipca 2017r.

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie  z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r  poz. 177 z późn. zm.) następujące wymogi:

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych 
  i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 1. być nieskazitelnego charakteru,
 1. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.
 1. mieć ukończone 24 lata

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 3 sierpnia 2017r,     a także poda termin drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

 

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki  w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr  tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

 

                                                                     PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                        Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 24 marca 2017r.

PO IV WOS 1111.2.2017                  

Ogłoszenie

 

    Prokurator Okręgowy w Radomiu po zapoznaniu z wynikami prac komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr PO IV WOS 021.20.2017 z dnia 28 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Agnieszka Duszyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – przewodniczący komisji oraz Tomasz Radecki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej i sekretarz komisji Grzegorz Talarek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 24 marca 2017r.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowisko asystenta prokuratora zostają zakwalifikowani:

 1. Pan Michał Skrok – 39 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 48 pkt.
 2. Pan Damian Wilczak – 37,5 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 46,5 pkt.
 3. Pani Paulina Ratajczyk – 37 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 46 pkt
 4. Pan Jakub Gabriel Sałek – 36 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 45 pkt
 5. Pani Magdalena Migasiuk – 35 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 44 pkt

 

Komisja nie utworzyła listy rezerwowej kandydatów.

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

    Prokurator Okręgowy

      Mirosław Wachnik  

 

 


Radom, dnia 17 marca 2017r.

PO IV WOS 1111.2.2017  

 

Ogłoszenie

    Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.20.2017 z dnia 28 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Agnieszka Duszyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – przewodniczący komisji oraz Tomasz Radecki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej – członek komisji i sekretarz komisji Grzegorz Talarek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu ogłasza, że do trzeciego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Marlena Drążyk – 27 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 34 pkt
 2. Pan Łukasz Kropisz – 32 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 38 pkt
 3. Pani Magdalena Migasiuk – 26 pkt z testu, 9 pkt z kazusu, łącznie 35 pkt
 4. Pani Monika Piwowarek – 24 pkt z testu, 5 pkt z kazusu, łącznie 29 pkt
 5. Pani Ewa Pożyczka – 28 pkt z testu, 5 pkt z kazusu, łącznie 33 pkt
 6. Pani Paulina Ratajczyk – 31 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 37 pkt
 7. Pan Jakub Sałek – 29 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 36 pkt
 8. Pan Mateusz Skowron – 28 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 34 pkt
 9. Pan Michał Skrok – 32 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 39 pkt
 10. Pan Tomasz Szewczyk – 30 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 37 pkt
 11. Pan Sebastian Ślusarski – 30 pkt z testu, 4 pkt z kazusu, łącznie 34 pkt
 12. Pan Damian Wilczak – 31 pkt z testu, 6,5 pkt z kazusu, łącznie 37,5 pkt
 13. Pani Kamila Wróbel – 24 pkt z testu, 5 pkt z kazusu, łącznie 29 pkt

    Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 24 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

 Prokurator Grzegorz Talarek

 


Radom, dnia 8 marca 2017r.

PO IV WOS 1111.2.2017

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.20.2017 z dnia 28 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Agnieszka Duszyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – przewodniczący komisji oraz Tomasz Radecki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej – członek komisji i sekretarz komisji Grzegorz Talarek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu ogłasza, że do drugiego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Marlena Czyżewska
 2. Pani Marlena Drążyk
 3. Pan Łukasz Kropisz
 4. Pani Magdalena Migasiuk
 5. Pani Monika Piwowarek
 6. Pani Ewa Pożyczka
 7. Pani Paulina Ratajczyk
 8. Pan Jakub Gabriel Sałek
 9. Pan Mateusz Nikifor Skowron
 10. Pan Michał Skrok
 11. Pan Tomasz Szewczyk
 12. Pan Sebastian Ślusarski
 13. Pan Damian Wilczak
 14. Pani Kamila Wróbel

Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w dniu 17 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

   Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

Radom, dnia 24 lutego 2017r.

PO III OS 1111.1.2017 

OGŁOSZENIE

 

                  Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.12.2017 z dnia 8 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 1/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) ogłasza, że w trzecim etapie konkursu uczestniczyła Pani Patrycja Job, która uzyskała w wyniku egzaminu (w skali od 1 do 10) – 10 punktów.

                                    W związku z powyższym komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zgłosiła Panią Patrycję Job na stanowisko urzędnika-stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

                       

Sekretarz komisji:

Teresa Jagodzińska

st .insepktor ds.biurowości

 

 

Radom, dnia  17  lutego 2017 r.

PO III OS 1111.1.2017 

Ogłoszenie

 

              Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu
nr PO IV WOS 021.12.2017 z dnia 8 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 1/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

prokurator Sławomir Jóźwik – przewodniczący komisji

referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji

 st..inspektor ds.biurowości Teresa Jagodzińska– sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu została zakwalifikowana kandydatka:

 

Pani Patrycja Job

 

która uzyskała w wyniku egzaminu (w skali od 1 do 10)  – 9 punktów.

 

                        Trzeci etap konkursu  odbędzie się w dniu 24 lutego 2017r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Teresa Jagodzińska

st .insepktor ds.biurowości

 


Radom, dnia  9  lutego 2017r.

PO III OS 1111.1.2017 

Ogłoszenie

 

   Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.12.2017 z dnia 8 lutego 2017r.  do przeprowadzenia konkursu nr 1/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

prokurator Sławomir Jóźwik – przewodniczący komisji

referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji

 st..inspektor ds.biurowości Teresa Jagodzińska– sekretarz komisji

ogłasza, że do drugiego etap konkursu została zakwalifikowana kandydatka:

Pani Patrycja Job

                                   Drugi etap konkursu – sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem w pracy – odbędzie się w dniu 17 lutego 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

 Teresa Jagodzińska

st .insepktor ds.biurowości

 


Radom, dnia 9 lutego 2017r

PO IV WOS 1111.2.2017

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 2/17 Prokuratury Okręgowej

w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

 

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U.  z 2016r.  poz. 177 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem 1 kwietnia 2017r.

pięć osób w pełnym wymiarze czasu pracy

 na staż asystencki

na stanowisko:  asystent prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 28 lutego 2017r.

 

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r  poz. 177 z późn. zm.) następujące wymogi:

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

 

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 13 marca 2017r
a także poda termin drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

 

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

 

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

 

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

 

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podana zostanie  do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

 

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki   w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 


 

Radom, dnia 27 stycznia 2017r.

PO III K 113.259.2016

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 3 stycznia 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/16 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji i prokurator Grzegorz Talarek – sekretarz komisji ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu wczorajszym:

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

Sekretarz komisji:

Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

Radom, dnia 18 stycznia 2017r.

PO III K 113.259.2016

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 3 stycznia 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/16 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji i prokurator Grzegorz Talarek – sekretarz komisji ogłasza wyniki drugiego etap konkursu przeprowadzonego w dniu dzisiejszym:

Pani Agnieszka Adach- 6,5 pkt.

Pani Monika Piwowarek – 8,5 pkt.

Pan Mateusz Skowron – 5 pkt.

Pani Klaudia Utkowska – 7 pkt.

 

Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się z największą liczbą punktów w porządku malejącym:

Pani Monika Piwowarek – 8,5 pkt.

Pani Klaudia Utkowska – 7 pkt.

Pani Agnieszka Adach- 6,5 pkt.

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Prokurator Grzegorz Talarek

 


 

Radom, dnia 18 stycznia 2017r.

PO III OS 1111.1.2017

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

W DRODZE KONKURSU NR 1/17

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2015r  poz. 1241 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem 1 marca 2017r. na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 1 lutego 2017r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,
 7. posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości.

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r  poz. 1511).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  8 lutego 2017r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem. Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys (własnoręcznie napisany),
 4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 


 

PO III K 113.259.2016              

Radom, dnia 9 stycznia 2017r.

 

Ogłoszenie

 

   Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO III A 021.1.2017 z dnia 3 stycznia 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/16 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji i prokurator Grzegorz Talarek – sekretarz komisji ogłasza, że do drugiego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

Pani Agnieszka Adach

Pani Monika Piwowarek

Pan Mateusz Skowron

Pani Klaudia Utkowska

 

   Drugi etap konkursu – sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem w pracy – odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Prokurator Grzegorz Talarek

 


 

Radom, dn. 09.12.2016

PO III K 113.259.2016

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY  

W DRODZE KONKURSU NR 4/16

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1241 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.400)

 

zatrudni z dniem 6 lutego 2017r.

na staż urzędniczy na stanowisko: stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu    28 grudnia 2016r.

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku będzie należało:

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi

 

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,
 7. posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości. Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r poz. 1511). 

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 9 stycznia 2017r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania                  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys (własnoręcznie napisany),
  4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,
  5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.                              

         Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.              

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr
tel. 048-36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.30.                                                                  

                                              

                                  po. PROKURATORA OKRĘGOWEGO     

                                    Mirosław Wachnik

 


 

Radom, dnia   13  października 2016r

PO III K 113.  243  .2016

OGŁOSZENIE

p.o. PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RADOMIU

O WOLNYM ETACIE ASESORA

W PROKURATURZE REJONOWEJ RADOM – WSCHÓD W RADOMIU

 

  p.o. Prokurator Okręgowy w Radomiu ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko asesora

w Prokuraturze Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu.

 

     Kandydat musi spełniać niżej wymienione wymagania zgodnie z art. 75 ustawy Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016r ( Dz. U. z 2016r poz. 177) i  posiadać :

– obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  a także nie być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

–  nieskazitelny charakter,

– ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,

– stan zdrowia pozwalający pełnić obowiązki asesora,

– ukończone 26 lat,

– zaświadczenie o złożonym egzaminie prokuratorskim lub sędziowskim.

 

Jednocześnie poza spełnieniem wyżej wymienionych wymogów asesorem może zostać kandydat, który nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016r poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem

 

Termin składania zgłoszeń ( z powołaniem sygnatury ) – do dnia 20.11.2016r

na adres:

Prokuratura Okręgowa w Radomiu,

ul. Malczewskiego 7,

26-600 Radom

(w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie następujących dokumentów:

– wniosku adresowanego do Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Radomiu

– życiorysu własnoręcznie napisanego,

– ankiety personalnej,

– kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej danej osoby,

– zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków na stanowisku asesora 
( zaświadczenie od lekarza medycyny pracy i zaświadczenie psychologiczne),

– kandydat urodzony przed dniem 1.08.1972r przedstawia również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

                      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o kontakt z pracownikami kadr, którzy dostępni są pod numerami telefonów :    048-36-80-722 lub 723.

 

p.o. PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Mirosław Wachnik

 

 


 

 

Radom, dnia 22 września 2016r.

PO III K 113.172.2016             

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 118/16 z dnia 26 sierpnia 2016r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/16 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz główna księgowa Ewa Skórkiewicz- sekretarz komisji i prokurator Grzegorz Talarek – członek komisji ogłasza wyniki trzeciego etap konkursu przeprowadzonego w dniu dzisiejszym:

 

Sekretarz komisji:

Główny księgowy Ewa Skórkiewicz


 

 

Radom, dnia 15 września 2016r.

PO III K 113.172.2016   

 

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 118/16 z dnia 26 sierpnia 2016r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/16 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w prawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz główna księgowa Ewa Skórkiewicz- sekretarz komisji i prokurator Grzegorz Talarek – członek komisji ogłasza wyniki drugiego etap konkursu – pracy pisemnej – przeprowadzonego w dniu dzisiejszym:

 1. Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowała się Pani Monika Rychwińska, która zdobyła maksymalną ilość punktów z pracy pisemnej tj. 10 punktów.
 2. Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 22 września 2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji: 

Główny księgowy Ewa Skórkiewicz 

 

 


PO III K 113.172.2016                                                      

Radom, dnia 2 września 2016r.                    

 

Ogłoszenie

 

                           Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 118/16 z dnia 26 sierpnia 2016 roku do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty, na docelowe stanowisko księgowy, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) stwierdza, że niżej wymienienia kandydatka została dopuszczona do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu:

 

Pani Monika Rychwińska

 

               Komisja jednocześnie stwierdza, że do drugiego etapu konkursu nie zostały dopuszczone kandydatki Pani Justyna Dwojak i Pani Katarzyna Kutkiewicz, gdyż nie legitymują się co najmniej trzyletnim udokumentowanym stażem pracy na stanowisku księgowego.

Jednocześnie informujemy, że II etap konkursu odbędzie się w dniu 15 września 2016r o godzinie 10.00, na sali konferencyjnej w budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

Podpisy :

                                                                                                                             

Sekretarz komisji:

Główny księgowy – Ewa Skórkiewicz

 


 

 

PO III K 113.172.2016    

 

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 3/16

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1241 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.400 z późn. zm.)

 

zatrudni z dniem 1 października 2016r.

na staż urzędniczy na docelowe stanowisko :

księgowy

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 23 sierpnia 2016r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku księgowego będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie  z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych będących w dyspozycji Wydziału Budżetowo –Administracyjnego ,
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook i innych .

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3) kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4) nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,

7) posiadać co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia ,

8) posiadać trzyletni udokumentowany staż pracy na stanowisku księgowego.

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz. 269 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

  wykształcenie wyższe ekonomiczne II stopnia o specjalności rachunkowość lub finanse,

  umiejętność współpracy w zespole,

  dobry poziom wiedzy ogólnej ,

  obowiązkowość, dokładność, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność,

  umiejętności w zakresie obsługi baz danych.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 2 września 2016r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą kryteriów zaliczania składników majątku do środków trwałych, składników majątku niezaliczanych do środków trwałych, podstawowych zagadnień związanych  z kosztami opinii biegłych w postępowaniu sądowym oraz sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem,

Komisja konkursowa dokona oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10.

Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów . Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zadaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać zakwalifikowana mniejsza liczba osób . W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie  w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

 

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys (własnoręcznie napisany),

4) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów,

5) dokumenty świadczące o trzyletnim stażu pracy na stanowisku księgowego,

6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej

w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.30.-

 

p.o. PROKURATORA OKRĘGOWEGO 

Mirosław Wachnik


 

PO I K 113.77.2016                             

Radom, dnia 19 lipca 2016r.

 

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 66/16 z dnia 5 maja 2016r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/16 na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 10 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1436) ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 19 lipca 2016r.:

 1. Wyniki konkursu wg ilości punktów zdobytych za prawidłowe odpowiedzi na pytania zgodnie z kluczem stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu z trzeciego etapu konkursu:Pani Ewa Pożyczka – 5,75 p
 2. Pan Grzegorz Walicki złożył oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie.
 3. Pan Grzegorz Krawczyk – 8,5 p.
 4. Komisja konkursowa ogłasza, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostaje zakwalifikowany pan Grzegorz Krawczyk, który uzyskał największą liczbę punktów z obu etapów (odpowiednio (31,5 pkt i 8,5 pkt) razem 40 pkt.
 5. Komisja konkursowa ogłasza, że pani Ewa Pożyczka zostaje wpisana na listę rezerwową kandydatów na asystenta, która uzyskała z obu etapów łącznie 38,75 pkt (odpowiednio 33 pkt i 5,75 pkt)   

 

Sekretarz komisji:

prokurator Grzegorz Talarek


 

Odwołanie terminu trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora i ogłoszenie nowego terminu.

Treść ogłoszenia dostępna po kliknięciu na LINK.

 

 

PO I K 113.77.2016

Radom, dnia 21 czerwca 2016r.

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 66/16 z dnia 5 maja 2016r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/16 na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 10 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1436) ogłasza wyniki drugiego etap konkursu – pracy pisemnej – przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2016r.

Wyniki konkursu wg kodów i ilości punktów zdobytych za prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe oraz ilości punktów za rozwiązanie kazusów wg klucza stanowiącego załącznik nr 1 do protokołu:

 1. Kod: 0972MCH – 19 p. + 2 p. – razem 21 pkt.
 2. Kod: 1331WŁP – 29p+ 4 p. –razem 33 pkt.
 3. Kod: 1920JPW – 22p + 0p. – razem 22 pkt.
 4. Kod: 1410WJG – 26 p. + 7 p. – razem 33 pkt.
 5. Kod: 1683JTS – 24p. + 3 p. – razem 27 pkt.
 6. Kod 1018BCB – 23p. + 4,5 p. –razem 27,5pkt.
 7. Kod: 1241HPL – 23 p. + 8,5 p. – razem 31,5 pkt.

Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się osoby, które zdobyły co najmniej 29 punktów w tym co najmniej 4 pkt z kazusów czyli:

 1. Pani Ewa Pożyczka – 29p+4 p. – razem 33 pkt.
 2. Pan Grzegorz Walicki – 26 p. + 7 p. – razem 33 pkt.
 3. Pan Grzegorz Krawczyk -23 p. + 8,5 p. – razem 31,5 pkt.

 

Niżej wymienione osoby nie zakwalifikowały się do trzeciego etapu konkursu.

 1. Pani Magdalena Migasiuk – razem 27,5pkt.
 2. Pani Monika Piwowarek – razem 22 pkt.
 3. Pani Anna Sikora – razem 27 pkt.
 4. Pani Magdalena Jaroszek – razem 21 pkt.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 1 lipca 2016r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

   prokurator Grzegorz Talarek

 


 

PO I K 113.77.2014                     

Radom, dnia 10 czerwca 2016r.

 

Ogłoszenie

 

      Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 66/16 z dnia 5 maja 2016r. do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 10 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1436) ogłasza, że drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się na sali konferencyjnej w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7 w Radomiu

w dniu 17 czerwca 2016r. o godz. 10.00.

 

Sekretarz komisji

prokurator

Grzegorz Talarek

 

 


 

Radom, dnia 9 czerwca 2016r.                    

PO I K 113.77.2016                                                          

Ogłoszenie

 

                           Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 66/16 z dnia 05 maja 2016 roku do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 10 września 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1436) stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci zostali dopuszczeni do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu:

 1. Samanta Frydel
 2. Magdalena Jaroszek
 3. Grzegorz Krawczyk
 4. Magdalena Migasiuk
 5. Monika Piwowarek
 6. Ewa Pożyczka
 7. Anna Sikora
 8. Grzegorz Walicki

 

               Komisja jednocześnie stwierdza, że do drugiego etapu konkursu nie został dopuszczony Maciej Urbański, gdyż nie przedłożył on oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo.

 

Sekretarz Komisji

prok. Grzegorz Talarek

 


   

Radom   dnia 8 czerwca 2016r

PO IK 113.71.2016

 

K  O M U N I K A T

 

Powołana  zarządzeniem nr 65/16 p.o.  Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2016r komisja konkursowa do ogłoszenia  nr 1 / 16  do przeprowadzenia naboru kandydatów  na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w  Prokuraturze  Rejonowej w Lipsku informuje,  że   w  III   etapie   konkursu uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów:

1/  Joanna Sfora – 10 punktów

2/  Kinga Zaborska – 8 punktów

             W  związku  z  powyższym  komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej   w Radomiu zgłosiła na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku Panią Joannę Sfora .

          Jednocześnie informuję , że na listę rezerwową  została wpisana Pani Kinga Zaborska .

 

Sekretarz Komisji

st. inspektor ds. biurowości

Teresa Jagodzińska


 

                                                                                 Radom dnia 25 maja 2016r

PO IK 113.71.2016

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 65/16 p. o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2016r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/16 o naborze kandydatów   na   staż urzędniczy   na   stanowisko   stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku informuje, że do III etapu konkursu który odbędzie się      w dniu 7 czerwca 2016r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej / I piętro pok. 15 / Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 zakwalifikowały się 2 osoby:

 

1/ Joanna Sfora

2/ Kinga Zaborska

  

Sekretarz Komisji

st. inspektor ds. biurowości

Teresa Jagodzińska

                                                                           


 

        Radom dnia 25 maja 2016

 

PO I K113.71.2016

 

 

K O M U N I K A T

Powołana zarządzeniem nr 65/16 p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu  z dnia 26 kwietnia 2016r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/16 o naborze kandydatów   na staż urzędniczy na   stanowisko stażysta w   Prokuraturze Rejonowej   w Lipsku przeprowadziła II etap konkursu w celu sprawdzenia umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

 

             Komisja konkursowa informuje ,że uczestnicy II etapu konkursu uzyskali następujące oceny:

 1. Joanna Sfora – 10
 2. Kinga Zaborska -9 
 3. Sylwia Mróz -7
 4. Marta Skalińska – 6
 5. Marta Dudek – 5

  

Sekretarz Komisji

st. inspektor ds. biurowości

Teresa Jagodzińska

 


  

                                                                                  Radom dnia 13 maja 2016r

PO IK 113 . 71. 2016r

 

 

K O M U N I K A T

 

             Powołana   zarządzeniem nr   65/16 p.o.   Prokuratora   Okręgowego   w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2016r komisja konkursowa do   ogłoszenia nr 1/ 16     o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej   w   Lipsku   na   posiedzeniu   w dniu 13 maja 2016r podjęła uchwałę o następującej treści:

„ Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1 /1 6   p.o. Prokuratora   Okręgowego w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2016r o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 5 kandydatów na etat   stażysty   w   Prokuraturze   Rejonowej w Lipsku stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem   spełnienia   wymogów   formalnych   przystąpienia   do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu :

1/ Sylwia Mróz

2/ Marta Dudek

3/ Kinga Zaborska

4/ Joanna Sfora

5/ Marta Skalińska . „

           Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony   zostanie     w dniu 24 maja 2016r o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej / I piętro pok.   15/ Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

                                         

                                                                        Sekretarz Komisji

                                                                           st.inspektor d/s biurowości

                                                                            Teresa Jagodzińska

 


 

 

Radom, dn. 27.04.2016

I N F O R M A C J A 

O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 2/16

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U.  z 2016r.  poz. 177) w zw.                 z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r  poz. 1436)

 

zatrudni z dniem  1 sierpnia 2016r.

jedną osobę w pełnym wymiarze  czasu pracy

 na staż asystencki

 

na stanowisko:   asystent prokuratora

 

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu. 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 3 czerwca 2016r.

 

 

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie z art. 176 Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r  poz. 177) następujące wymogi:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.
 4. mieć ukończone 24 lata

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia  do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne Komisja Konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu – do dnia 9 czerwca 2016r, a także poda termin drugiego etapu konkursu

 

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – pracy pisemnej  na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

 

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej.

Podczas trzeciego etapu konkursu Komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Wyniki

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia kandydatów wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podana zostanie  do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
 6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – nie wymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PO.  PROKURATORA OKRĘGOWEGO

 Mirosław Wachnik

 


  Radom, dn. 15.04.2016

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY 

W DRODZE KONKURSU NR 1/16 Prokuratury Okręgowej

w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1241 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.400)

 

zatrudni z dniem 1 lipca 2016r.

na staż urzędniczy na stanowisko: stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu    9 maja 2016r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, Legalis.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,
 7. posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości.  

                Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz. 269). 

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 13 maja 2016r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dot. wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl.

 

     Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys (własnoręcznie napisany),
 4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.                              

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.30.-                                                                   

 

po. PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Mirosław Wachnik


  

Radom, dn. 25.09.2014

 

I K 113/122/14

 

 

 

Informacja do konkursu nr 1/14

 NA STANOWISKO – ASYSTENTA PROKURATORA

 

 

 Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje, że unieważnia konkurs Nr 1/14 na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu z dniem 25 września 2014 r.

 

 

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Oleś

 

 

Radom, dn. 18.06.2014

I N F O R M A C J A
 

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 1/14 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 100 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(tekst jedn. Dz. U.  z 2011r. nr 270 poz. 1599 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (tekst jedn. Dz.U. z 2011r Nr 210 poz. 1257 z późn. zm)

 

zatrudni z dniem  1 stycznia 2015r.

jedną osobę na stanowisko:  asystent prokuratora   

w pełnym wymiarze  czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  1 października 2014r.

 

              Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie  z art. 100a ust. 5 pkt od 1 do 5 Ustawy z dnia 20.06.1985r o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011r nr 270 poz. 1599 z późn. zm.) następujące wymogi:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 1. być nieskazitelnego charakteru,
 1. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.
 1. mieć ukończone 24 lata
 1. mieć ukończoną aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora nie mogą być karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także nie mogą być prowadzone przeciwko nim postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów  pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne Prokurator Okręgowy w Radomiu ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu – do dnia 10 października 2014r, a następnie powoła komisję składającą się z 3 do 5 prokuratorów

 

Konkurs zostanie przeprowadzany w Prokuraturze Okręgowej  w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w formie pisemnej i składać się będzie z pracy konkursowej w dwóch częściach:

 

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

 

Druga – dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego

 

Komisja przygotuje pytania testowe i kazusy mając na względzie konieczność oceny:

– podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

 

Wyniki

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata w drodze głosowania, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia kandydatów wynikające  z dokumentów dołączonych do zgłoszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podana zostanie  do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora 
 3. kwestionariusz osobowy
 4. życiorys (własnoręcznie napisany)
 5. informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej
 6. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim
 7. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej
 8. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
 10. trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

      

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

                                                                    

 

PROKURATOR OKRĘGOWY 

 

                                                                   Krzysztof Oleś

 

 

 

Radom, dnia 17 luty 2014r.

 

K O M U N I K A T

 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że w III etapie konkursu uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów:

 

 1. Andziak Karol                       – 8 pkt
 2. Rębisz Małgorzata               – 7 pkt

 

 

                        W związku z powyższym Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zgłosiła do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu Pana Karola Andziaka.

 

                        Jednocześnie informuję, że na listę rezerwową została wpisana Pani Małgorzata Rębisz.

 

 Przewodniczący: Piotr Figas

Sekretarz : Iwona Karasek

Członek: Jadwiga Majerczak

 

Radom, dnia 7 luty 2014r.

 

Komunikat

 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, ze uczestnicy II etapu konkursu na urzędnika uzyskali następujące wyniki:

 

 1. Witczak Agata             – 2,5 pkt
 2. Rębisz Małgorzata       – 8,5 pkt
 3. Andziak Karol             – 8 pkt

 

 

Komunikat

 

 Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że do III etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu zakwalifikowały się:

 

 1. Rębisz Małgorzata
 2. Andziak Karol

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2021

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

Plan zamówień publicznych na rok 2021

  Plan zamówień publicznych na rok 2021 (pdf)  

więcej »


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci […]

więcej »


Sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego (sprawa nr PO VII WB 261.08.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części (pdf) Formularz Oferty (docx) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału (docx) Wykaz usług (docx) Wzór umowy wraz z załącznikami (zip)   Informacja z otwarcia ofert z dnia 4.12.2020 roku (pdf) Oświadczenie o grupie […]

więcej »


Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego (sygn. PO VII WB 261.04.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (pdf) Załącznik nr 1A – Oświadczenie dotyczące monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania (docx) Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału (docx) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (docx) Załącznik nr 5 – […]

więcej »


Prokuratura skarży decyzję kozienickiego sądu, który nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 10 lipca 2020 roku przedstawiła Mateuszowi B.  mieszkańcowi gminy Głowaczów zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci siarczanu amfetaminy – o łącznej wadze przekraczającej 666 gramów tj. o przestępstwo z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2019r […]

więcej »


Areszt w sprawie wypadku zaistniałego na obwodnicy południowej w Radomiu

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu 2 lipca 2020 roku przedstawiła zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Marcie A. która w dniu 12 czerwca 2020 roku w Radomiu kierowała samochodem m-ki VW Golf znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci metylonu i poruszała się z nadmierną prędkością nie mniejszą niż 125 […]

więcej »


Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu – Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych, instalacja SSP oraz instalacje niskoprądowe (PO VII WB 261.03.2020)   Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 2 do […]

więcej »


Akt oskarżenia wobec sprawców oszustw dokonanych metodą “na wnuczka”

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu w dniu 7 maja 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn Przemysława H. (lat 34) oraz Romana B. (lat 57), którym zarzucono dokonanie kilku oszustw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonymi osobami metodą “na wnuczka”. Aktem oskarżenia objęto trzy zdarzenia […]

więcej »


Komunikat o umorzeniu śledztwa Prokuratury Okręgowej w Radomiu PO 1Ds. 93.2016

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając w oparciu o treść art. 131 § 2 i 3 k.p.k zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016 dotyczącego utrudniania oraz udaremnienia […]

więcej »


Plan zamówień publicznych w roku 2020

Plan zamówień publicznych w roku 2020 (pdf)

więcej »


Archiwum aktualności