Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Ogłoszenie o kolejnej aukcji dwóch samochodów osobowych Renault Thalia

Ogłoszenie o aukcji – pobierz (pdf)

Data publikacji: 27 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę fizycznej ochrony osób i mienia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz (pdf)

Data publikacji: 19 października 2016

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Protokół z otwarcia ofert na usługę fizycznej ochrony osób i mienia.

Potokół z otwarcia ofert  – pobierz (pdf)

Data publikacji: 12 października 2016

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Usługa fizycznej ochrony osób i mienia w prokuraturach okręgu radomskiego

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

SIWZ z załącznikami – Pobierz

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 10.10.2016r. – Pobierz

Data publikacji: 4 października 2016

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Informacja

INFORMACJA

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu informuje , że w 2015r . w ramach procedury do 30 000 Euro planuje przeprowadzić postępowania w następujących zakresach:

Nazwa produktu lub usługi

Planowany termin przeprowadzenia postępowania

Meble biurowe

Październik

Sprzątanie pomieszczeń prokuratur: Radom Zachód, Szydłowiec, Kozienice Grójec, Zwoleń

Październik

Przewóz zwłok – usługa świadczona dla Prokuratur Rejonowych w:

1.Grójcu

2.Lipsku

3.Zwoleniu

4.Szydłowcu

5.Przysusze

6.Kozienicach

7.Radom Wschód w Radomiu

8.Radom Zachód w Radomiu

 

Listopad

Prasa codzienna

Listopad/grudzień

Materiały biurowe

Listopad/grudzień

Środki czystości

Listopad/grudzień

 

Firmy, które chciałyby, aby skierowano do nich zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku proszone są o zgłaszanie i nadsyłanie swoich danych (tj. nazwy, adresu)  ze wskazaniem procedury z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem przeprowadzenia postępowania.

Adres na który należy wysyłać zgłoszenie danych:

Prokuratura Okręgowa w Radomiu

ul. Malczewskiego 7

26-600 Radom

Wydział Budżetowo-Administracyjny

 

 

              PROKURATOR OKRĘGOWY

 

     Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 16 września 2015

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Radom: WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU

Radom: WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU

Numer ogłoszenia: 367344 – 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług prokuratorskiego przewozu zwłok na terenie podległym Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na zlecenie poszczególnych Prokuratur Rejonowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niżej wymienionych zakresach częściowych obejmujących obszary działania poszczególnych jednostek organizacyjnych : Zakres częściowy nr 1: dla Prokuratury Rejonowej w Grójcu Zakres częściowy nr 2: dla Prokuratury Rejonowej w Kozienicach Zakres częściowy nr 3: dla Prokuratury Rejonowej w Lipsku Zakres częściowy nr 4: dla Prokuratury Rejonowej w Przysusze Zakres częściowy nr 5: dla Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu Zakres częściowy nr 6: dla Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu Zakres częściowy nr 7: dla Prokuratury Rejonowej Radom Wschód i Prokuratury Rejonowej Radom Zachód w Radomiu II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na terenie podległym Prokuraturze Okręgowej w Radomiu obejmują w szczególności: -pełnienie całodobowych dyżurów telefonicznych pod wskazanymi w umowie numerami telefonów; -niezwłoczny dojazd do miejsca zdarzenia na podstawie telefonicznego wezwania; -zebrania zwłok i złożenia ich w odpowiedniej kapsule; -transport zwłok na miejsce wskazane w pisemnym zleceniu dokonanym przez prokuratora dyżurującego (np. Zakład Patomorfologii Radom)

 

Data publikacji: 2 lutego 2015

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2015

Osoba aktualizująca:


ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

WSZYSCY WYKONAWCY

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz. U. z 9.08.2013r. Poz. 907) informuje o wyniku postępowania na: USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA, KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI I MONITOROWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU ORAZ PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.”

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez :

RR SECIURITY GRUPA Sp. z o.o.

 1. Kraszewskiego 83/7

05-402 Otwock

Oferta ta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach jedynego kryterium – cena.

 

Poniżej przedstawiamy Wykonawców ubiegających się o zamówienie wraz z przyznaną punktacją

 

Oferta nr 1 – Agencja Ochrony Kowalczyk Sp z o.o ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki – 89 pkt

 

Oferta nr 2 – KONSALNET HOLDING S.A. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa – 92 pkt

 

Oferta nr 3 RR SECIURITY GRUPA Sp .z o.o. ul. Kraszewskiego 83/7, 05-402 Otwock – 100 pkt

 

Wyżej wymienieni Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu a oferty odpowiadały wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi po terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp .

 

            Wszystkim Wykonawcom dziękuję za udział w postępowaniu.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Oleś

Data publikacji: 20 października 2014

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOTYCZĄCEGO OCHRONY OSÓB I MIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 9.08.2013r. poz. 907) przekazujemy treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu.

Wszyscy Wykonawcy
 

 

Dot.:    przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pod nazwą:

„OCHRONA OSÓB I MIENIA, KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI I MONITOROWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU ORAZ PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” – VII G 211/10/14

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.08.2013r. poz. 907) przekazujemy treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi  jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

 

Treść pytań ( zachowana oryginalna pisownia ):

 

 1. W wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014r., wnoszę o zawarcie w umowie klauzuli waloryzacyjnej w zakresie zmiany:

1)   stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.)

3) zasad podlegania ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

 

 1. W wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014r., proszę o wyjaśnienie czy wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji usługi winni być zatrudnieni wyłącznie na umowę o prace na pełny etat ?

 

 1. W przypadku braku wyrażenia zgody na zawarcie w umowie klauzul waloryzacyjnych, proszę o wyjaśnienie czy w momencie wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 25.07.2014r. zamawiający wyrazi zgodę w ramach negocjacji na zmianę warunków wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących ( wzrost minimalnego wynagrodzenia umowy o pracę, zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zamiana warunków wynagrodzenia będzie wnioskowana przez Wykonawcę
 2. Wnoszę o zawarcie w par.8 umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj. : „każda ze stron może w dowolnym czasie rozwiązać umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Odwołującego, celowe. W związku z tym, iż przyczyna wypowiedzenia nie zawsze leży po stronie wypowiadającej umowę, a nawet może być zawiniona przez kontrahenta, uzasadnionym jest stanowisko odstąpienia od automatycznie naliczanej kary obciążającej stronę wypowiadająca umowę.

 

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

 Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie w umowie klauzuli waloryzacyjnej

 

 

 Ad 2. Zamawiający nadmienia, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 18 września 2014r poz. 1232 wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawa ta nie jest w obecnym stanie rzeczy obowiązującym aktem prawnym. W związku z powyższym nie ma obligatoryjnego obowiązku, by wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji usługi winni być zatrudnieni wyłącznie na umowę o prace na pełny etat .

 

 

 Ad 3.  Zamawiający zauważa , że przepis art. 4 wyżej wskazanej ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy  możliwość zwrócenia się do drugiej strony  o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w wypadku zmiany przewidzianych w tymże przepisie  składników mających wpływ na koszty.  Ewentualna zmiana wynagrodzenia wykonawcy w  takim wypadku będzie  przedmiotem negocjacji stosownie do zmiany okoliczności  , w związku z czym zamawiający w aktualnym stanie rzeczy nie może zadeklarować , że wyrazi zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia. Zaznaczyć też należy , że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku jest już wartością znaną (rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.,Dz.U.2014.1220).

 

 

 Ad 4. Zamawiający określił warunki zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączonych do niej dokumentach  i nie przewiduje zmiany tych warunków.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY 

 

Krzysztof Oleś

Data publikacji: 9 października 2014

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Usługa ochrony osób i mienia

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA, KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI I MONITOROWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU ORAZ PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

 

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA, KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI I MONITOROWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU ORAZ PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 327258 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA, KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI I MONITOROWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU ORAZ PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Usługi ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz konserwacji, eksploatacji i monitorowania systemów sygnalizacji napadu i włamania obiektów Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. Usługa świadczona będzie przez 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilość godzin usługi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych określony został w siwz pkt 3.2.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Udzielenie zamówień uzupełniających może wystąpić w zakresie ochrony osób i mienia w sytuacji wymagającej zwiększenia ilości godzin, bądź obiektów objętych ochroną a także w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1 – 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien przedłożyć koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami) Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia oraz żądanych dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia oraz żądanych dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym każdy z Wykonawców winien wykazać, że dysponuje: 1. dla usługi eksploatacji, konserwacji i monitorowania systemu napadu i włamania funkcjonującym całodobowo we wszystkie dni roku centrum monitorowania systemów napadu i włamania wraz z grupą interwencyjną znajdującą się w granicach administracyjnych miasta Radomia, składającą się z minimum 3 oznakowanych pojazdów 2. dla usługi konwojowania wartości pieniężnych jednym nieoznakowanym pojazdem specjalistycznym Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą wykaz narzędzi, wykaz wyposażenia zakładu (w tym siedziby centrum monitorowania) i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia oraz żądanych dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia każdy z Wykonawców winien wykazać, że dysponuje: 1. dla usługi eksploatacji, konserwacji i monitorowania systemu napadu i włamania ,grupą interwencyjną znajdującą się w granicach administracyjnych miasta Radomia, składającą się z minimum 3 oznakowanych pojazdów oraz minimum 6 pracowników ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w osobiste środki ochrony (kamizelki kuloodporne, paralizatory, pałki, broń krótką), oraz minimum 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. 2. dla usługi ochrony osób i mienia minimum 10 osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, jednolicie umundurowanych i wyposażonych w osobiste środki ochrony (ręczne miotacze gazu, pałki) oraz minimum 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeznaczoną do nadzoru na ww. osobami; 3. dla usługi konwojowania wartości pieniężnych, minimum 2 osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonymi w osobiste środki ochrony (kamizelki kuloodporne, hełmy, paralizatory, pałki, broń krótką) ; Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia oraz żądanych dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej każdy z Wykonawców winien wykazać się, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o łącznej sumie ubezpieczeniowej wynoszącej minimum 700.000,00 zł (w tym Zamawiający wymaga przedstawienia polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę minimum 500.000 złotych oraz polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie konwojowania wartości pieniężnych na kwotę minimum 200.000 złotych). Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia oraz żądanych dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1. wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 3. pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 4. kopii dowodu wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój 29 lub na stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Radomiu ul. Malczewskiego 7 pok. 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

SIWZ z załącznikami

Data publikacji: 2 października 2014

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lipsku

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

F.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski

 1. Rejowska 99 pok. 310

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Oferta była jedyną ofertą złożoną w ogłoszonym postępowaniu, w związku z czym uzyskała maksymalną  liczbę  – 100 punktów w kryterium oceny ofert.

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a ustawy P.z.p. może nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia w siedzibie Zamawiającego.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

            Krzysztof Oleś

Data publikacji: 17 lipca 2014

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lipsku

Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lipsku.

Numer ogłoszenia: 212676 – 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lipsku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: – prac remontowych pomieszczeń – wykonania systemu instalacji wentylacyjnej – wykonania remontu instalacji grzejnikowej – wykonania instalacji systemu sygnalizacji pożaru – wykonania instalacji sieci strukturalnych, CCTV i KD – wykonania instalacji elektrycznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załączniki 3a-3c do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.00.00-3, 45.31.43.20-0, 45.31.21.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium powinno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1 – 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych: – pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 34 1030 1188 0000 0000 8990 4056 – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, zaś jego kopię dołączyć wraz z ofertą; – gwarancjach bankowych – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, zaś jego kopię dołączyć wraz z ofertą; – gwarancjach ubezpieczeniowych – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, zaś jego kopię dołączyć wraz z ofertą; – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, zaś jego kopię dołączyć wraz z ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w innej formie niż gotówkowa powinno, dla swej ważności, obejmować także dzień składania ofert. 6. Zamawiający uzna wadium za prawidłowo wniesione w następujących wypadkach: – za prawidłowo wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wpłatę przelewem na rachunek Zamawiającego, w tym że za jego terminowe wniesienie uznaje się uznanie rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert; – za prawidłowo wniesione wadium, w innych niż gotówka formach, zostanie uznane złożenie oryginału dokumentu w kasie Zamawiającego przed terminem składania ofert. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż gotówka, z treści dokumentu powinno wynikać, iż poręczenia lub gwarancja ma charakter nieodwoływalny, bezwarunkowy oraz płatny na pierwsze żądanie w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 – 3 ustawy Pzp. Jako beneficjent winien zostać określony Zamawiający, tj. Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5 do siwz).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5 do siwz).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5 do siwz).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5 do siwz).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5 do siwz).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2) kosztorysu ofertowego 3) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 4) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 5) jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust.2 siwz (tj. oświadczenie z art.. 24 ust.1 ustawy pzp, aktualnego odpisu z rejestru o działalności gospodarczej) Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określone w rozdziale VI ust. 5 siwz stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, pok.29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, pok.29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

 

SIWZ z załącznikami

Data publikacji: 25 czerwca 2014

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


INFORMACJA O PLANOWANYCH W 2014 R POSTĘPOWANIACH DO 30 000 EURO

INFORMACJA
 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu informuje , że w 2014r . w ramach procedury do 30 000 Euro planuje przeprowadzić postępowania w następujących zakresach:

 

Nazwa produktu lub usługi

Planowany termin przeprowadzenia postępowania

Meble biurowe
Maj
Ubezpieczenie budynków
Czerwiec

Sprzątanie pomieszczeń prokuratur: Radom Zachód, Szydłowiec, Kozienice Grójec, Zwoleń

Październik

Przewóz zwłok – usługa świadczona dla Prokuratur Rejonowych w:

1.Grójcu
2.Lipsku
3.Zwoleniu
4.Szydłowcu
5.Przysusze
6.Kozienicach
7.Radom Wschód w Radomiu
8.Radom Zachód w Radomiu
 
Listopad
Prasa codzienna
Listopad/grudzień
Materiały biurowe
Listopad/grudzień
 

Firmy, które chciałyby, aby skierowano do nich zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku proszone są o zgłaszanie i nadsyłanie swoich danych (tj. nazwy, adresu) ze wskazaniem procedury z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem przeprowadzenia postępowania.

Adres na który należy wysyłać zgłoszenie danych:

Prokuratura Okręgowa w Radomiu

ul. Malczewskiego 7

26-600 Radom

Wydział Budżetowo-Administracyjny

 

Data publikacji: 24 kwietnia 2014

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych

Radom,16.12.2013r. VII G 211/14/13 ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 9. 08..2013r. poz 907), zawiadamia się, że w postępowaniu na Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.” została wybrana oferta złożona przez : FAMEX JASTRZĘBSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 104 Oferta była jedyną ofertą złożoną w ogłoszonym postępowaniu, w związku z czym uzyskała maksymalną liczbę – 100 punktów w kryterium oceny ofert. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a ustawy P.z.p. może nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia w siedzibie Zamawiającego PROKURATOR OKRĘGOWY Krzysztof Oleś

Data publikacji: 16 grudnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych

Numer ogłoszenia: 504234 – 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych wyszczególnionych i opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ ( Formularz cenowy). Założenia: 1)Wykonawca dostarczy artykuły biurowe zgodnie ze specyfikacją zawartą w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, z zastrz. pkt. 2 2)Artykuły biurowe dostarczane będą sukcesywnie w okresie 12 kolejnych miesięcy, na podstawie zamówień częściowych zamawiającego 3)Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga także złożenia: 1)wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2)wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ ( formularz cenowy) 3)podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4)pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 5)pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: strona internetowa lub siedziba Zamawiającego pokój 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Radom, ul. Malczewskiego 7 pokój 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

SIWZ z załącznikami

Data publikacji: 6 grudnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zawiadomienie o wyborze oferty

„Remont pomieszczeń archiwum w budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu.”

 Radom, 25.10.2013r.

 Dot. VII G 211/13/2013r

 

 

                                         WSZYSCY WYKONAWCY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania na: „Remont pomieszczeń archiwum w budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu.”

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez :

PW  „ARKADA DELA”  Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom

 

Oferta ta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach jedynego kryterium – cena.

 

       Poniżej przedstawiamy wykaz Wykonawców ubiegających się o zamówienie wraz z przyznaną punktacją

 1.  PW  „ARKADA DELA”  Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom   –   100 pkt
 2. Firma Remontowo-Budowlana „REFTT” Dariusz Kapciak, ul. Potkanowska 50,  Radom – 65 pkt
 3. PW CEZBUD Cezary Stachowicz ul. Górnicza 16/60, Skarżysko-Kamienna– 56 pkt

 

 

Wyżej wymienieni Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu a oferty odpowiadały wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji.

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi po terminie określonym w  art. 94 ustawy Pzp .

Wszystkim Wykonawcom dziękuję za udział w postępowaniu.

 

                                                                                                                       

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                          Krzysztof Oleś

Data publikacji: 25 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont pomieszczeń użytkowych piwnic Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu.

                                                                                                                                           

 Radom, 23.10.2013r.

 

Dot. VII G 211/08/2013r

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania na: remont pomieszczeń użytkowych piwnic Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu.

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez :

PW  „ARKADA DELA”  Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom

Oferta ta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach jedynego kryterium – cena.

 

       Poniżej przedstawiamy wykaz Wykonawców ubiegających się o zamówienie wraz z przyznaną punktacją

 1.  PW  „ARKADA DELA”  Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom   –   100 pkt
 2.  PUH „SKADAR”  , ul. Wiejska 93A, 26-600 Radom   – 80 pkt
 3. Firma Remontowo-Budowlana „REFTT” Dariusz Kapciak, ul. Potkanowska 50,  Radom – 99 pkt

 

 

Wyżej wymienieni Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu a oferty odpowiadały wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji.

 

 

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania tego zawiadomienia.

 

Wszystkim Wykonawcom dziękuję za udział w postępowaniu.

 

 

                                                                                                                       PROKURATOR OKRĘGOWY

 

                                                                                                        Krzysztof Oleś    

Data publikacji: 23 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: “Usługę kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur Rejonowych w Grójcu, Zwoleniu, Szydłowcu, Radomiu, Kozienicach.”

 

Do pobrania:

Zawiadomienie (pdf)

Data publikacji: 23 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup i dostawę serwera oraz drukarek dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu.” Została wybrana oferta złożona przez ………………

 

Radom,21.10.2013r.

 

VII G 211/11/13

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

 

 Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup i dostawę serwera oraz drukarek dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu.” Została wybrana oferta złożona przez Technet Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żwirki i Wigury 38 lok 7/8

 

Oferta była jedyną ofertą złożoną w ogłoszonym postępowaniu, w związku z czym uzyskała maksymalną  liczbę  – 100 punktów w kryterium oceny ofert. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a ustawy P.z.p. może nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia w siedzibie Zamawiającego.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Oleś

Data publikacji: 21 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę serwera oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu.”

 

 

Radom, 15.10.2013r.

 VII G 211/11/13

 

 WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę serwera oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy treść pytania oraz odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym przez Wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

 

Dnia 14.10.2013r do Zamawiającego wpłynęło pismo w którym zadano następujące pytanie:

 

Pytanie :

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ: Specyfikacja techniczna w punkcie 1. Serwer 1 szt. podpunkt: System operacyjny wymaga zaoferowania Microsoft Windows Serwet 2012 Standard w języku polskim.

                Czy Zamawiający uzna za spełnienie w/w wymogu, jak Wykonawca zaoferuje system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2012 Standard w języku angielskim wraz z nakładką systemową, która zamieni system z języka angielskiego na język polski?

 

Odpowiedź:

                Zamawiający uzna za spełniony wymóg, jeżeli  system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2012 Standard będzie w języku angielskim wraz z nakładką systemową, która zamieni system z języka angielskiego na język polski

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Oleś  

Data publikacji: 15 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Remont w OZ w Szydłowcu

Remont pomieszczeń archiwum w budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu.

Numer ogłoszenia: 412584 – 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń archiwum w budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach archiwum zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.40.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1)wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2)kosztorys ofertowy 3) parafowanego wzoru umowy- załącznik nr 6 do SIWZ 4)pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 5)pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pobrać ze strony internetowej lub siedziby Zamawiającego pokój 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom pokój 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Do pobrania:

SIWZ z załącznikam

 

Data publikacji: 10 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zakup serwera i drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Zakup i dostawa serwera oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Numer ogłoszenia: 409828 – 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa serwera oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: – serwera – 1 szt. – drukarek – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 30.23.21.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia . Ocena zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga także złożenia: 1)wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2)wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna) 3)pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 4)pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: strona internetowa lub siedziba Zamawiającego pokój 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa , ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom pok. 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

 SIWZ z załącznikami

 

Data publikacji: 9 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur Rejonowych w Grójcu, Zwoleniu, Szydłowcu, Radomiu, Kozienicach Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy treść pytań oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

Radom, 07.10.2013r.

VII G 211/08/13

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur Rejonowych w Grójcu, Zwoleniu, Szydłowcu, Radomiu, Kozienicach

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy treść pytań oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

 

Dnia 04.10.2013r do Zamawiającego wpłynęło pismo w którym zadano następujące pytania:

 

Pytanie 1:

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 poz. 1198 ze zm.) proszę o podanie wyników z ostatniego postępowania przetargowego w w/w zakresie zawierającego zestawienie Wykonawców i zaoferowanych przez nich cen. Prosimy o przesłanie informacji jaka firma obecnie świadczy usługi utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego.

 

Pytanie 2

Czy Firma, która realizuje obecnie zamówienie na usługę sprzątania otrzymała od Zamawiającego upomnienia lub kary za nienależyte wykonywanie umowy?

 

Pytanie 3

Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy w obecnie organizowanym postępowaniu przetargowym zakres usługi oraz powierzchnia podlegająca usłudze porządkowej uległa zmianie w stosunku do poprzedniego przetargu. Proszę o podanie powierzchni wewnętrznej oraz zewnętrznej podlegającej usłudze porządkowej w ubiegłym postępowaniu przetargowym.

 

Pytanie 4

Prosimy o podanie ilości pracowników zatrudnionych w obiekcie oraz przeciętnej liczby petentów odwiedzających obiekt?

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi

 

Ad 1

 

W załączniku protokół z otwarcia ofert postępowania z 2011 roku.

Obecnie usługę utrzymania czystości w obiektach prokuratur okręgu radomskiego świadczy Firma Usługowo-Handlowa ; Grochowska Małgorzata z siedzibą w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 59 A m.20 -wyłoniona w drodze procedury do 14 000 euro.

 

 

 

Ad 2

 

Treść pytania nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu VII G 211/08/13 . Dodatkowo zauważyć należy ,że podniesione kwestie należą do wewnętrznych relacji gospodarczych wynikających z konkretnego stosunku umownego i nie stanowią informacji publicznej.

Ad 3

 

Zakres usługi oraz powierzchnia podlegająca usłudze przetargowej zwiększyła się w stosunku do poprzedniego przetargu o dołączenie do przedmiotu zamówienia Prokuratury Rejonowej w Kozienicach. Powierzchnie podlegające usłudze podane w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ ( rozdział III).

 

Ad 4

Ilość pracowników jest podana w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ ( rozdział III) . Nie prowadzimy kalkulacji liczby interesantów odwiedzających prokuratury , prosimy o potraktowanie urzędów jako miejsc ogólnie dostępnych .

 

 

                                                                                                                             PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                                       Krzysztof Oleś

 

 

 

Pobierz załącznik:

 Scan protokołu z otwarcia ofert 

 

Data publikacji: 8 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Remont pomieszczeń użytkowych piwnic Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu.

Remont pomieszczeń użytkowych piwnic Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu. Numer ogłoszenia: 406012 – 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Radom: Remont pomieszczeń użytkowych piwnic Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu.
Numer ogłoszenia: 406012 – 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń użytkowych piwnic Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania: – prac remontowych w pomieszczeniach; – wymiana instalacji wody piwnic z włączeniem do istniejących pionów hydrantowych; – remontu instalacji elektrycznej;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.40.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.31.10.00-0, 45.11.00.00-1, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełniony druk oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2)podpisane oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 3)kosztorysy ofertowe 4)oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 5) parafowany wzór umowy- załącznik nr 8 do SIWZ 6)pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 7)pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze strony internetowej lub siedziby Zamawiającego pokój 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom pokój 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

SIWZ z załącznikami

 

Data publikacji: 7 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Utrzymanie czystości

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur Rejonowych w Grójcu, Zwoleniu, Szydłowcu, Radomiu, Kozienicach.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.prokuratura.radom.pl

 

Radom: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur Rejonowych w Grójcu, Zwoleniu, Szydłowcu, Radomiu, Kozienicach

Numer ogłoszenia: 400880 – 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur Rejonowych w Grójcu, Zwoleniu, Szydłowcu, Radomiu, Kozienicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania w pomieszczeniach użytkowanych przez Prokuratury Rejonowe : w Grójcu, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Kozienicach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne części zamówienia: Część I – Prokuratura Rejonowa w Grójcu z siedzibą przy ul. Sportowej 14 – powierzchnia użytkowa 829,44 m kw Część II – Prokuratura Rejonowa Radom Zachód w Radomiu z siedzibą przy ul Traugutta 30/30a – powierzchnia użytkowa 630,84 m kw. = 52,85 m kw archiwum Część III – Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 124 -powierzchnia użytkowa 300,36 m kw. Część IV – Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu z siedzibą przy ul. 11 Listopada 10 – powierzchnia użytkowa 310 m kw. Część V – Prokuratura Rejonowa w Kozienicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 powierzchnia użytkowa – 376 m kw..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2)podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 3) Informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4)pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 5)pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: strona internetowa lub siedziba Zamawiającego pokój 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, pok. 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

SIWZ z załącznikami

Data publikacji: 3 października 2013

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO

KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

                                                                                                                      Radom, 14.12.2012r.

 

VII G 211/12/12

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że w postępowaniu na „KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO” została wybrana oferta złożona przez :

 

POCZTA POLSKA S.A.

BIURO KLIENTA BIZNESOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO

Rejon Sprzedaży Radom, ul. Malczewskiego 5, 26-607 Radom

Oferta była jedyną ofertą złożoną w ogłoszonym postępowaniu, w związku z czym uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a ustawy P.z.p.  nastąpi 20.12.2012r.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                              Krzysztof Oleś

.

Data publikacji: 14 grudnia 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO

Odpowiedź na pytania

 Radom, 13.12.2012r.

 

VII G 211/12/12

                                                                                  

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy treść pytania oraz odpowiedzi jakiej udzielił Wykonawca  :

 

Dnia 12.12.2012r do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie :

Pytanie

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, PROJEKT UMOWY, §5

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w §5 Załącznika nr 6 do SIWZ zapisu o następującej treści: „za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy”

Odpowiedź

Zamawiający dodaje w załączniku nr 6 do SIWZ , PROJEKT UMOWY w § 5 ust. 5 o treści:

 

 1. „Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy”

 

 

Powyższa odpowiedź na pytanie stanowi  integralną część SIWZ i jest od momentu jej opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

 

 

                                                                                                              Prokurator  Okręgowy

 

                                                                                                     Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 13 grudnia 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO

Pytania i odpowiedzi

 Radom,10.12.2012r.

 

 

VII G 211/12/12

                                                                                   WSZYSCY WYKONAWCY                                                                       

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy treść pytań oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

 

Dnia 7.12.2012r do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania

 

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, PROJEKT UMOWY

 

Komparycja umowy zawiera sformułowanie „zwanego w dalszej części DOSTAWCĄ” co nie jest spójne z treścią umowy. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na „zwanego w dalszej części WYKONAWCĄ.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę na „ zwanego w dalszej części Wykonawcą.”

 

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ. PROJEKT UMOWY,§ 1 ust 3

W § 1 ust 3 Zamawiający wskazuje, że miejscem wykonywania usług są wskazane lokalizacje Prokuratur. Operator wnosi o wykreślenie z projektu umowy sformułowania „Miejsce wykonania usługi” ponieważ usługi wykonywane będą w placówkach Operatora a nie we wskazanych lokalizacjach Prokuratur.

 Odpowiedź

Zamawiający wykreśla z projektu umowy sformułowanie : „Miejsce wykonania usługi „ w to miejsce wprowadzając następujący zapis : „Miejscem wykonywania usługi będą placówki Operatora właściwe dla siedzib jednostek prokuratur.”

 

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ. PROJEKT UMOWY,§ 2 pkt 3

W § 2 pkt 3 Zamawiający odwołuje się do § 1 pkt 4, gdzie wskazane są siedziby Zamawiającego, z których odbierane będą przesyłki. W projekcie Umowy lokalizacje Zamawiającego wskazane są w § 1 pkt 3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu?

 Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na ; „ Do obowiązków Wykonawcy będzie należało jeden raz dziennie ( od poniedziałku do piątku ) odbieranie przesyłek pocztowych z każdej siedziby wymienionej w § 1 pkt 3 w godzinach od 14.00 do 15:00.”

 

Pytanie 4

 

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ. PROJEKT UMOWY,§ 5 ust 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z § 5 ust 1 słowa „ryczałtowe”

 Odpowiedź

Zamawiający wykreśla z § 5 ust. 1 słowa „ryczałtowe.”

 

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ. PROJEKT UMOWY,§ 5 ust 3.

Operator wnosi o wykreślenie z Załącznika nr 6 do SIWZ sformułowania zawartego w § 5 ust 3 „W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, ma on prawo do przedłużenia terminu zapłaty o różnicę pomiędzy datą zapłaty a datą dostarczenia.”

 Odpowiedź

Zamawiający nie uwzględnia propozycji wykreślenia sformułowania zawartego w § 5 ust.3 .

 

Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ. PROJEKT UMOWY,§ 6 ust 2

Operator zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu „Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę w przypadkach określonych w pkt 1”

 Odpowiedź

Zamawiający skreśla zapis zawarty w § 6 ust. 2 .

 

Pytanie 7

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ. SPECYFIKACJA TECHNICZNA, pkt 2)

Czy zamawiający dopuszcza możliwość dodania w pkt 2) zapisu „odbioru przesyłek pocztowych z siedzib Zamawiającego”

 Odpowiedź

Zamawiający dodaje do SIWZ , SPECYFIKACJA TECHNICZNA pkt 2) zapis :

 1. c)      „Odbioru przesyłek pocztowych z siedzib Zamawiającego.”

 

Pytanie 8

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ. SPECYFIKACJA TECHNICZNA pkt 6)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w załączniku nr 1 SIWZ pkt 6 „Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicami kraju objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym? Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę w załączniku nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA pkt 6.:

„ Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicami kraju objętego porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.”

Pytanie 9

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny za świadczenie usługi odbioru przesyłek w przypadku zmiany cennika za usługę Poczta Firmowa?

 Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny za świadczenie usługi odbioru przesyłek w przypadku zmiany cennika za usługę Poczta Firmowa .

Pytanie 10

Czy w przypadku wyboru oferty Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w umowie m.in. w zakresie uszczegółowienia świadczenia usług przez operatora, w tym wskazanie aktów prawnych na podstawie, których świadczone będą usługi oraz wprowadzenie załączników regulujących kwestię prawidłowego opracowania i nadawania przesyłek?

 

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia i treści wzajemnych świadczeń stron.

Wszystkie powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są od momentu ich opublikowania na stronie internetowejZamawiającego wiążące dlawszystkich wykonawców.

 

                                                                                                                     

Prokurator  Okręgowy

 

                                                                                                   Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 10 grudnia 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Materiały biurowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                                     

 

Radom, 07.12.2012r.

 

VII G 211/10/12

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.”

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

            Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny.

            Wygrała oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: FAMEX Jastrzębscy Sp. J. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 104, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w siwz.

            Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna oferta.

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, wraz z przyznaną punktacją.

 

Nr oferty

Wykonawca

Liczba przyznanych punktów

1

Przedsiębiorstwo „ANNEX” ul. Rynek 10, 23-235 Annopol

92

2

FAMEX JASTRZĘBSCY, ul. Żeromskiego 104, Radom

100

3

BIURO PLUS Zbigniew Jakubczyk, ul. Tartaczna 3/5, Radom

91

 

Wszystkim Wykonawcom Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p. nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

                                                

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                             Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 7 grudnia 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz prokuratur okręgu radomskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12.06 2003 r. Prawo pocztowe.

 

Pliki do pobrania:

 

SIWZ z załącznikami

Data publikacji: 4 grudnia 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zakup i dostawa serwera dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 

                                                                                                                      Radom, 03.12.2012r.

 VII G 211/11/12

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup i dostawę serwera

dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu.” Została wybrana oferta złożona przez :

Technet Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żwirki i Wigury 38 lok 7/8

Oferta była jedyną ofertą złożoną w ogłoszonym postępowaniu, w związku z czym uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a ustawy P.z.p. nastąpi w dniu 4. 12.2012r .

 

 

                                                                  

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                 Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 4 grudnia 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ PROKURATUR OKRĘGU RADOMSKIEGO

Do pobrania:

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Data publikacji: 30 listopada 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Materiały biurowe

Pytanie oraz udzielona odpowiedż – mat.biur.

 

Radom, 28.11.2012r.

 VII G 211/10/12

 

                                                                                   WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazuję treść pytania oraz odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

 

 

Dnia 27.11.2012r do Zamawiającego wpłynęło pismo o treści:

               W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących szczegółów zapisów zawartych w SWIZ.

Pytanie 1.

               Poz. 5. Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga skoroszytów za sztukę czy za opakowanie? A jak za opakowanie to ile sztuk powinno zawierać??

               Poz. 6. Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga skoroszytów za sztukę czy za opakowanie? A jak za opakowanie to ile sztuk powinno zawierać??

 

Zamawiający udziela odpowiedzi

               W poz. 5 i poz. 6 formularza cenowego – Zamawiający wymaga skoroszytów – cena za opakowanie. Opakowanie winno zawierać 10 szt.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                                                                                                       Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 28 listopada 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zakup i dostawa serwera

Zakup i dostawa serwera dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.prokuratura.radom.pl

 

Radom: Zakup i dostawa serwera dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu
Numer ogłoszenia: 468320 – 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa serwera dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera – 1 szt. opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna) 3) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 5) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: strona internetowa Zamawiającego lub sdziba pokój 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa Radom ul. Malczewskiego 7 pokój 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami

 

Data publikacji: 23 listopada 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zakup i dostawa materiałów biurowych

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.prokuratura.radom.pl

 

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych wyszczególnionych i opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ ( Formularz cenowy). 2.Założenia: 1) Wykonawca dostarczy artykuły biurowe zgodnie ze specyfikacją zawartą w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, z zastrz. pkt. 2 2) Artykuły biurowe dostarczane będą sukcesywnie w okresie 12 kolejnych miesięcy, na podstawie zamówień częściowych zamawiającego 3) Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia /nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia /nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia /nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia /nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę spełnia /nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga także złożenia: 1)wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2)wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ ( formularz cenowy) 3)podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4)pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 5)pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: strona internetowa oraz siedziba Zamawiającego pokój 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

SIWZ z załącznikami

 

Data publikacji: 23 listopada 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „ Dostawę mebli biurowych dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu”

 

Radom, 30.10.2012r.

VII G 211/09/2012

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

 „ Dostawę mebli biurowych dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu”       

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena.

 

Wygrała oferta nr 8 Wykonawcy : PPHU AS z siedzibą w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 21, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji z zastrzeżeniem pkt I.

 

Poniżej przedstawiam tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, których oferta nie podlegała odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Przyznane punkty

1.

KOMA, R.Kozakiewicz, R.Makowski Sp.J.

26-600 Radom, ul. Chorzowska 3 lok. 3

98,86

2.

TMD Sp. z o.o.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29

58,64

3.

ALANG Barbara Wróbel

30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10/15

52,87

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.

75-252 KOSZALIN

44,65

5.

METRO Robert Metlecki

16-300 Augustów,ul. Turystyczna

85,37

6.

BIURO CONSULT Karczmarz Kwiatkowski Sp. J.

02-651 Warszawa, ul. Garażowa 4

79,52

7.

PW TORA Grzegorz Rataj

20-445 Lublin, ul. Zembrzycka 112 B

93,37

8.

PHPU „A.S.”

42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 21

100

9.

BARMA Meble Biurowe

40-311 Katowice, ul. Chłodna 17

82,84

10.

Biuro Inżynieryjno Handlowe ARTUSS Luśnia Artur

38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 30

76,31

11.

KJK meble sp. z o.o.

40-384 Katowice, ul. Bp.H.Bednorza 2a-6

96,28

 

 Wszystkim Wykonawcom dziękuję za udział w postępowaniu.

 

Data publikacji: 30 października 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mebli, krzeseł biurowych dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu, w asortymencie wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2.Podane w formularzach cenowych ilości są ilościami maksymalnymi

 

Radom: Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu
Numer ogłoszenia: 403378 – 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.prokuratura.radom.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mebli, krzeseł biurowych dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu, w asortymencie wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2.Podane w formularzach cenowych ilości są ilościami maksymalnymi. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zmniejszonej ilości poszczególnych asortymentów zamówienia, bez podawania przyczyn. 4.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane meble: a) były fabrycznie nowe, b) nie były regenerowane lub reprodukowane, c) spełniały wymagania techniczne i jakościowe w zakresie: MATERIAŁY Meble zostaną wykonane z płyt DSP o grubości 25 i 18 mm pokrytych melaminą – kolorystyka do uzgodnienia. Wszystkie krawędzie elementów wykończone taśmą PCV. Ściany tylne mebli wykonane z HDF (gr. 3 mm). Blaty biurek zostaną wykonane z DSP o grubości 25 mm w melaminie, oparte na stopach metalowych, wyposażonych w regulatory wysokości. Panele przednie wykonane z DSP (gr.18 mm). Wszystkie elementy metalowe konstrukcji malowane farbami proszkowymi na kolory: RAL 9006 (aluminium). Kontenery i pomocniki wykonane zostaną z DSP grubości 25 i 18 mm. Szuflady wykonane będą z płyty DSP, wysuw na prowadnicach rolkowych. Wszystkie kontenery zamykane na zamek centralny. Będą posiadały kółka jezdne z bieżnikiem, który zabezpiecza podłogi przed zarysowaniem i ułatwia przesuwanie. Blaty górne szaf wykonane zostaną z płyty grubości 25 mm, pozostałe elementy z płyt grubości 18 mm. Rozstaw półek dostosowany będzie do wysokości segregatorów. Półki w szafach zostaną wzmocnione tak, aby zapobiec wyginaniu się pod ciężarem dokumentów. Wszystkie meble ( szafy , witryny , szafki ) mają możliwość zamknięcia. AKCESORIA W meblach użyte zostaną wysokiej jakości zawiasy, prowadnice szuflad, zamki i inne akcesoria . Wszystkie materiały użyte w produkcji mebli będą posiadały certyfikaty jakości i higieny. d) posiadały minimum 36 miesięczną gwarancję, e) spełniały pozostałe wymagania określone w Załączniku Nr 2. 5. Wypełniony formularz cenowy musi zawierać oferty cenowe do wszystkich pozycji asortymentowych podanych przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.12.10.00-6, 39.11.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 100 00,00 zł. brutto i potwierdzi należyte wykonanie tej dostawy odpowiednimi dokumentami.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ), 2. Oświadczenia z art. 22 i 24 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a i 4b do SIWZ), 3.Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego Załączniki Nr 2 SIWZ), 4. Parafowany wzór umowy – oświadczenia Wykonawcy zgodnie z Załącznikami Nr 4a i 4b do SIWZ, – wystąpienie Wykonawcy dotyczące utajnienia informacji, o których mowa w § 25 SIWZ, jeżeli o takie utajnienie występuje, – informacja dotycząca podwykonawców zgodnie z § 24 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa Radom, ul. Malczewskiego 7 pok.29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 10:45, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, pok. 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

SIWZ z załącznikami

 

Data publikacji: 17 października 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania.

Szczegóły…

Data publikacji: 27 lipca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


ROBOTY BUDOWLANE PROKURATURY REJONOWEJ RADOM WSCHÓD W RADOMIU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy treść pytań oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

 

                                                                                                                     

Radom,03 .07.2012r.

 

 

VII G 211/08/12

 

                                                                                  

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ROBOTY BUDOWLANE PROKURATURY REJONOWEJ RADOM WSCHÓD W RADOMIU”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy treść pytań oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

 

 

Dnia 03.07.2012r do Zamawiającego wpłynęło pismo o treści:

Na podstawie art.38 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o :

1.Zamieszczenie schematu rozdzielni głównej i układu pomiarowego, który powinien być uzgodniony z RE.

2.Prosimy o udzielenie informacji na następujące pytania:

2.1 w obmiarach występuje wykucie bruzd pod przewody, zaś brak jest pozycji dotyczącej zaprawiania tych bruzd po ich zamontowaniu,

2.2 w projekcie występuje 77 szt. czujek p/poż.,zaś w kosztorysie tylko 70 szt. Którą ilość należy uwzględnić?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi

 1. Wszystkie aparaty z istniejącej rozdzielnicy głównej, ochronniki przepięciowe oraz układ sterowania pompą mają być przeniesione do nowej, powiększonej skrzynki rozdzielczej, w tym samym miejscu, uzupełnionej o wyłącznik z cewką wybijakową dla wyłączenia pożarowego budynku /opis w projekcie pkt 1.5.2/ oraz zabezpieczenie dla rozdzielnicy R_UPS.
  Istniejące obwody zasilane z RG mają być podłączone do przeniesionych
  aparatów.

  Układ pomiarowy przeniesiony do nowej skrzynki jak w projekcie bez zmiany lokalizacji. Prace wymagają powiadomienia Zakładu Energetycznego o konieczności rozplombowania licznika energii przed rozpoczęciem prac.

  2.1 Wszystkie wykute bruzdy niezbędne do ułożenia przewodów należy zaprawić w ramach prac remontowo-budowlanych.

  2.2 Należy uwzględnić 77 czujek.

                                                                                                                       

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

KRZYSZTOF OLEŚ

 

 

Data publikacji: 3 lipca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Roboty budowlane Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu

Roboty budowlane Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu Numer ogłoszenia: 215496 – 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa – prokuratura.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania: – prac remontowych w pomieszczeniach; – wymiany instalacji centralnego ogrzewania; – sieci komputerowej – dedykowanej sieci energetycznej; – instalacji przeciwpożarowej – instalacji wod-kan – modernizacji wentylacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 100.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16.000 złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotych). 2. Wadium powinno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert t. j. do dnia 12 lipca 2012 roku, do godziny 10:15. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1 – 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych: – pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK Nr 31 1130 1062 0000 0572 5120 0007 . – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, zaś jego kopię dołączyć wraz z ofertą; – gwarancjach bankowych – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, zaś jego kopię dołączyć wraz z ofertą; – gwarancjach ubezpieczeniowych – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, zaś jego kopię dołączyć wraz z ofertą; – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, zaś jego kopię dołączyć wraz z ofertą.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1)wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2)podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 3)kosztorysy ofertowe 4)oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 5) parafowanego wzoru umowy- załącznik nr 10 do SIWZ 6)pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 7)pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8)potwierdzenie wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1.strona internetowa- jak wyżej 2.siedziba zamawiającego pok.29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ul. Malczewskiego 7,26-600 Radom, pok. 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania: SIWZ z załącznikami

Data publikacji: 22 czerwca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania

 

Radom, 18 .06.2012r.                                               

 

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII G 211/07/12 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Prokuratury Okręgowej w Radomiu.”

 

 Z A W I A D O M I E N I E  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej

Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna

 

W postępowaniu udział wzięli następujący Wykonawcy- otrzymując punkty:

 

„CORRENTE” Sp. z o.o.                                            98 pkt

 1. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

PGE Obrót S.A.                                                          100 pkt

Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej

Al. Piłsudskiego 51,                                     

26-110 Skarżysko Kamienna

 

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

 

Wybór oferty dokonany został w oparciu o punktację, obliczoną według formuły zawartej w siwz.

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p. nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Wszystkim Wykonawcom dziękuję za udział w postępowaniu.

 

                                                           PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 19 czerwca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zmodyfikowany wzór UMOWY

Zmodyfikowany wzór UMOWY

Załącznik nr 4 do siwz -umowa-MODYFIKACJA

pobierz

Data publikacji: 14 czerwca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU”

 

           Radom, 14.06.2012r.

 VII G 211/07/12

 

                                       WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy treść pytań oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu :

 

 

Dnia 8.06.2012r do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania

 

Pytanie 1

Rozdz. IX pkt 2 SIWZ – Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie ostatniego zdania zapisu do treści:

Wykonawca nie będzie dochodził od zamawiającego żadnych roszczeń finansowych w przypadku gdy faktyczna ilość zakupionej energii będzie większa lub mniejsza od wielkości szacunkowej podanej w załączniku 5, poza roszczeniem za faktycznie zużytą energię.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę namodyfikację treści zapisu SIWZ Rozdz. IX pkt 2 poprzez rozszerzenie go o słowa „poza roszczeniem za faktycznie zużytą energię.”

Nowy zapis otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca nie będzie dochodził od zamawiającego żadnych roszczeń finansowych w przypadku gdy faktyczna ilość zakupionej energii będzie większa lub mniejsza od wielkości szacunkowej podanej w załączniku 5, poza roszczeniem za faktycznie zużytą energię.”

 

Umowa

 Pytanie 2

 • 3 ust 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o zaktualizowanie zapisu dotyczącego bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców poprzez zmianę odwołania na § 42 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń obrocie energią elektryczną ( Dz.U. z 2011r. Nr 189 poz. 1126).

Odpowiedź

Zamawiający aktualizuje podstawę prawną powołaną w § 3 ust 2 umowy.

Ust. 2 § 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011r Nr 189 poz. 1126).”

 

Pytanie 3

 • 4 ust. 2 lit b) – Wykonawca informuje, iż posiada zawartą umowę z OSD. Z uwagi na fakt, że umowa powyższa mogłaby zostać rozwiązana z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi (np. przyczyny leżącej po stronie OSD) zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego. Prosimy o zmodyfikowanie zapisu do treści:
 1. b) posiadania Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z OSD przez cały okres obowiązywania Umowy i wskazania jej numeru Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca zapewni, że Generalna Umowa Dystrybucyjna pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku niezawarcia Generalnej Umowy Dystrybucyjnej lub jej rozwiązania, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym.

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza zmianę w §4 ust. 2 lit. b) , który otrzymuje brzmienie:

”b )posiadania Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z OSD przez cały okres obowiązywania Umowy i wskazania jej numeru Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Wykonawca zapewni, że Generalna Umowa Dystrybucyjna pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku niezawarcia Generalnej Umowy Dystrybucyjnej lub jej rozwiązania Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym , a ponadto jeżeli niezawarcie Generalnej Umowy Dystrybucyjnej lub jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 3 000 zł”.

 

Pytanie 4

 • 5- Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za ciągłość i niezawodność dostaw energii elektrycznej leży po stronie OSD. Regulacje dotyczące odpowiedzialności za przerwy w dostarczaniu energii znajdować się w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne zaniechania ze strony OSD. Ponadto informujemy, że w przypadku działalności osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za przerwy w sprzedaży (dostawie) spowodowane ww. czynnikami oraz zmodyfikowanie zapisu do treści:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie (brak sprzedaży) energii elektrycznej na skutek:

a)działanie siły wyższej albo z wyłącznej winy Zamawiającego,

b)niezawinionej awarii w sieci elektroenergetycznej na czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostawie energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia,

c)wykonania prawomocnego orzeczenia sądu albo ostatecznej decyzji organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,

d)działania osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności,

e)wyłączeń i przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dokonywanych przez OSD.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie § 5 umowy poprzez dodanie podpunktów d) e) w związku z czym § 5 umowy otrzymuje brzmienie:

 „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej na skutek: a)działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Zamawiającego,

b)niezawinionej awarii w sieci elektroenergetycznej na czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostawie energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia,

c)wykonania prawomocnego orzeczenia sądu albo ostatecznej decyzji organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

d)działania osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności,

e)wyłączeń i przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dokonywanych przez OSD.

 

 

Pytanie 5

 • 6- Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zamianie opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do przedmiotowego paragrafu ust. 7 o treści:

W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany §6 umowy poprzez dodanie ust. 7 w brzmieniu:

„Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.”

 

Pytanie 6

 • 6 ust. 6 – Wykonawca informuje, że rozliczenie opłat z tytułu sprzedaży energii elektrycznej następuje na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych Wykonawcy przez OSD. W przypadku gdyby Zamawiający miał wątpliwości co do prawidłowości faktury VAT może złożyć pisemną reklamację. Zapis w części dotyczącej obowiązku potwierdzenia odczytu przez Zamawiającego jest bezprzedmiotowy i może znacznie wydłużyć proces rozliczeń pomiędzy stronami. Ponadto Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób i w jakich terminach potwierdzał będzie prawidłowość odczytów oraz czy zapisy w tym zakresie znajdują się w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a OSD. Z uwagi na powyższe prosimy o zmodyfikowanie zapisu do treści:

Ilość zużytej energii będącej podstawą do naliczenia należności Wykonawcy stanowi odczyt dokonany przez OSD.

Odpowiedź

Intencją Zamawiającego zawartą w §6 ust. 6 jest to, iż każdorazowy odczyt liczników energii nastąpi w obecności przedstawiciela Zamawiającego (kierownik sekretariatu lub osoba przez niego wyznaczona), który w formie ustnej lub pisemnej potwierdzi prawidłowość dokonanego odczytu.

Pytanie 7

 • 7 ust. 1 – Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii podana w przedmiotowym zapisie wartość umowy ma jedynie charakter orientacyjny. W przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Prosimy o zmodyfikowanie zapisu do treści:

Maksymalna wartość brutto Umowy wynosi……….zł ( słownie zł…………………). Podana wartość ma jedynie charakter orientacyjny a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu §7 ust. 1 o słowa :”Podana wartość ma jedynie charakter orientacyjny a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej.”

 • 7 ust 1 otrzymuje brzmienie :

„Maksymalna wartość brutto Umowy wynosi……….zł ( słownie zł…………………).

Podana wartość ma jedynie charakter orientacyjny a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej.”

 

Pytanie 8

 • 7 ust. 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie czy poszczególne prokuratury prowadzić będą osobne rozliczenia i powinny być wskazane jako odbiorcy i płatnicy faktur. Prosimy o wykazanie numerów NIP poszczególnych odbiorców.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że odpowiedź na zadane pytanie zawiera się w §7 ust. 2 umowy. Odbiorcami widniejącymi na fakturze będą poszczególne jednostki Prokuratur, płatnikiem zaś Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Numer NIP uzupełniony zostanie w chwili zawierania umowy między stronami.

 

Pytanie 9

 • 7 ust. 4 – Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Prosimy o zmianę zapisu na: Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisu zawartego w §7 ust. 4 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia faktury.”

 

Pytanie 10

 • 8 ust. 1 i 4 – W przypadku potrzeby korygowania należności np. na podstawie skorygowanych danych pomiarowych otrzymanych od OSD może również nastąpić niedopłata. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów odpowiednio do treści:

1.W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych Zamawiającemu przez OSD.

4.Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata, podlega doliczeniu do pierwszej wystawionej faktury VAT.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisów §8 ust. 1 i 4 umowy, które otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych Zamawiającemu przez OSD.

4.Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata podlega doliczeniu do pierwszej wystawionej faktury VAT.”

 

Pytanie 11

 • 9 ust 1 – Z uwagi na fakt, że do realizacji sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do realizacji przez OSD oraz przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy u OSD Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 24 miesięcy licząc od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2014r. jednakże rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Odpowiedź

Zamawiający  nie dokonuje modyfikacji powyższego zapisu z uwagi na fakt, iż wskazane terminy są realne do przeprowadzenia zmiany dostawcy.

Zamawiający oświadcza, że procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej będzie dokonana po raz pierwszy. Zamawiający oświadcza, że posiada umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej. Wszystkie umowy posiadają termin wypowiedzenia 30 dni.

 

Pytanie 12

Załącznik nr 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie zapisów technicznych dla punktu poboru znajdującego się w Radomiu przy ul. Malczewskiego7 w zakresie mocy umownej i mocy przyłączeniowej. Informujemy, że moc umowna nie może być większa niż moc przyłączeniowa.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 6 do siwz dla punktu poboru przy ul. Malczewskiego 7 wystąpiła omyłka pisarska. Moc przyłączeniowa i moc umowna wynosi 30 kW.

 

Pytanie 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii oraz czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy.

Odpowiedź

Odpowiedz zawarta w odpowiedzi na pyt. 11.

 

Pytanie 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do ODS oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD z wprowadzonym zapisem umożliwiającym przekazywanie dalszych pełnomocnictw pracownikom Wykonawcy. Prosimy o udostępnienie wzoru pełnomocnictwa.

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie wymagał aby wyłoniony Wykonawca zawierał w jego imieniu umów dystrybucyjnych co nie oznacza faktu, iż zgodnie z rozdziałem 9 siwz „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wszystkich czynności związanych ze zmianą dostawcy.”

 

Pytanie 15

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy.

 

Dnia 11.06.2012r do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi zakupu energii elektrycznej, proszę o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę następujących kwestii treści ogłoszenia i SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy § 7 ust. 1, załącznika nr 4 do SIWZ (Umowa) – w związku z ustaleniem maksymalnej wartości umowy, końcowy termin obowiązywania umowy, objęty zapisem § 9, musi zostać dodatkowo uzależniony od osiągnięcia wartości, o której mowa w przedmiotowym zapisie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji §9 ust 1 umowy , gdyż dokonał modyfikacji zapisu §7 us1 o rozszerzenie poprzez dodanie treści:”Podana wartość ma jedynie charakter orientacyjny a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej.”

 

Pytanie 2

Dotyczy § 9 ust. 1, załącznika nr 4 do SIWZ – wnosimy o modyfikację zapisu na następujący: ”Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.09.2012, jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną, oraz skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 01.09.2012 do 31.12.2014 z zastrzeżeniem postanowień powyżej.”

Odpowiedź

Zamawiający udzielił  odpowiedzi na powyższe pytanie (patrz – pyt. 11 z dnia 8.06.2012r)

 

Pytanie 3

Dotyczy § 6, ust. 1 tego samego załącznika – wnosimy o modyfikację zapisu poprzez dopisanie następującego warunku: „Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.”

Odpowiedź

Zamawiający udzielił  odpowiedzi na powyższe pytanie (patrz – pyt. 5 z dnia 8.06.2012r)

 

Wszystkie powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego wiążące dla wszystkich wykonawców.

 

                                                                                                                     

 

Prokurator  Okręgowy

 

                                                                                   Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 14 czerwca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU

 

Numer ogłoszenia: 185474 – 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa – Prokuratura.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( zakup) energii elektrycznej do budynków prokuratur Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Zakres zamówienia obejmuje następujące jednostki organizacyjne prokuratury: 1)Prokuratura Okręgowa oraz Prokuratury Rejonowe w Radomiu 2) Prokuratura Rejonowa w Grójcu, 3)Prokuratura Rejonowa w Lipsku 4) Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 5)Prokuratura Rejonowa w Przysusze.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawca składa następujące dokumenty: 1) ofertę cenową (Załącznik Nr 1 do siwz/ Załącznik Nr 1 do umowy), 2)pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik wykonawcy jednoznacznie wskazujące na uprawnienie do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy, udzielone przez osoby wymienione w dokumencie rejestrowym. Kopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za zgodność przez udzielającego pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie. Osoby uprawnione do reprezentacji składają podpisy na wszystkich zapisanych stronach oferty, załącznikach, miejscach, gdzie naniesiono zmiany, 3)formularz cenowy ( Załącznik Nr 5 do siwz/Załącznik Nr 2 do umowy), 4)wzór umowy (Załącznik Nr 4 do siwz), parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: strona internetowa zamawiającego, siedziba zamawiającego pok.29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, pok. 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Pliki do pobrania:

 

SIWZ z załącznikami

 

Data publikacji: 12 czerwca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.”

Radom, 14.12.2011r

 

VII G 211/11/11

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.”

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny.

 

Wygrała oferta nr 2 złożona przez: FAMEX Jastrzębscy Sp. J. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 104, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w siwz.

 

Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.

 

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna oferta.

 

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty

Wykonawca

Liczba przyznanych punków

1

Przedsiębiorstwo „ANNEX” ul. Rynek 10, 23-235 Annopol

96,37 pkt

2

FAMEX JASTRZĘBSCY , ul. Żeromskiego 104, Radom

100 pkt

3

BIURO PLUS Zbigniew Jakubczyk , ul. Tartaczna 3/5, Radom

94,64 pkt

 

Wszystkim Wykonawcom Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.

 

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p. nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 14 grudnia 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU

WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU

Numer ogłoszenia: 408726 – 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług prokuratorskiego przewozu zwłok na terenie podległym Prokuraturze Okręgowej w Radomiu na zlecenie poszczególnych Prokuratur Rejonowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niżej wymienionych zakresach częściowych obejmujących obszary działania poszczególnych jednostek organizacyjnych : Zakres częściowy nr 1: dla Prokuratury Rejonowej w Przysusze Zakres częściowy nr 2: dla Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Usługi prokuratorskiego przewozu zwłok na terenie podległym Prokuraturze Okręgowej w Radomiu obejmują w szczególności: -pełnienie całodobowych dyżurów telefonicznych pod wskazanymi w umowie numerami telefonów; -niezwłoczny dojazd do miejsca zdarzenia na podstawie telefonicznego wezwania; -zebrania zwłok i złożenia ich w odpowiedniej kapsule; -transport zwłok na miejsce wskazane w pisemnym zleceniu dokonanym przez prokuratora dyżurującego ( np. Zakład Patomorfologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, ul Tochtermana 1 lub Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, ul, Aleksandrowicza 5 ); -złożenie zwłok w miejscu wskazanym w zleceniu lub określonym przez przedstawiciela Zamawiającego;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oOcena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oOcena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oOcena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oOcena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oOcena oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dokonana w oparciu o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dla osoby składającej ofertę (w przypadku działania osoby upoważnionej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radom, ul. Malczewskiegi 7 pok. 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Radom, ul. Malczewskiegi 7 pok. 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ z załącznikami do pobrania

 

Data publikacji: 1 grudnia 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

Numer ogłoszenia: 399480 – 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3680700 do 05, faks 048 3680752.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych wyszczególnionych i opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ ( Formularz cenowy). 2.Założenia: 1)Wykonawca dostarczy artykuły biurowe zgodnie ze specyfikacją zawartą w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrz. pkt. 2 2)Artykuły biurowe dostarczane będą sukcesywnie w okresie 12 kolejnych miesięcy, na podstawie zamówień częściowych zamawiającego 3)Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oWeryfikacja oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, oparta o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oWeryfikacja oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, oparta o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oWeryfikacja oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, oparta o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oWeryfikacja oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, oparta o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oWeryfikacja oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, oparta o zasadę : spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Data publikacji: 28 listopada 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU”

 

Radom, 24.11.2011r.

 

VII G 211/10/11

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU”

 

Zawiadomienie

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny.

Wygrały oferty Wykonawców, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w siwz.

Dla części I ( dot. Prok. Rej. Grójec) wygrała oferta nr 1 złożona przez: USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE Jan Erber – ul. P.Skargi17 Grójec

Dla części II , III, V ( dot. Prok. Rej. Kozienice, Lipsko, Zwoleń) wygrała oferta nr 6 złożona przez : PPUH „KLEPSYDRA” Joanna Wolszczak – Bartodzieje 8, 26-706 Tczów

Dla części VII (dot. Prok.Rej. Radom) wygrała oferta nr 2 złożona przez: PPHU „HADES” s.c., ul. Bernardyńska 1/3, Radom

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, których oferta niepodlegała odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją.

 

Nr oferty

Wykonawca

Cz,. I (Grójec)

Cz. II (Kozienice)

Cz. III (Lipsko)

Cz. V (Zwoleń)

Cz.VII (Radom)

1

USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE Grójec, ul. P.Skargi 17

100 pkt

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxx

2

PPHU „HADES”, ul. Bernardyńska 1/3, Radom

xxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

100 pkt

4

1 Dom Pogrzebowy „ADES” ul. Krakowska 8, Zwoleń

xxxxxx

53,83 pkt

53,83 pkt

74,07 pkt

xxxxxx

5

1 „A.ADES” Dom Pogrzebowy, ul. Podwalna 14 a, Radom

xxxxxx

xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

21,50 pkt

6

PPUH „KLEPSYDRA” Bartodzieje 8, 26-706 Tczów

xxxxxx

100 pkt

100 pkt

100 pkt

xxxxxx

 

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p. nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

II.O unieważnieniu części IV i VI postępowania

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), unieważnia postępowanie dla części IV ( dot. Prok. Rej. Przysucha) i części VI ( dot. Prok. Rej. Szydłowiec)- z powodu braku ofert.

 

Wszystkim Wykonawcom Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.

 

 

 

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 24 listopada 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU”

Radom, 24.11.2011r.
 
VII G 211/10/11

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU”

 

Zawiadomienie

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny.

Wygrały oferty Wykonawców, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w siwz.

Dla części I ( dot. Prok. Rej. Grójec) wygrała oferta nr 1 złożona przez: USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE Jan Erber – ul. P.Skargi17 Grójec

Dla części II , III, V ( dot. Prok. Rej. Kozienice, Lipsko, Zwoleń) wygrała oferta nr 6 złożona przez : PPUH „KLEPSYDRA” Joanna Wolszczak – Bartodzieje 8, 26-706 Tczów

Dla części VII (dot. Prok.Rej. Radom) wygrała oferta nr 2 złożona przez: PPHU „HADES” s.c., ul. Bernardyńska 1/3, Radom

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, których oferta nie podlegała odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją.

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Cz,. I (Grójec)

Cz. II (Kozienice)

Cz. III (Lipsko)

Cz. V (Zwoleń)

Cz.VII (Radom)

1

USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE Grójec, ul. P.Skargi 17

100 pkt

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxx

2

PPHU „HADES”, ul. Bernardyńska 1/3, Radom

xxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

100 pkt

4

1 Dom Pogrzebowy „ADES” ul. Krakowska 8, Zwoleń

xxxxxx

53,83 pkt

53,83 pkt

74,07 pkt

xxxxxx

5

1 „A.ADES” Dom Pogrzebowy, ul. Podwalna 14 a, Radom

xxxxxx

xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

21,50 pkt

6

PPUH „KLEPSYDRA” Bartodzieje 8, 26-706 Tczów

xxxxxx

100 pkt

100 pkt

100 pkt

xxxxxx

 

Jednocześnie informuję, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p. nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

 1. O unieważnieniu części IV i VI postępowania

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), unieważnia postępowanie dla części IV ( dot. Prok. Rej. Przysucha) i części VI ( dot. Prok. Rej. Szydłowiec)- z powodu braku ofert.

 

Wszystkim Wykonawcom Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.

 

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Oleś

 

Data publikacji: 7 listopada 2011

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Plan zamówień publicznych na rok 2021

  Plan zamówień publicznych na rok 2021 (pdf)  

więcej »


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci […]

więcej »


Sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego (sprawa nr PO VII WB 261.08.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części (pdf) Formularz Oferty (docx) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału (docx) Wykaz usług (docx) Wzór umowy wraz z załącznikami (zip)   Informacja z otwarcia ofert z dnia 4.12.2020 roku (pdf) Oświadczenie o grupie […]

więcej »


Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego (sygn. PO VII WB 261.04.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (pdf) Załącznik nr 1A – Oświadczenie dotyczące monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania (docx) Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału (docx) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (docx) Załącznik nr 5 – […]

więcej »


Prokuratura skarży decyzję kozienickiego sądu, który nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 10 lipca 2020 roku przedstawiła Mateuszowi B.  mieszkańcowi gminy Głowaczów zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci siarczanu amfetaminy – o łącznej wadze przekraczającej 666 gramów tj. o przestępstwo z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2019r […]

więcej »


Areszt w sprawie wypadku zaistniałego na obwodnicy południowej w Radomiu

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu 2 lipca 2020 roku przedstawiła zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Marcie A. która w dniu 12 czerwca 2020 roku w Radomiu kierowała samochodem m-ki VW Golf znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci metylonu i poruszała się z nadmierną prędkością nie mniejszą niż 125 […]

więcej »


Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu – Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych, instalacja SSP oraz instalacje niskoprądowe (PO VII WB 261.03.2020)   Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 2 do […]

więcej »


Akt oskarżenia wobec sprawców oszustw dokonanych metodą “na wnuczka”

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu w dniu 7 maja 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn Przemysława H. (lat 34) oraz Romana B. (lat 57), którym zarzucono dokonanie kilku oszustw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonymi osobami metodą “na wnuczka”. Aktem oskarżenia objęto trzy zdarzenia […]

więcej »


Komunikat o umorzeniu śledztwa Prokuratury Okręgowej w Radomiu PO 1Ds. 93.2016

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając w oparciu o treść art. 131 § 2 i 3 k.p.k zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016 dotyczącego utrudniania oraz udaremnienia […]

więcej »


Plan zamówień publicznych w roku 2020

Plan zamówień publicznych w roku 2020 (pdf)

więcej »


Archiwum aktualności